Eurobaromeeter: Euroopa Liidul tuleb sotsiaalpoliitika heaks rohkem ära teha 

 
 

Eurooplased tahavad näha rohkem ELi tasandi samme tööhõive, sotsiaalse heaolu ja soolise võrdõiguslikkuse vallas, selgub 2017. aasta märtsis läbi viidud Eurobaromeetri uuringust.

Päevakorral on Euroopa sotsiaalse mõõtme süvendamine ©AP Images/ European Union 2017 - EP 

Tööpuuduse kõrvaldamine on eurooplaste jaoks prioriteet. Euroopa Liidul tuleb tööhõive edendamise nimel rohkem ära teha, arvab 78 protsenti kõigist Eurobaromeetri küsitlusele vastanutest. Eestlastest peab oluliseks tööhõivesse panustamist 65 protsenti vastanutest.

 

Kuigi 63 protsenti eurooplastest ei ole rahul tööhõive vallas ELi tasandil seni tehtuga, on see näitaja võrreldes mullu aprillis läbi viidud sama küsitlusega langenud kuue protsendipunkti võrra.

 

Mis puudutab tervishoidu ja sotsiaalset heaolu, siis soovib 70 protsenti kõigist vastanutest ühenduselt aktiivsemat tegutsemist. Eestlastest peab seda oluliseks 67 protsenti.

 

Eurooplastest 65 protsenti soovib, et liidu tasandil pannaks rohkem rõhku meeste ja naiste võrdsele kohtlemisele. Aasta varem oli antud näitaja 55 protsendi peal. Eestis peab keskendumist soolisele võrdõiguslikkusele oluliseks 36 protsenti vastanutest.

 

Sotsiaalset ebavõrdsust ühiskonnaklasside vahel peab oluliseks probleemiks 84 protsenti eurooplastest ja 80 protsenti eestlastest. Klassivahede süvenemist järgmise viie aasta jooksul peab võimalikuks 64 protsenti kõikidest vastanutest, eestlaste puhul on näitaja 53 protsendi peal.

 

Euroopa sotsiaalne mõõde

 

ELi majanduskasvu strateegia näeb ette, et tööhõive tase peab ühenduses 2020. aastaks kerkima 75 protsendini.

 

Liidu eelarvest rahastatav Euroopa Sotsiaalfond on üks peamiseid vahendeid, mis aitab inimestel tööd leida. Samuti on fondi eesmärgiks toetada sotsiaalset kaasatust. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kaudu toetatakse maailmamajanduses toimunud muutuste tõttu töö kaotanud inimeste ümberõpet. Tööpakkumised kogu Euroopa Liidust koondab tööportaal Eures.

 

Eraldi tähelepanu all on võitlus noorte tööpuudusega. Noorte tööhõive algatuse eesmärgiks on tagada, et noored leiaksid nelja kuu jooksul pärast töötuks jäämist või koolist väljalangemist võimaluse töötamiseks, haridustee jätkamiseks või praktikaks. Hiljuti käivitatud Euroopa solidaarsuskorpuse kaudu luuakse noortele võimalus osaleda vabatahtlikus tegevuses.

 

Euroopa Parlament on andnud heakskiidu sammudele, mille abil süvendatakse ELi tasandi koostööd võitluses deklareerimata töö vastu.

 

Tänavu aprillis käis Euroopa Komisjon välja Euroopa sotsiaalõiguste samba ettepanekud, mille eesmärgiks on tagada liikmesriikides toimivad tööturud ja sotsiaalkindlustussüsteemid. Parlament ütleb Euroopa sotsiaalse mõõtme süvendamisele keskenduvas raportis, et heal tasemel töötingimused ja sotsiaalkindlustus tuleb tagada kõikidele töötajatele, sõltumata töö vormist ja lepingu tüübist.

 

Lisaks on saadikute töölaual töötajate lähetamisele, lastevanemate ja hooldajate õigustele ning sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimisele keskenduv õigusloome.