Keskkonnakaitse: 67 protsenti eurooplastest soovib ELilt rohkem samme 

 
 

Jaga seda lehte: 

Suureks ülesandeks on Pariisi kliimaleppe elluviimine ©AP Images/ European Union-EP 

Kaks kolmandikku eurooplastest on seisukohal, et EL peab rohkem pühenduma keskkonnakaitsele, selgub Euroopa Parlamendi tellitud Eurobaromeetri uuringust. Teeme ülevaate parlamendi tööst selle ülesande täitmisel.

ELi kodanikest 67 protsenti on seisukohal, et Euroopa Liit peab keskkonna kaitsmise nimel rohkem ära tegema. Eesti elanikest on samal seisukohal 45 protsenti.


„Jagame kodanike muret – oleme täielikult valmis tegema tööd uute ettepanekutega, et peatada kliimamuutused ja tagada keskkonnakaitse,“ ütleb parlamendi keskkonnakomisjoni juht Giovanni La Via.

 

„Nüüd, kus Pariisi kliimakonverents on möödas, ootavad täitmist mitmed ambitsioonikad eesmärgid. Euroopa Liidul on kliimaleppe üle märkimisväärne mõju, oleme seda poliitikat ellu viimas,“ lisab Rahvaparteid ja Itaaliat esindav saadik.

 

Euroopa Liit ja keskkonnakaitse

 

Hiljuti vastu võetud õigusloome alusel väheneb Euroopa Liidus peagi märkimisväärselt õhukeste kilekottide kasutamine.

 

Lisaks on parlament ja ELi Nõukogu jõudnud kokkuleppele õhukvaliteedi parandamises ning päevakorral on heitkogustega kauplemise süsteemi reform.


Heitkoguste mõõtmist autotööstuses hindab parlamendis selle tarbeks eraldi loodud uurimiskomisjon.


Täiskogul kinnituse saanud positsiooni järgi peab kodumasinate energiamärgistusele hakkama kehtima senisest karmim ja selgem skaala vahemikus A–G, sest hetkel kasutusel olev A+++ skaala ei peegelda piisavalt tehnoloogilist arengut.

 

Keskkonnakaitse valas väärib ka esiletõstmist Natura 2000 – üle kogu Euroopa Liidu ulatuv kaitsealade võrgustik.


Pariisi kliimaleppe ja parlamendi rolli kohta saab rohkem infot põhjalikust ülevaatest.


Euroopa Liidu tegevusele erinevates valdkondades keskenduv Eurobaromeetri uuring viidi läbi ajavahemikul 9.–18. aprill ja selles osales 27 969 küsitletut, kes moodustavad kogu rahvastikku esindava valimi. Eestist osales näost näkku toimunud intervjuudel 1004 inimest.