Neljapäeval andsid saadikud heakskiidu Euroopa välispiiride valvamise süsteemile (Eurosur). Eurosur võimaldab liikmesriikidel jagada reaalajas infot EL välispiiridel toimuvast.


Euroopa piiride valvamise süsteem (Eurosur) luuakse selleks, et tõhustada teabevahetust ja operatiivkoostööd eesmärgiga suurendada reageerimisvõimet liidu liikmesriikide välispiiridel ebaseadusliku sisserände ja piiriülese kuritegevuse avastamiseks ja tõkestamiseks ning põgenike kaitsmise tagamisele kaasaaitamiseks ja nende elu päästmiseks.

"Ainult üle-Euroopalise välispiiride valvamise süsteemiga on meil võimalik ära hoida seda, et Vahemeri muutub merekõlbmatute paatidega Euroopasse saada proovivate põgenike surnuaiaks. Selleks, et ära hoida selliseid tragöödiaid nagu Lampedusa lähedal toimunud laevahukk, on vajalik kiire sekkumine," ütles raportöör Jan Mulder (ALDE, NL) kolmapäeval toimunud arutelul.

Eurosuri kasutavad EL liikmesriigid peavad alati austama inimõigusi ning järgima tagasisaatmise lubamatuse põhimõtet juhul kui isiku vabadused ja elu on sellisel juhul ohustatud.

Eurosur reeglid nõuavad samuti, et kasutajad kaitseksid kõiki EL põhiõigusi, sealhulgas tagades isikuandmete kaitse. Igasugune isikuandmete kasutamine EL liikmesriikide või kolmandate riikidega Eurosuri kaudu peab jääma erandiks ning olema kooskõlas andmekaitse reeglitega.

Liikmesriigid ei tohi kasutada Eurosuri, et saata infot kolmandatele riikidele, mida võiks kasutada, et tuvastada isikuid, kelle rahvusvahelise kaitse taotlus on läbivaatamisel või keda ohustab piinamine, ebainimlik või alandav kohtlemine või karistus või mis tahes muu põhiõiguste rikkumine.

Edasised sammud

Bulgaaria, Eesti, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia ja Soome hakkavad Eurosuri kasutama 2. detsembril 2013.a. Ülejäänud liikmesriigid alates 1. detsembrist 2014.a.


Menetlus: kaasotsustusmenetlus (seadusandlik tavamenetlus), esimese lugemise kokkulepe