Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Paavst Franciscus peab Euroopa Parlamendis kõne

Täiskogu istung Institutsioonid24-11-2014 - 19:43
POPE FRANCIS during his wednesday general audience in St. Peter's Square at the Vatican  

Paavst Franciscus saabub ametlikule visiidile Euroopa Parlamenti Strasbourgis kell 10.30 (11.30 Eesti aja järgi). Ta peab ametliku kõne saadikutele algusega kell 11.15 (12.15 Eesti aja järgi). (Loe lähemalt: Paavst Franciscus peab Euroopa Parlamendis kõne )

 
 

Opening: Schulz condemns Jerusalem synagogue attacks and urges peace talks

Plenary Session Institutions24-11-2014 - 18:49
Opening of November Plenary_  

President Schulz condemned the attacks that killed five people and injured many more in a Jerusalem synagogue last week. He called on all parties to halt this “senseless killing” and join in dialogue instead. This was “an attack on peace”, he said. (Read more: Opening: Schulz condemns Jerusalem synagogue attacks and urges peace talks )

 
 

Parlament arutab Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanekut

Täiskogu istung Institutsioonid24-11-2014 - 17:23

Arutelu umbusalduse avaldamise ettepaneku üle toimub esmaspäeval algusega kell 18.00 (19.00 Eesti aja järgi) Euroopa Komisjoni presidendi ja volinike osalusel. Esimesena võtab arutelul sõna Marco Zanni (EFDD, IT), üks ettepaneku autoritest. Seejärel saavad sõna Jean-Claude Juncker ja fraktsioonide esimehed. Hääletus ettepaneku üle toimub neljapäeval. Euroopa Komisjoni umbusaldamiseks on vaja topelthäälteenamust: kaks kolmandikku antud häältest ja enamus kõikide saadikute häältest, st 376 häält. (Loe lähemalt: Parlament arutab Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanekut )

 
 
   
Täiskogu päevakord
 
24-11-2014 -
17:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
 
Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek
 
EL ja 2015. aasta järgne ülemaailmne arenguraamistik
Raport:A8-0037/2014
Raportöör: Davor Ivo Stier
DEVE
 
Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel
Raport:O-000082/2014 Euroopa Komisjon REGI
 
Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontroll
Raport:O-000081/2014 Euroopa Komisjon INTA
 
Komisjoni mõjuhindamise suunised
 
Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 
 
 
25-11-2014 -
09:00 - 11:00
Arutelud
 
 
Kiirmenetluse taotluse hääletus (artikkel 154)
Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom
*
BUDG
 
Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid
Raport:O-000077/2014 Euroopa Komisjon EMPL
Raport:O-000076/2014 Euroopa Liidu Nõukogu EMPL
 
 
25-11-2014 -
11:15 - 12:00
Pidulik istung
 
 
Tema Pühaduse paavst Franciscuse sõnavõtt
 
 
25-11-2014 -
12:00 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Liikurseadmetega seotud rahvusvaheliste tagatiste konventsioon raudteeveeremile eriomaste küsimuste kohta
Raport:A8-0030/2014 ***
Raportöör: Heidi Hautala
JURI
 
Kohtualluvuse kokkuleppeid käsitlev 30. juuni 2005. aasta Haagi konventsioon
Raport:A8-0034/2014 ***
Raportöör: Pavel Svoboda
JURI
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/008 FI/STX Rauma
Raport:A8-0043/2014
Raportöör: Petri Sarvamaa
BUDG
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/005 FR/GAD
Raport:A8-0044/2014
Raportöör: Anneli Jäätteenmäki
BUDG
 
Euroopa Kohtu arvamus Euroopa Liidu ja Kanada vahelise broneeringuinfo töötlemist ja edastamist lennuettevõtjatelt Kanada Piirivalveametile käsitleva lepingu kooskõla kohta aluslepingutega
 
EL ja 2015. aasta järgne ülemaailmne arenguraamistik
Raport:A8-0037/2014
Raportöör: Davor Ivo Stier
DEVE
 
Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid
Raport:O-000077/2014 Euroopa Komisjon EMPL
Raport:O-000076/2014 Euroopa Liidu Nõukogu EMPL
 
 
25-11-2014 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Eelarve 2015: lepitusmenetluse tulemused
 
Naiste vastu suunatud vägivalla vastane võitlus
Raport:O-000080/2014 Euroopa Komisjon FEMM
 
Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus
Raport:O-000079/2014 Euroopa Komisjon LIBE
Raport:O-000078/2014 Euroopa Liidu Nõukogu LIBE
 
Viivitamatu väljasaatmine ja nn kiirtagasisaatmise kavandatav legaliseerimine Hispaanias
Raport:O-000085/2014 Euroopa Komisjon
 
ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014−2020
Raport:O-000075/2014 Euroopa Komisjon EMPL
 
Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi rakendamine
Raport:O-000074/2014 Euroopa Komisjon EMPL
 
Pankade stressitestide hindamine
 
Ühine arutelu - Euroopa Keskpank
Euroopa Keskpanga volitused kehtestada sanktsioone
Raport:A8-0028/2014 *
Raportöör: Kay Swinburne
ECON
Statistilise teabe kogumine Euroopa Keskpanga poolt
Raport:A8-0027/2014 *
Raportöör: Roberto Gualtieri
ECON
 
 
 
26-11-2014 -
09:00 - 11:50
Arutelud
 
 
Komisjoni töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute pakett
 
ÜRO kliimamuutuste konverents 2014 - COP 20 Peruus Limas (1.-12. detsember 2014)
 
 
26-11-2014 -
12:00 - 12:30
Sahharovi auhinna kätteandmine
 
 
Sahharovi auhind - 2014
 
 
26-11-2014 -
12:30 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Statistilise teabe kogumine Euroopa Keskpanga poolt
Raport:A8-0027/2014 *
Raportöör: Roberto Gualtieri
ECON
 
Euroopa Keskpanga volitused kehtestada sanktsioone
Raport:A8-0028/2014 *
Raportöör: Kay Swinburne
ECON
 
ÜRO kliimamuutuste konverents 2014 - COP 20 Peruus Limas (1.-12. detsember 2014)
 
 
26-11-2014 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Palestiina omariikluse tunnustamine
 
ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev
 
G20 kohtumise tulemused
 
Digitaalne ühtne turg
 
ELi terasetööstuse olukord
 
 
 
27-11-2014 -
09:00 - 11:50
Arutelud
 
 
Laste alatoitumus arengumaades
Raport:O-000083/2014 Euroopa Komisjon DEVE
 
Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine - aruteluks aega kuni üks tund (kodukorra artikkel 135)
Pakistani pühaduseteotust käsitlevad seadused
Serbia: sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtum
Iraak: naiste röövimine ja väärkohtlemine
 
 
27-11-2014 -
12:00 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek
 
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)
 
Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel
Raport:O-000082/2014 Euroopa Komisjon REGI
 
Palestiina omariikluse tunnustamine
 
ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev
 
Digitaalne ühtne turg
 
Laste alatoitumus arengumaades
Raport:O-000083/2014 Euroopa Komisjon DEVE
 
 
 
Täiskogu istungil esitatud raporti ettepanek
 
REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/008 FI/STX Rauma, from Finland)
Viide: A8-0043/2014

Kuupäev:
21-11-2014
Petri Sarvamaa
BUDG
 
REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/005 FR/GAD, from France)
Viide: A8-0044/2014

Kuupäev:
21-11-2014
Anneli Jäätteenmäki
BUDG