Vastavalt kolmapäeval vastu võetud otsusele kaotavad 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimistel 12 liikmesriiki ühe koha. Muudatused kohtade jaotuses on vajalikud, et teha ruumi Horvaatia saadikutele ja pidada kinni Lissaboni leppega kehtestatud 751- liikmelise parlamendi piirist.


Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu sai Euroopa Parlamendi heakskiidu (574 poolt, 71 vastu, 39 erapooletut). Pärast parlamendi heakskiitu on vaja see ametlikult vastu võtta liikmesriikide valitsusjuhtide ja riigipeade poolt Euroopa Ülemkogu kohtumisel 27.-28. juunil.


Märtsis saadikute poolt välja pakutud lahenduse kohaselt kaotaksid 12 liikmesriiki: Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Läti, Leedu, Portugal ja Rumeenia 2014. aasta valimistel ühe koha.


Lisaks 12 liikmesriigile, kes kaovad igaüks ühe koha, kaotab Saksamaa vastavalt Lissaboni leppele uues Euroopa Parlamendi koosseisus kolm kohta (vt lisatud tabelit).

Selline lahendus peaks ära hoidma traumaatlilise kohtade ümberjaotamise ehk suure kohtade kaotuse väikestele ja keskmise suurusega liikmesriikidele ja suure kohtade lisandumise suurtele liikmesriikidele. See on parim vôimalik lahendus, ütlesid resolutsiooni eest vastutavad saadikud Rafał Trzaskowski (EPP, PL) ja Roberto Gualtieri (S&D, IT).


2019. aasta valimised


Resolutsiooni kohaselt tuleks enne 2016. aasta lôppu kohtade jaotus ümber vaadata, et need jaguneksid liikmesriikide vahel objektiivsel, õiglasel, kestlikul ja läbipaistval viisil. Jaotus peaks tuginema "kahaneva proportsionaalsuse põhimõttel", võttes arvesse muutusi liikmesriikide arvus ning ametlikke rahvastiku demograafilise arengu andmeid, pidades silmas aluslepingutes sätestatud institutsionaalse süsteemi üldist tasakaalu. Kohtade jaotuse ümbervaatamise algatab Euroopa Parlament aegsasti enne EP 2019.–2024 koossesiu ametisse astumist.


Tabel


Liikmesriik Kohtade arv praegu Kohtade arv ettepaneku alusel Muutus
Saksamaa99*96-3
Prantsusmaa7474=
Ühendkuningriik7373=
Itaalia7373=
Hispaania5454=
Poola5151=
Rumeenia3332-1
Holland2626=
Kreeka2221-1
Belgia2221-1
Portugal2221-1
Tšehhi Vabariik2221-1
Ungari2221-1
Rootsi2020=
Austria1918-1
Bulgaaria1817-1
Taani1313=
Slovakkia1313=
Soome1313=
Iirimaa1211-1
Horvaatia1211-1
Leedu1211-1
Sloveenia88=
Läti98-1
Eesti66=
Küpros66=
Luksemburg66=
Malta66=
KOKKU76675115


* Kolm lisakohta Saksamale on osa kokkuleppest, mis kaotab kehtivuse käesoleva parlamendi koosseisu ametiaja lõpuga.


menetlus: nõusolekumenetlus