Otseülekanne täiskogult: ELi võrdõiguslikkuse strateegia aastani 2020 

 
 

Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse tagamine Euroopa Liidus pärast 2015. aastat tuleb EP täiskogul arutelule esmaspäeval, 8. juunil. Parlamendi seisukohad koostanud saadiku Maria Noichli sõnul on edasiliikumine ELis seni olnud aeglane ja seega on järgmise viie aasta jooksult vaja palju ära teha. Meie graafik näitab liikmesriike ELi soolise võrdõiguslikkuse indeksi alusel, Strasbourgi istungitesaalis toimuvat debatti saab jälgida otseülekandes.

Võrdõiguslikkuse tagamise eesmärgid on hetkel kirjutatud strateegiasse 2010–2015, mille täitmisest koostab igal aastal ülevaate Euroopa Komisjon. Sotsiaaldemokraate ja Saksamaad esindava Noichli raport on parlamendi panus komisjoni koostatud uude strateegiasse järgmiseks viieks aastaks.


EP raporti järgi peab "nii naistel kui meestel olema kindlustunne, et neid ei diskrimineerita etnilise kuuluvuse, staatuse, seksuaalse sättumuse, sooidentiteedi, puude, usutunnistuse, kodakondsuse või vanuse tõttu."


"Euroopa Liit vajab strateegiat, mis käib selgelt välja tõhusad meetmed probleemidega tegelemiseks ja pakub välja võimalusi tulemuste pidevaks hindamiseks," lausub Noichli. "Vajame uusi, kuid samal ajal pikaajalisi lahendusi. Seepärast peab strateegia põhinema nii mittesiduvatel kui siduvatel meetmetel," lisab saadik.


Euroopa Parlament on juba asunud toetama soolist võrdõiguslikkust ettevõtete juhtkondades, samuti saab pidevalt kriitikat naistevastane vägivald. Tänavu mais nõudsid aga saadikud, et liikmesriigid liiguksid edasi juba mitu aastat külmutatud olnud rasedus- ja sünnituspuhkuse õigusloomega.


Otseülekandes jälgitav debatt soolise võrdõiguslikkuse uue strateegia üle toimub täiskogul esmaspäeval, Eesti aja järgi kell 19.00. EP soovitused on hääletusel teisipäeval.

*ELi soolise võrdõiguslikkuse indeks avaldati esmakordselt 2013. aastal ja see põhineb 2010. aasta andmetel. Indeks hindab soolist lõhet liikmesriigiti erinevates valdkondades, sealhulgas töö, sissetulek, teadmised, ajakasutus, võim ja tervis.