Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Debates on EU approach to migration and the expulsion of migrants from Spain

Plenary Session Fundamental rights / Immigration26-11-2014 - 11:07

The need for a holistic EU approach to migration and concerns over the way migrants are treated in Spain were debated with the new European Commissioner Dimitris Avramopoulos on Tuesday. This approach should provide for more solidarity and fair sharing of responsibility among member states, properly fulfilled search and rescue duties, safe and legal routes for refugees into the EU and better cooperation with third countries, said MEPs. (Read more: Debates on EU approach to migration and the expulsion of migrants from Spain )

 
 

Paavst Franciscus edastas Euroopa Parlamendis sõnumi"kõigile Euroopa kodanikele"

Täiskogu istung Institutsioonid26-11-2014 - 10:40
Pope Francis  

Teisipäeval paavsti peetud kõnes oli võtmeteemaks inimväärikus. Ta kutsus Euroopat üles taasavastama oma parimaid külgi, rõhutades teemadena immigratsiooni, keskkonnakaitset, inimõiguseid ning demokraatiat. (Loe lähemalt: Paavst Franciscus edastas Euroopa Parlamendis sõnumi"kõigile Euroopa kodanikele" )

 
 

Denis Mukwege: vägistamine on odav, kättesaadav ja laastav relv

Täiskogu istung Inimõigused25-11-2014 - 18:03
Kongolasest günekoloog Denis Mukwege ©Pietro Naj-Oleari_Mukwege_11242014_265  

Rahvusvaheline kogukond peab peatama vägistamise kasutamisele sõjarelvana, ütleb 2014. aasta Sahharovi auhinna võitja Denis Mukwege, kes pälvib EP inimõiguste preemia seksuaalvägivalla tõttu kannatanud naiste ravimise eest Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Loe EP veebilehe intervjuud ja jälgi otseülekandes auhinnatseremooniat kolmapäeval, 26. novembril. (Loe lähemalt: Denis Mukwege: vägistamine on odav, kättesaadav ja laastav relv )

 
 

EK president tutvustab 300 miljardi euro suurust investeerimispaketti

Täiskogu istung Majandus ja rahandus25-11-2014 - 17:00

Kolmapäeva hommikul algusega kell 9.00 (10.00 Eesti aja järgi) teeb Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ülevaate 300 miljardi euro suurusest investeerimispaketist, mille eesmärk on toetada töökohtade loomist ja majanduskasvu. Sellele järgneb arutelu fraktsioonide juhtidega. (Loe lähemalt: EK president tutvustab 300 miljardi euro suurust investeerimispaketti )

 
 

Teisipäeval toimunud arutelul avaldasid saadikud pettumust, et ELi liikmesriikidega ei jõutud kokkuleppele ELi 2014. aasta eelarve täiendamise ja 2015. aasta eelarve osas. Nad kutsusid liikmesriike üles leidma poliitilist tahet, et lahendada 2014. aasta maksmata arvete küsimus. Läbirääkimised jätkuvad pärast seda kui 28. novembril esitatakse uus eelarve eelnõu. (Loe lähemalt: Parlament kutsub liikmesriike üles maksmata arvete tasumisega mitte viivitama )

 
 

MEPs refer EU-Canada air passenger data deal to the EU Court of Justice

Plenary Session Fundamental rights25-11-2014 - 13:01

The EU-Canada agreement on the transfer of Passenger Name Records (PNR) should be referred to the European Court of Justice (ECJ) for an opinion on whether it is in line with the EU treaties and Charter of Fundamental Rights, MEPs said in a vote on Tuesday. This is the first time that Parliament has asked that a PNR agreement be given a preliminary check by the Court before the final vote on the deal. (Read more: MEPs refer EU-Canada air passenger data deal to the EU Court of Justice )

 
 

Poverty eradication and human rights in the post-2015 development agenda

Plenary Session Development and cooperation25-11-2014 - 12:57
Two african girls at school. ©BELGAIMAGE_AGEFOTOSTOCK  

