Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

EP Täiskogu uudiskiri

20-11-2014 - 18:55
 

Paavst Franciscus teeb ametliku visiidi Euroopa Parlamenti Strasbourgis teisipäeval, 25. novembril ja peab ametliku kõne saadikutele algusega kell 11.15 (12.15 Eesti aja järgi). (Loe lähemalt: Paavst Franciscuse ametlik visiit Euroopa Parlamenti)

 
 

Dr. Denis Mukwege on selle aasta Sahharovi mõttevabaduse auhinna laureaat. Ta on Kongost pärit günekoloog, kes keskendub oma töös vägistamis- ja ekstreemse seksuaalvägivalla ohvrite ravimisele. Pressikonverents Dr. Mukwege ja EP presidendi Martin Schulziga toimub pärast auhinna üleandmistseremooniat kell 12.30 (13.30 Eesti aja järgi). (Loe lähemalt: 2014. aasta Sahharovi auhinna üleandmine Dr. Denis Mukwegele)

 
 

Kolmapäeva hommikul algusega kell 9.00 (10.00 Eesti aja järgi) teeb Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ülevaate 300 miljardi euro suurusest investeerimispaketist, mille eesmärk on toetada töökohtade loomist ja majanduskasvu. Sellele järgneb arutelu fraktsioonide juhtidega. (Loe lähemalt: Jean-Claude Juncker tutvustab 300 miljardi euro suurust investeerimispaketti)

 
 

Kolmapäeva pärastlõunal arutavad saadikud koos ELi välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga, kas Palestiinat tuleks tunnustada iseseisva riigina. Resolutsiooni hääletus toimub neljapäeval. (Loe lähemalt: Arutelu ja hääletus Palestiina iseseisva riigina tunnustamise küsimuses)

 
 

Teisipäeva pärastlõunal esitavad parlamenti esindanud läbirääkijad kokkuvõtte kokkuleppeta lõppenud ELi 2014. aasta eelarve muudatuste ja 2015. aasta eelarve läbirääkimistest. (Loe lähemalt: ELi eelarve: tagasiside läbirääkimistelt ja arutelu )

 
 

Arutelu umbusalduse avaldamise ettepaneku üle toimub esmaspäeval algusega kell 18.00 (19.00 Eesti aja järgi) Euroopa Komisjoni presidendi ja volinike osalusel, millele järgneb hääletus neljapäeval, 27. novembril. Euroopa Komisjoni umbusaldamiseks on vaja topelthäälteenamust: kaks kolmandikku antud häältest ja enamus kõikide saadikute häältest, st 376 häält. (Loe lähemalt: Parlament hääletab Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanekut)

 
 

Kolmapäeval hääletusele tuleva resolutsiooni eelnõu kohaselt peaksid detsembris Peruus Limas toimuvad läbirääkimised võimaldama jõuda ambitsioonika kliimakokkuleppeni läbirääkimiste järgmises voorus Pariisis 2015. aastal. Saadikud kordavad ELi ja liikmesriikide lubadust suurendada panust ÜRO kliimafondi. Euroopa Parlamendi delegatsioon parlamendi keskkonnakomisjoni esimehe Giovanni La Via (EPP, IT) juhtimisel on Limas 5.-13. detsembrini. (Loe lähemalt: ÜRO kliimamuutuste konverents Peruus Limas)

 
 

2015. aasta on Euroopa arenguaasta. Võitlus vaesuse ja ebavõrdsusega, inimõiguste kaitsmine ja tervishoiusüsteemide jätkusuutlikuks muutmine on mõned teisipäeval hääletusele tuleva resolutsiooni eelnõus nimetatud põhieesmärkidest 2015. aasta järgse ülemaailmse arenguraamistiku jaoks. Neljapäeval arutatakse samuti alatoitumuse küsimust arenguriikides ning tuleb hääletusele samateemaline resolutsioon. (Loe lähemalt: Ülemaailmne arenguraamistik pärast 2015. aastat)

 
 
 
Viide : 20141118NEW79401
Ajakohastatud: ( 20-11-2014 - 19:32)
 
 
Kontaktid
 
 
  • Jaan SOONE
  • COMM - PRESS
  • Telephone number(+32) 2 28 32282 (BXL)
  • Telephone number(+33) 3 881 73473 (STR)
  • Mobile number(+32) 498 98 3329
 
 
   
Täiskogu päevakord
 
24-11-2014 -
17:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
 
Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek
 
EL ja 2015. aasta järgne ülemaailmne arenguraamistik
Raport:A8-0037/2014
Raportöör: Davor Ivo Stier
DEVE
 
Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel
Raport:O-000082/2014 Euroopa Komisjon REGI
 
Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontroll
Raport:O-000081/2014 Euroopa Komisjon INTA
 
Komisjoni mõjuhindamise suunised
 
Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 163)
 
 
 
25-11-2014 -
09:00 - 11:00
Arutelud
 
 
Kiirmenetluse taotluse hääletus (artikkel 154)
Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ, Euratom) nr 1150/2000, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 2007/436/EÜ, Euratom
*
BUDG
 
Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid
Raport:O-000077/2014 Euroopa Komisjon EMPL
Raport:O-000076/2014 Euroopa Liidu Nõukogu EMPL
 
