Parlamendiliikme puutumatus 

Puutumatus ehk immuniteet ei ole Euroopa Parlamendi liikme isiklik privileeg, vaid tagatis, mis võimaldab tal vabalt oma volitusi täita ja kaitseb teda meelevaldse poliitilise tagakiusamise eest. See on ühtlasi kogu parlamendi sõltumatuse ja terviklikkuse tagatis.

Euroopa Parlamendi liiget ei tohi tema ametikohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu üle kuulata, teda ei tohi kinni pidada ega tema suhtes kohtumenetlust rakendada.

Euroopa Parlamendi liikmel on kahekordne puutumatus:

  • oma riigi territooriumil on tal samasugune puutumatus nagu riigi parlamendi liikmetel ning
  • teise liikmesriigi territooriumil on ta kaitstud kinnipidamise ja kohtumenetluse eest (protokolli nr 7 artikkel 9).

Puutumatus ei kehti, kui Euroopa Parlamendi liige on toime pannud õigusrikkumise või kui pädevad kohtuasutused teda selles kahtlustavad.

Seminar parlamendiliikmete puutumatuse kohta ELis © Euroopa Parlament  

Kuidas saab puutumatuse ära võtta ja puutumatust kaitsta?


Kui liikmesriigi pädev ametiasutus on esitanud Euroopa Parlamendile parlamendiliikmelt puutumatuse äravõtmise taotluse (või kui Euroopa Parlamendi liige või endine liige on esitanud taotluse oma puutumatuse kaitseks), teeb parlamendi president selle täiskogu istungil teatavaks ja edastab menetlemiseks vastutavale komisjonile – õiguskomisjonile.


Vastutav komisjon võib paluda teavet või selgitusi. Parlamendiliikmele antakse võimalus anda selgitusi ja ta võib esitada dokumente või muid kirjalikke tõendeid.


Vastutav komisjon võtab kinnisel koosolekul vastu täiskogule esitatava soovituse taotlus kas rahuldada või tagasi lükata, st puutumatus kas ära võtta või seda kaitsta. Seejärel paneb parlamendi täiskogu küsimuse järgmisel istungil hääletusele ning võtab lihthäälteenamusega vastu lõpliku otsuse. President teeb selle kohe pärast hääletust teatavaks asjaomasele parlamendiliikmele ja tema liikmesriigi pädevale asutusele.


Kas parlamendiliikmele jääb tema koht alles, kui temalt puutumatus ära võetakse?


Jah. Euroopa Parlamendi liikme volitused on saadud liikmesriigi tasandil ja neid ei saa ükski teine ametivõim temalt ära võtta. Pealegi ei tähenda parlamendiliikmelt puutumatuse äravõtmine tema süüdimõistmist. See lubab riigi kohtuasutustel vaid korraldada uurimise või kohtumenetluse. Kuna Euroopa Parlamendi liige on valitud liikmesriigi valimisseaduse kohaselt, jääb isegi tema kriminaalkuriteos süüdimõistmise korral selle riigi ametiasutuste otsustada, kas tema volitused kaotavad seetõttu kehtivuse või mitte.