Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Poolt ja vastu: ELi lennureisijate broneeringuinfo edastamine USAle

Muu Artikkel - Välissuhted16-04-2012 - 13:48
 
Enne inimest jõuavad USAsse tema isikuandmed ©Belga/AFP   Enne inimest jõuavad USAsse tema isikuandmed ©Belga/AFP

Selle nädala neljapäeval teevad Euroopa Parlamendi (EP) saadikud täiskogul otsuse leppe osas, mis puudutab Euroopa Liidu (EL) lennureisijate broneeringuandmete edastamist USAle. Kuigi isikuandmeid on vaja terrorismivastases võitluses, võib andmete töötlemisega kaasneda kodanikuõiguste rikkumine. EP inimõiguste komisjon kiitis leppe küll heaks, kuid seda üsnagi napilt ning parlamendi fraktsioonid on erinevatel seisukohtadel. Eri pooli esindavad kaks saadikut põhjendavad järgnevalt oma seisukohti.


Saadikute argumentidele lisaks toob EP veebileht allpool ära ametliku, 19-punktilise nimekirja broneeringuinfos sisalduvatest andmetest, mis edastataks USAle.


Inimõiguste komisjonis lepet toetanud Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsiooni kuuluva Timothy Kirkhope'i hinnangul on USAga peetud läbirääkimiste tulemusel jõutud vägagi tugeva kokkuleppeni, mille alusel edastataks väga konkreetset infot väga kindlatel tingimustel ning millega kaasneb tugev ja eraldiseisev järelevalve.


"Broneeringuinfo andmete väärtust ei tasu alahinnata. Näiteks kasutati broneeringuinfot Ühendkuningriigis toimunud 7/7 pommiplahvatuste uurimiseks ning Mumbai rünnakute korraldajate tabamiseks," rääkis Kirkhope. Ta lisas, et broneeringuinfost on abi olnud ka pedofiilide, vägistajate, mõrtsukate ja narkokaupmeeste tabamisel.


Poolt: terrorismiohtu ei saa alahinnata


"Ma ei usu, et USA tahaks andmeid hoida mõne Orwelli süžeega sarnastel eesmärkidel. USA kasutab andmeid turvalisuse tagamiseks," sõnas parlamendis Ühendkuningriiki esindav Kirkhope. Ta lisas, et terrorismiohtu ei saa pärast 9/11 mitte kuidagi alahinnata ning EP peab andma tekkinud väljakutsetele sobiliku vastuse.


"Me olme kindlustanud, et seda lepet kasutatakse ainult riikideüleste kuritegude ja terrorismi ärahoidmiseks ning süüdlaste tuvastamiseks ja vastusele võtmiseks," märkis Kirkhope. Tema selgituse põhjal antakse leppega reisijatele kindlustunne, et nende andmed on kaitstud ning samuti on inimestel võimalus oma andmetele ligi pääseda ja neid parandada.


Delikaatset infot, nagu eine vailik, kasutatakse vaid väga äärmuslikel juhtudel ning taolised andmed ei ole inimesega enam seotud pärast kuue kuu möödumist, lisas Kirkhope.


Ta märkis, et EP võib raportööri soovituse alusel jääda ooterežiimile ja loobuda leppe toetamisest või võtta teadmiseks, et valminud on väga tugev lepe, mis kaitseb nii inimelusid- kui õigusi. "Ma loodan, et parlament valib viimase võimaluse."


Vastu: andmete kasutamine ähmastel eesmärkidel


Liberaalist raportöör Sophie in 't Veld on seisukohal, et ELi-USA broneeringuinfo edastamise lepe ei vasta EP 2010. aasta resolutsioonis paika pandud kriteeriumitele ning ühtlasi ei ole lepe kooskõlas ühenduse õigusloomega. "Minu kui raportööri arust on suurim vastuväide leppele asjaolu, et andmeid ei või üksnes kasutada terrorismivastases võitluses ja rahvusvahelisi kuritegusid takistades, vaid andmeid saab kasutada ka teistel ähmastel ja täpsustamata eesmärkidel, nagu immigratsioon ja piirikontroll."


