Euroopa tasandi erakonnad ja poliitilised sihtasutused 

Euroopa tasandi erakonnad


Mis on Euroopa tasandi erakond?


Euroopa tasandi erakond on organisatsioon, mis järgib teatud poliitilist programmi. Selle liikmed on riigi tasandi erakonnad ja/või üksikisikud ning see peab olema esindatud mitmes liikmesriigis ja registreeritud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ametis („amet“). Aluslepingute kohaselt aitavad Euroopa tasandi erakonnad kaasa „euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja liidu kodanike tahte väljendamisele“.

Euroopa tasandi erakonna tunnustamiseks on vaja, et selle liikmeserakondadesse kuuluks vähemalt veerandis liikmesriikidest mõni Euroopa Parlamendi, liikmesriigi parlamendi, piirkondliku parlamendi või piirkondliku assamblee liige.

Vt ka Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõiget 4 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 224.


Kuidas Euroopa tasandi erakondi rahastatakse?


Alates 2004. aasta juulist on Euroopa tasandi erakondadel olnud võimalik saada Euroopa Parlamendilt igal aastal rahalist tegevustoetust. See võib katta kuni 90% erakonna kulutustest. Ülejäänud kulud tuleb katta omavahenditest, näiteks liikmemaksudest ja annetustest. Euroopa Parlament võttis 17. aprillil 2018 vastu Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste uue rahastamiseeskirja.


Mida võib ja mida ei või toetusest katta?


Toetusest võib katta kulusid, mis on otseselt seotud erakonna poliitilises programmis seatud eesmärkidega, näiteks

 • koosolekud ja konverentsid,
 • väljaanded, uuringud ja reklaam,
 • haldus-, personali- ja sõidukulud,
 • Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniaga seotud kulud.

Toetusest ei tohi aga

 • katta rahvahääletuste ja valimistega (välja arvatud Euroopa Parlamendi valimised) seotud kampaaniakulusid,
 • rahastada otse ega kaudselt riigi tasandi erakondi, valimiskandidaate ning riigi või Euroopa tasandi poliitilisi sihtasutusi,
 • tasuda võlgu ega nendega seotud kulusid.

Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused


Mis on Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus?


Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on seotud ühe konkreetse Euroopa tasandi erakonnaga ning toetab ja täiendab selle eesmärke. Euroopa tasandi sihtasutus koostab analüüse ning osaleb Euroopa avaliku poliitika küsimuste arutelus ja sellega seotud tegevuses, näiteks korraldab seminare, koolitusi, konverentse ja uuringuid.


Kuidas Euroopa tasandi poliitilisi sihtasutusi rahastatakse?


2007. aasta oktoobrist kuni 2008. aasta augustini rahastati sihtasutusi meetmetoetustega, mida andis katseprojekti raames Euroopa Komisjon. 2008. aasta septembris võttis Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste rahastamise üle Euroopa Parlament, kes annab neile nüüd igal aastal tegevustoetust. See võib katta kuni 90 % sihtasutuse kuludest. Ülejäänud kulud tuleb katta omavahenditest, näiteks liikmemaksudest ja annetustest.


Mida tohib ja mida ei tohi toetusest katta?


Toetust võib kasutada selliste kulude katmiseks, mis on otseselt seotud sihtasutuse poliitilises programmis ette nähtud tegevustega, näiteks

 • koosolekud ja konverentsid,
 • väljaanded, uuringud ja reklaam või
 • haldus-, personali- ja sõidukulud.

Toetusest ei tohi muu hulgas

 • tasuda rahvahääletuste ega valimiste kampaania kulusid,
 • rahastada otse ega kaudselt riigi tasandi erakondi, valimiskandidaate ega riigi tasandi poliitilisi sihtasutusi,
 • tasuda võlgu ega nendega seotud kulusid.

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet


2006. aastast registreerib ja kontrollib Euroopa tasandi erakondi ja Euroopa tasandi poliitilisi sihtasutusi Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet (edaspidi „amet“), kes võib neile määrata ka karistusi. Amet on Euroopa Parlamendist sõltumatu. Kui tekib kahtlus, kas erakond või sihtasutus täidab vajalikke nõudeid, võib Euroopa Parlament, nõukogu või komisjon paluda ametil olukorda kontrollida. Enne kui amet erakonna või sihtasutuse registrist kustutamise kohta otsuse teeb, peab ta nõu pidama sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega. Ametit esindab direktor, kes teeb ameti nimel kõik otsused.