Märtsi täiskogul sai kinnituse õigusloome, millega tõhustatakse toiduohutuskontrolli kogu tarneahela ulatuses. Parlament kinnitas positsiooni jäätmepaketti osas, soovides näha olmeprügi taaskasutamist 2030. aastal 70 protsendi ulatuses. Arktikas tuleb säilitada väheste pingetega regionaalne kord, ütleb vastav resolutsioon. Päevakorral oli kangekaelselt püsiv palgalõhe ning USA otsus lõpetada abordiga seotud organisatsioonide rahastamine.

Euroopat 2013. aastal tabanud hobuseliha skandaal näitas, et toiduainetööstuse tegemisi tuleb põhjalikumalt kontrollida. Seda eesmärki täitev määrus läbis hääletuse kolmapäeval, karmistades kontrolli läbi kogu tarneahela.

 

Aktsionäridele suurema sõnaõiguse ettevõtete juhtide tasustamispoliitikas tagav direktiiv sai kinnituse teisipäeval. Samuti muutub ettevõtete jaoks lihtsamaks aktsionäride tuvastamine. Eesmärgiks on aidata kaasa ELi firmade tulemuslikkusele pikemas plaanis.

 

Tina, tantaali, volframi & kulla importijad saavad kohustuse teostada kontrolle oma tarneahelas, et vältida olukorda, kus konfliktipiirkondadest pärit mineraalide hankimisel rahastatakse relvastatud konflikte ja inimõiguste rikkumisi, seisab neljapäeval vastu võetud määruses.

 

Karmistub kontroll paukpadruneid laskvate ja nõuetele mittevastavalt laskekõlbmatuks tehtud tulirelvade üle, sätestab relvakontrolli direktiiv, mis sai kinnituse teisipäeval. Õigusloome täiendamine kerkis päevakorda pärast Pariisi rünnakuid.


Olmejäätmete taaskasutuse määr peab 2030. aastaks kerkima praeguselt 44 protsendilt 70 protsendini, seisab teisipäeval kinnituse saanud EP positsioonis. Prügilatesse ladestatavate jäätmete osakaal peab olema viis protsenti. Seisukohad on aluseks parlamendi läbirääkimisteks ELi Nõukoguga. Heida pilk infograafikule.


Arktika, kaitsekoostöö, 5G


Neljapäeval kinnituse saanud resolutsiooni järgi tuleb hapra ökosüsteemiga Arktikas vältida pingete tekkimist ja keelustada piirkonnas naftapuurimine. Resolutsiooni üheks autoriks on Eesti saadik Urmas Paet (ALDE). Arktikat ees ootavatele muutustele keskendub infograafik.


Tihedam kaitsekoostöö Euroopa Liidus sõltub poliitilisest tahtest, sest võimalused selle arendamiseks on sisse kirjutatud Lissaboni lepingusse, ütleb neljapäeval vastu võetud resolutsioon.

 

Kolmapäeval toetas parlament sagedusala 700 MHz avamist traadita lairibaühendusele, mis toetab ülikiirele 5G internetile üleminekut eeldatavalt 2020ndate keskel.

 

Naiste õigused


Soolise võrdõiguslikkuseni jõudmiseks ja palgalõhe kõrvaldamiseks tuleb Euroopas veel kõvasti pingutada, ütlesid saadikud teisipäeval. Eraldi otsusega sai karistada Poola saadik Janusz Korwin-Mikke oma ebasobivate kommentaaride pärast naiste suunal möödunud täiskogul.


President Donald Trumpi otsus taaskehtestada reegel, mille alusel keelustatakse USA poolne rahastus abordiga seotud välismaistele organisatsioonidele, oli täiskogul arutelul teisipäeval. Kui enamik saadikutest mõistis otsuse hukka, kuna see seab ohtu naiste tervise, siis leidus ka vastupidiseid arvamusi.


Ukraina poliitvangid, e-demokraatia


Neljapäeval toimunud inimõigus-aruteluga kaasnenud resolutsioonis nõuavad saadikud Venemaalt Ukraina poliitvangide kohest vabastamist ja mõistavad taaskord hukka Krimmi annekteerimise.


e-demokraatia võimalustele ja ohtudele keskenduvas resolutsioonis ütlevad saadikud, et uute info- ja kommunikatsioonivahendite abil on üha suuremal hulgal kodanikel võimalus olla kaasatud.


Aasta pärast Brüsselis toimund terrorirünnakuid hindasid saadikud julgeolekuolukorda Euroopa Liidus, rõhutades kiire ja tõhusa infovahetuse ning ELi andmebaaside koostalitusvõime tähtsust. Tähelepanu tuleb pöörata radikaliseerumise ennetamisele ja terroriohvrite toetamisele.