Eradicating poverty, fighting inequalities, protecting human rights, ensuring that health systems are sustainable and making gender equality a stand-alone goal are the key aims that the EU should seek to include in the post-2015 global development agenda, says Parliament in a resolution voted on Tuesday. (Read more: Poverty eradication and human rights in the post-2015 development agenda )

 
 

Proposals to provide EU funding to help find or create new jobs for workers made redundant by shipbuilders STX Finland Oy and the GAD abattoir in France were approved by the European Parliament on Tuesday. The EU should provide aid worth The European Globalisation Adjustment Fund (EGF) aid worth €2.35 million is expected to be approved by the Council of Ministers on the same day. (Read more: EP approves aid for redundant Finnish shipyard and French abattoir workers )

 
 

Opening: Schulz condemns Jerusalem synagogue attacks and urges peace talks

Plenary Session Institutions24-11-2014 - 18:49
Opening of November Plenary_  

President Schulz condemned the attacks that killed five people and injured many more in a Jerusalem synagogue last week. He called on all parties to halt this “senseless killing” and join in dialogue instead. This was “an attack on peace”, he said. (Read more: Opening: Schulz condemns Jerusalem synagogue attacks and urges peace talks )

 
 

Parlament arutab Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanekut

Täiskogu istung Institutsioonid24-11-2014 - 17:23

Arutelu umbusalduse avaldamise ettepaneku üle toimub esmaspäeval algusega kell 18.00 (19.00 Eesti aja järgi) Euroopa Komisjoni presidendi ja volinike osalusel. Esimesena võtab arutelul sõna Marco Zanni (EFDD, IT), üks ettepaneku autoritest. Seejärel saavad sõna Jean-Claude Juncker ja fraktsioonide esimehed. Hääletus ettepaneku üle toimub neljapäeval. Euroopa Komisjoni umbusaldamiseks on vaja topelthäälteenamust: kaks kolmandikku antud häältest ja enamus kõikide saadikute häältest, st 376 häält. (Loe lähemalt: Parlament arutab Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanekut )

 
 
   
Täiskogu päevakord
 
24-11-2014 -
17:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
 
Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek
 
EL ja 2015. aasta järgne ülemaailmne arenguraamistik
Raport:A8-0037/2014
Raportöör: Davor Ivo Stier
DEVE
 
Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel
Raport:O-000082/2014 Euroopa Komisjon REGI
 
Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontroll
Raport:O-000081/2014 Euroopa Komisjon INTA
 
Komisjoni mõjuhindamise suunised
 
Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 
 
 
25-11-2014 -
09:00 - 11:00
Arutelud
 
 
Kiirmenetluse taotluse hääletus (artikkel 154)
Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom
*
BUDG
 
Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid
Raport:O-000077/2014 Euroopa Komisjon EMPL
Raport:O-000076/2014 Euroopa Liidu Nõukogu EMPL
 
 
25-11-2014 -
11:15 - 12:00
Pidulik istung
 
 
Tema Pühaduse paavst Franciscuse sõnavõtt
 
 
25-11-2014 -
12:00 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Protokoll raudteeveeremile eriomaste küsimuste kohta
Raport:A8-0030/2014 ***
Raportöör: Heidi Hautala
JURI
 
Kohtualluvuse kokkuleppeid käsitlev 30. juuni 2005. aasta Haagi konventsioon
Raport:A8-0034/2014 ***
Raportöör: Pavel Svoboda
JURI
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/008 FI/STX Rauma
Raport:A8-0043/2014
Raportöör: Petri Sarvamaa
BUDG
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/005 FR/GAD
Raport:A8-0044/2014
Raportöör: Anneli Jäätteenmäki
BUDG
 
Euroopa Kohtu arvamus Euroopa Liidu ja Kanada vahelise broneeringuinfo töötlemist ja edastamist lennuettevõtjatelt Kanada Piirivalveametile käsitleva lepingu kooskõla kohta aluslepingutega
 
