Euroopa tasandi erakonnad ja poliitilised sihtasutused 

Euroopa tasandi erakonnad


Mis on Euroopa tasandi erakond?


Euroopa tasandi erakond on erakond, mis tegutseb riikidevahelisel tasandil. Sellesse kuuluvad riigi tasandi erakonnad ja üksikisikud ning sel on liikmeid mitmest (vähemalt seitsmest) ELi liikmesriigist.


Vt ka Euroopa Liidu lepingu artikli 10 lõiget 4 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 224.


Kuidas Euroopa tasandi erakondi rahastatakse?


Alates 2004. aasta juulist on Euroopa tasandi erakondadel olnud võimalik saada Euroopa Parlamendilt igal aastal rahalist tegevustoetust. See võib katta erakonna kulutustest kuni 90%. Ülejäänu tuleb katta omavahenditest, nagu liikmemaksud ja annetused. Euroopa Parlament kehtestas 17. aprillil 2018 Euroopa tasandi erakondade ja sihtasutuste jaoks uue rahastamiseeskirja.


Mida võib ja mida ei või toetusest katta?


Toetusest võib katta kulud, mis on otseselt seotud erakonna poliitilises programmis seatud eesmärkidega, näiteks

 • koosolekud ja konverentsid,
 • väljaanded, uuringud ja reklaam,
 • haldus-, personali- ja sõidukulud või
 • Euroopa Parlamendi valimiste kampaaniaga seotud kulud.

Toetusest ei tohi

 • katta rahvahääletuste ja valimistega (välja arvatud Euroopa Parlamendi valimised) seotud kampaania kulusid,
 • rahastada otse ega kaudselt riigi tasandi erakondi, valimiskandidaate ning riigi või Euroopa tasandi poliitilisi sihtasutusi,
 • tasuda võlgu ega nendega seotud tasusid.

Euroopa tasandi poliitilised sihtasutused


Mis on Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus?


Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on seotud ühe konkreetse Euroopa tasandi erakonnaga ning toetab ja täiendab selle eesmärke. Euroopa tasandi sihtasutus koostab analüüse ja osaleb Euroopa avaliku poliitika küsimuste arutelus ning sellega seotud tegevuses, näiteks korraldab seminare, koolitusi, konverentse ja uuringuid.


Kuidas Euroopa tasandi poliitilisi sihtasutusi rahastatakse?


 1. aasta oktoobrist kuni 2008. aasta augustini rahastati sihtasutusi meetmetoetustega, mida katseprojekti raames andis Euroopa Komisjon. 2008. aasta septembris võttis rahastamise üle Euroopa Parlament, kes annab nüüd igal aastal tegevustoetust. See võib katta sihtasutuse kuludest kuni 90 %. Ülejäänu tuleb katta omavahenditest, näiteks liikmemaksudest ja annetustest.

Mida tohib ja mida ei tohi toetusest katta?


Toetust võib kasutada selliste kulude katmiseks, mis on otseselt seotud sihtasutuse poliitilises programmis ette nähtud tegevustega, näiteks

 • koosolekud ja konverentsid,
 • väljaanded, uuringud ja reklaam või
 • haldus-, personali- ja sõidukulud.

Toetusest ei tohi muuhulgas

 • tasuda rahvahääletuste ega valimiste kampaania kulusid,
 • rahastada otse ega kaudselt riigi tasandi erakondi, valimiskandidaate ega riigi tasandi poliitilisi sihtasutusi,
 • tasuda võlgu ega nendega seotud kulusid.

Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet


 1. aastast registreerib ja kontrollib Euroopa tasandi erakondi ja Euroopa tasandi poliitilisi sihtasutusi Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste amet (edaspidi „amet“), kes võib neile määrata ka karistusi. Amet on Euroopa Parlamendist sõltumatu. Kui tekib kahtlus, kas erakond või sihtasutus täidab vajalikke nõudeid, võib Euroopa Parlament, nõukogu või komisjon paluda ametil olukorda kontrollida. Enne kui amet erakonna või sihtasutuse registrist kustutamise kohta otsuse teeb, peab ta nõu pidama sõltumatute väljapaistvate isikute komiteega. Ametit esindab direktor, kes teeb ameti nimel kõik otsused.