 
25-11-2014 -
11:15 - 12:00
Pidulik istung
 
 
Tema Pühaduse paavst Franciscuse sõnavõtt
 
 
25-11-2014 -
12:00 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Liikurseadmetega seotud rahvusvaheliste tagatiste konventsioon raudteeveeremile eriomaste küsimuste kohta
Raport:A8-0030/2014 ***
Raportöör: Heidi Hautala
JURI
 
Kohtualluvuse kokkuleppeid käsitlev 30. juuni 2005. aasta Haagi konventsioon
Raport:A8-0034/2014 ***
Raportöör: Pavel Svoboda
JURI
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/008 FI/STX Rauma
Raport:A8-0043/2014
Raportöör: Petri Sarvamaa
BUDG
 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2014/005 FR/GAD
Raport:A8-0044/2014
Raportöör: Anneli Jäätteenmäki
BUDG
 
Euroopa Kohtu arvamus Euroopa Liidu ja Kanada vahelise broneeringuinfo töötlemist ja edastamist lennuettevõtjatelt Kanada Piirivalveametile käsitleva lepingu kooskõla kohta aluslepingutega
 
EL ja 2015. aasta järgne ülemaailmne arenguraamistik
Raport:A8-0037/2014
Raportöör: Davor Ivo Stier
DEVE
 
Strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased ja sotsiaalsed aspektid
Raport:O-000077/2014 Euroopa Komisjon EMPL
Raport:O-000076/2014 Euroopa Liidu Nõukogu EMPL
 
 
25-11-2014 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Eelarve 2015: lepitusmenetluse tulemused
 
Naiste vastu suunatud vägivalla vastane võitlus
Raport:O-000080/2014 Euroopa Komisjon FEMM
 
Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus
Raport:O-000079/2014 Euroopa Komisjon LIBE
Raport:O-000078/2014 Euroopa Liidu Nõukogu LIBE
 
Viivitamatu väljasaatmine ja nn kiirtagasisaatmise kavandatav legaliseerimine Hispaanias
Raport:O-000085/2014 Euroopa Komisjon
 
ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2014−2020
Raport:O-000075/2014 Euroopa Komisjon EMPL
 
Võrdse tööalase kohtlemise direktiivi rakendamine
Raport:O-000074/2014 Euroopa Komisjon EMPL
 
Pankade stressitestide hindamine
 
Ühine arutelu - Euroopa Keskpank
Euroopa Keskpanga volitused kehtestada sanktsioone
Raport:A8-0028/2014 *
Raportöör: Kay Swinburne
ECON
Statistilise teabe kogumine Euroopa Keskpanga poolt
Raport:A8-0027/2014 *
Raportöör: Roberto Gualtieri
ECON
 
 
 
26-11-2014 -
09:00 - 11:50
Arutelud
 
 
Komisjoni töökohtade, majanduskasvu ja investeeringute pakett
 
ÜRO kliimamuutuste konverents 2014 - COP 20 Peruus Limas (1.-12. detsember 2014)
 
 
26-11-2014 -
12:00 - 12:30
Sahharovi auhinna kätteandmine
 
 
Sahharovi auhind - 2014
 
 
26-11-2014 -
12:30 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Statistilise teabe kogumine Euroopa Keskpanga poolt
Raport:A8-0027/2014 *
Raportöör: Roberto Gualtieri
ECON
 
Euroopa Keskpanga volitused kehtestada sanktsioone
Raport:A8-0028/2014 *
Raportöör: Kay Swinburne
ECON
 
ÜRO kliimamuutuste konverents 2014 - COP 20 Peruus Limas (1.-12. detsember 2014)
 
 
26-11-2014 -
15:00 - 23:00
Arutelud
 
 
Palestiina omariikluse tunnustamine
 
ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev
 
G20 kohtumise tulemused
 
Digitaalne ühtne turg
 
ELi terasetööstuse olukord
 
 
 
27-11-2014 -
09:00 - 11:50
Arutelud
 
 
Laste alatoitumus arengumaades
Raport:O-000083/2014 Euroopa Komisjon DEVE
 
Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamine - aruteluks aega kuni üks tund (kodukorra artikkel 135)
Pakistani pühaduseteotust käsitlevad seadused
Serbia: sõjakuritegudes süüdistatava Šešelj juhtum
Iraak: naiste röövimine ja väärkohtlemine
 
 
27-11-2014 -
12:00 - 14:00
HÄÄLETUSED ja hääletuste selgitused
 
 
Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek
 
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 135)
 
Viivitused 2014.-2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel
Raport:O-000082/2014 Euroopa Komisjon REGI
 
Palestiina omariikluse tunnustamine
 
ÜRO lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäev
 
Digitaalne ühtne turg
 
Laste alatoitumus arengumaades
Raport:O-000083/2014 Euroopa Komisjon DEVE
 
 
 
Täiskogu istungil esitatud raporti ettepanek
 
REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/008 FI/STX Rauma, from Finland)
Viide: A8-0043/2014

Kuupäev:
21-11-2014
Petri Sarvamaa
BUDG
 
REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund, in accordance with point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management (application EGF/2014/005 FR/GAD, from France)
Viide: A8-0044/2014

Kuupäev:
21-11-2014
Anneli Jäätteenmäki
BUDG