EL ja 2015. aasta järgne ülemaailmne arenguraamistik
Raport:A8-0037/2014
Raportöör: Davor Ivo Stier
DEVE
 
Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid
Raport:O-000077/2014 Euroopa Komisjon EMPL
Raport:O-000076/2014 Euroopa Liidu Nõukogu EMPL
 
 
25-11-2014 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Eelarve 2015: lepitusmenetluse tulemused
 
Naiste vastu suunatud vägivalla vastane võitlus
Raport:O-000080/2014 Euroopa Komisjon FEMM
 
Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus
Raport:O-000079/2014 Euroopa Komisjon LIBE
Raport:O-000078/2014 Euroopa Liidu Nõukogu LIBE
 
Viivitamatu väljasaatmine ja nn kiirtagasisaatmise kavandatav legaliseerimine Hispaanias
Raport:O-000085/2014 Euroopa Komisjon
 
ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014−2020
Raport:O-000075/2014 Euroopa Komisjon EMPL
 
Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi rakendamine
Raport:O-000074/2014 Euroopa Komisjon EMPL
 
Pankade stressitestide hindamine
 
Ühine arutelu - Euroopa Keskpank
Euroopa Keskpanga volitused kehtestada sanktsioone
Raport:A8-0028/2014 *
Raportöör: Kay Swinburne
ECON
Statistilise teabe kogumine Euroopa Keskpanga poolt
Raport:A8-0027/2014 *
Raportöör: Roberto Gualtieri
ECON
 
 
 
26-11-2014 -
09:00 - 11:50
Arutelud
 
 
Komisjoni töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute pakett
 
ÜRO kliimamuutuste konverents 2014 - COP 20 Peruus Limas (1.-12. detsember 2014)
 
 
26-11-2014 -
12:00 - 12:30
Sahharovi auhinna kätteandmine
 
 
Sahharovi auhind - 2014
 
 
26-11-2014 -
12:30 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Statistilise teabe kogumine Euroopa Keskpanga poolt
Raport:A8-0027/2014 *
Raportöör: Roberto Gualtieri
ECON
 
Euroopa Keskpanga volitused kehtestada sanktsioone
Raport:A8-0028/2014 *
Raportöör: Kay Swinburne
ECON
 
ÜRO kliimamuutuste konverents 2014 - COP 20 Peruus Limas (1.-12. detsember 2014)
 
 
26-11-2014 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Palestiina omariikluse tunnustamine
 
ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev
 
G20 kohtumise tulemused
 
Digitaalne ühtne turg
 
ELi terasetööstus: töötajate ja tööstuse kaitsmine
 
 
 
27-11-2014 -
09:00 - 11:50
Arutelud
 
 
Laste alatoitumus arengumaades
Raport:O-000083/2014 Euroopa Komisjon DEVE
 
Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine - aruteluks aega kuni üks tund (kodukorra artikkel 135)
Pakistani pühaduseteotust käsitlevad seadused
Serbia: sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtum
Iraak: naiste röövimine ja väärkohtlemine
 
 
27-11-2014 -
12:00 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek
 
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)
 
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr …/… osamaksude osamaksetena tasumise ajutise süsteemi kohta, et katta ühtse kriisilahendusnõukogu algetapi halduskulud
 
Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel
Raport:O-000082/2014 Euroopa Komisjon REGI
 
Komisjoni mõjuhindamise suunised
 
ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev
 
Digitaalne ühtne turg
 
Laste alatoitumus arengumaades
Raport:O-000083/2014 Euroopa Komisjon DEVE
 
 
 
Täiskogu istungil esitatud raporti ettepanek
 
RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/008 FI/STX Rauma, Soome)
Viide: A8-0043/2014

Kuupäev:
21-11-2014
Petri Sarvamaa
BUDG
 
RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Prantsusmaa taotlus EGF/2014/005 FR/GAD)
Viide: A8-0044/2014

Kuupäev:
21-11-2014
Anneli Jäätteenmäki
BUDG