Hollandit esindav Veld lisas, et ta on vastu ka andmete hoiustamisele määramatuks ajaks, kuigi andmed muudetakse anonüümseks. "Vastuoluline on ka delikaatsete andmete, nagu terviseinfo, religioon või seksuaalne orientatsioon, kasutamine."


Lisaks jääb USA võimudele võimalus logida Euroopa arvutisüsteemidesse ja niiöelda andmed endale ise tõmmata. "Kogu see mure ei ole välja mõeldud. Mitmed õiguseksperdid, nagu ka Art 29 töögrupp ja Euroopa andmekaitseinspektor (EDPS), peavad lepet ebaadekvaatseks." Artikli 29 töögrupp on iseseisev ELi nõuandev üksus andmekaitse ja piraatluse vallas.


"Osa inimesi usub ekslikult, et leppe tagasilükkamise tulemusel ei saa andmeid enam kasutada terrorismivastases võitluses. See ei ole nii: andmete voog jätkub. EP ja mina kui raportöör, toetame selgesõnaliselt broneeringuinfo kasutamist terrorismivastases võitluses ja raskete rahvusvaheliste kuritegude avastamiseks," rääkis Veld.


"Siiski ei saa EP toetada lepet, mis ei ole kooskõlas ELi privaatsuse ja andmekaitse seaduste ja põhimõtetega. Parlament ei saa toetada lepet, mis jätab Euroopa kodanikud ilma piisava kaitseta ning loob pretsedendi, mida ei saa alahinnata, arvestades aina kasvavat riikide hulka, kes nõuavad broneeringuandmete edastamist," lisas saadik.


Broneeringuinfos sisalduvad andmeliigid


 • 1. broneeringu number

 • 2. broneeringu tegemise / pileti väljaandmise kuupäev

 • 3. kavandatav(ad) reisikuupäev(ad)

 • 4. nimi (nimed)

 • 5. kättesaadav teave püsikliendiprogrammide ja soodustuste (tasuta piletid, hinna- või teenindusklassi tõstmine jms) kohta

 • 6. teised broneeringuinfos sisalduvad nimed ja reisijate arv

 • 7. kõik kättesaadavad kontaktandmed (sh tellija kohta)

 • 8. kogu kättesaadav teave makse/arve kohta (v.a muud tehinguandmed, mis on seotud krediitkaardi või konto ja mitte reisiga)

 • 9. konkreetse broneeringu reisiteekond

 • 10. reisibüroo/reisiagent

 • 11. teave lennukoodi jagamise kohta

 • 12. osadesse/kategooriatesse jagatud broneeringuinfo

 • 13. reisija staatus (sh kinnitused ja lennule registreerimine)

 • 14. piletimüügiinfo, sh pileti number, ühe suuna piletid ja automaatne hinnapäring (automaatne hinnapäring tähendab pileti hinda)

 • 15. kõik pagasiandmed

 • 16. teave istekohtade kohta, sh istekoha number

 • 17. üldmärkused, sh OSI, SSI ja SSRi väljadel sisalduv teave (OSI – other service information ehk muude teenuste kohta käiv info näitab näiteks V.I.P. reisija staatust või ühenduslende; SSI ja SSR – specific service information/request ehk eriteenuse kohta käiv info näitab saatjata alaealisi, eine valikut, istekoha soovi ning vajadust abi järgi, kui reisija on vanem inimene või seda nõuab tema tervislik seisund)

 • 18. saadud APIS-teave (Advance Passenger Information System ehk täiendav reisijainfo süsteem näitab muu hulgas rahvust, passinumbrit, sünnikuupäeva)

 • 19. kõik punktides 1–18 nimetatud broneeringuinfos tehtud hilisemad muudatused

Viide : 20120413STO42885