Kuidas nimetatakse ametisse Euroopa Komisjoni president ja volinikud? 

Komisjoni president


Euroopa Komisjoni presidendi valib Euroopa Parlament.

Pärast Euroopa Parlamendi valimisi on uue parlamendikoosseisu üks esimesi ülesandeid valida Euroopa Komisjonile (Euroopa Liidu täitevorgani) uus president. Komisjoni presidendi kandidaadi nimetavad liikmesriigid, kuid seda tehes peavad nad arvesse võtma Euroopa Parlamendi valimiste tulemusi. Ühtlasi on komisjoni uue presidendi ametisse nimetamiseks vajalik parlamendi absoluutne häälteenamus (st poolthääle peavad andma pooled parlamendiliikmed ja lisaks veel vähemalt üks). Kui kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, peavad liikmesriigid esitama kuu aja jooksul uue kandidaadi (selleks peab Euroopa Ülemkogu tegema kvalifitseeritud häälteenamusega vastava otsuse). 2014. aasta valimisteks võttis Euroopa Parlament kasutusele nn esikandidaatide süsteemi. See tähendab, et iga Euroopa tasandi erakond esitab Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale oma kandidaadi ja Euroopa Parlamendi valimistel enim kohti võitnud erakond teeb ettepaneku valida oma kandidaat komisjoni presidendiks.

Komisjoni volinikud


Euroopa Parlament annab hinnangu ka Euroopa Komisjoni ülejäänud liikmetele – volinikele.

Euroopa Liidu Nõukogu kiidab kokkuleppel ametisse astuva komisjoni presidendiga heaks komisjoni volinikukandidaatide nimekirja. Igal liikmesriigil on üks volinikukoht. Volinikukandidaadid kutsutakse seejärel tulevaste vastutusvaldkondade järgi parlamendikomisjonidesse kuulamisele. Kuulamiste põhjal annavad komisjonid hinnangu oma valdkonna kandidaadi asjatundlikkusele ja esinemisoskusele. Hinnangud saadetakse parlamendi presidendile. On olnud juhtumeid, kus kandidaat peab parlamendikomisjoni negatiivse hinnangu tõttu kandideerimisest loobuma. Järgmiseks peab parlament nõusoleku andmise hääletusel heaks kiitma Euroopa Komisjoni kogu koosseisu tervikuna (komisjoni president ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kaasa arvatud).

Kui parlament on komisjoni presidendi ja volinikud heaks kiitnud, nimetab nõukogu nad ametlikult ametisse. Sellekohane otsus tuleb teha kvalifitseeritud häälteenamusega.

Kui volinike vastutusvaldkondi Euroopa Komisjoni ametiaja jooksul oluliselt muudetakse või kui on vaja täita vabanenud volinikukoht või nimetada ametisse uus volinik (uue liikmesriigi liitu vastuvõtmise korral), kutsutakse asjaomased volinikud jällegi vastavatesse parlamendikomisjonidesse kuulamisele.