Euroopa Parlament võttis neljapäeval, 29. märtsil vastu määruse, millega muudetakse börsiväliste tuletisinstrumentidega kauplemine turvalisemaks ja rohkem läbipaistvaks. Laialt levinud hinnangu järgi oli tuletisinstrumentidega kauplemisel oma osa globaalse finantskriisi tekkes. Määruse eelnõu osas leppisid parlamendi ja nõukogu läbirääkijad esialgselt kokku 9. veebruaril.


Börsiväliste tuletisinstrumentide kliirimine kohustuslikuks


Määruse kohaselt peab börsiväliste tuletisinstrumentide lepinguid kliirima kesksete vastaspooltega (central counterparties - CCP), et seeläbi vähendada vastaspoole krediidiriski.


Läbirääkimistel saavutasid saadikud, et eelnõusse lisati nõue, mille järgi tuleb kõikidest  tuletisinstrumentide (mitte ainult börsiväliste tuletisinstrumentide) lepingutest teavitada keskseid andmekogusid või "kauplemisteabe hoidlaid", kes peavad avaldama kõik kõlbulikud tuletisinstrumentide klassid, et anda sel moel kauplejaile parem turuülevaade.


Euroopa Väärtpaberijärelvalve  Ametile suurem roll


Euroopa Väärtpaberijärelvalve Amet (European Securities and Markets Authority) teostab järelvalvet kauplemisteabe hoidlate üle ja tal  on õigus registrikandeid lubada või eemaldada.


Parlamendi läbirääkijad suurendasid Euroopa Väärtpaberijärelvalve Ameti rolli ning muutsid ameti jaoks lihtsamaks tegevusloa väljastamisest keeldumise ELi siseturul tegutsemiseks mõne konkreetse keskse vastaspoole jaoks. Samuti on ametil otsustav sõnaõigus vahendajana riiklike asutuste omavahelistes vaidlustes  kesksete vastaspoolte tegevuse üle.


Pensioniskeemid


Saadikute nõudel viidi eelnõusse pensioniskeemide kliirimisnõude n.ö. "pehme versioon", mille kohaselt sellistele skeemidele nõue ei kehti kolm aastat. Seda perioodi saab pikendada kaks aastat ja asjakohase õigustuse olemasolul veel ühe aasta võrra.


Kolmandatest riikidest pärit kesksete vastaspoolte tunnustamine


Kolmandas riigis asutatud ettevõtjaid (kliiriv keskne vastaspool) tunnustatakse ELis üksnes juhul, kui  kolmanda riigi kehtiv seadusandlus pakub samaväärset tunnustamise süsteemi. See ei loo aga pretsedenti seadusandluses osas, mis puudutab finantsturgude infrastruktuuri järelvalvet.


Kolme aasta pärast vaadatakse üle


Nõukogu ja komisjon nõustusid Euroopa Parlamendi ettepanekuga, et komisjon hindab seaduse rakenduspoolt  ja esitab parlamendile vastava raporti mitte hiljem kui kolme aasta pärast määruse rakendumisest.  Raportis hinnatakse kesksete vastaspoolte üle peetud järelvalve tõhusust.


Taust


G20 tippkohtumisel 2009.a.septembris Pittsburghis lepiti kokku, et kõik standarditud börsivälised tuletislepingud tuleks arveldada keskse vastaspoolega 2012. aasta lõpust alates ning et börsiväliste tuletislepingute kohta tuleb andmed saata kauplemisteabe hoidlatele. See toimus umbes aasta pärast seda, kui varises kokku Lehman Brothers,  suurim tegija börsiväliste tuletisinstrumentidega kauplemise turul. 2009.a. hinnati selle turu väärtuseks umber 425 triljonit eurot. Seadus jõustub 20 päeva pärast selle avaldamiste EL ametlikus teatajas.

menetlus: kaasotsustus, esimene lugemine