Kolmapäeval toimunud hääletusel lükkas parlament tagasi nõukogu ettepanekud vähendada teadusuuringutele ja tööhõivele tehtavaid kulutusi 2014. aastal. Parlament lükkas samuti tagasi ettepanekud vähendada humanitaarabi Lähis-Idas ja Süüria põgenikele ja tegi ettepaneku suurendada välispiirikontrolli agentuuri Frontex rahastamist.

Parlamendi seisukoha poolt hääletas 480 saadikud, 119 oli vastu ja 86 jäid erapooletuks.


Parlamendi ettepaneku kohaselt oleks 2014. aasta eelarves 142,6 miljardi euro ulatuses kulukohustusi ja 136,1 miljardi euro ulatuses makseid. Käesoleva aasta eelarvega võrreldes on need summad vähenenud 8,1 miljardi euro võrra (kohustuste osas) ja 4,3 miljardi euro võrra (maksete osas). EL Nõukogu varasema ettepaneku kohaselt oleks Euroopa Komisjoni poolt esitatud eelarvet vähendatud 240 miljoni euro võrra kohustuste osas ja 1,06 miljardi euro võrra maksete osas (141,8 miljardit eurot kulukohustusi ning 134,8 miljardit eurot makseid).


Valdkondades nagu Euroopa digitaalne tegevuskava, teadusuuringud, ettevõtlus ja noorte töötusega võitlemine, mis on saadikute arvates elulise tähtsusega, toetas parlamendi täiskogu eelarvekomisjoni soovitusi lükata tagasi juulis nõukogu poolt esitatud ettepanek kärbeteks 629 miljoni euro ulatuses ning tegi ettepaneku täiendada eelarvet 34 miljoni euroga.


Abi valdkonnas Lähis-Idale ja põgenikele hääletasid saadikud selle poolt, et uuesti sisse viia Euroopa Komisjoni eelnõus välja pakutud 250 miljonit eurot ning täiendada seda summat 50 miljoni euro võtta. Samuti hääletasid saadikud selle poolt, et lisada vahendeid humanitaarabi valdkonda, silmas pidades olukorda Süürias.


Eelarve põgenike toetamiseks Lähis-Idas peab vastama reaalsetele vajadustele, rõhutas raportöör Anne Jensen (ALDE, DK). "EL peab täitma oma lubadused ja kohustused. Ma usun, et kõik saavad aru olukorra tõsidusest ning humanitaarabi vajalikkusest piirkonnas," ütles ta.


"Meil seisavad ees arutelud väga suure paketi üle, kuhu kuuluvad nii 2013. aasta paranduseelarved,2014. aasta eelarve, ja mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014-2020. Kõik meist, nii nõukogu, komisjon kui parlament peavad võtma vastutuse eelseisvatel rasketel läbirääkimistel. Aga üks asi olgu selge: parlament ei lase puudujääke järgmisesse aastasse veeretada," ütles Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni esimees Alain Lamassoure (EPP, FR).


Edasised sammud

Pärast hääletust täiskogul on EL Nõukogul ja Euroopa Parlamendil 21-päevane "lepitusmenetluse" periood kokkuleppele jõudmiseks. Kui lepitusmenetluse kaudu saavutatakse kokkulepe, siis pannakse see hääletusele novembri täiskogul.


Samal ajal ootab parlament, et nõukogu kiidaks heaks paranduseelarve N°8 (3,9 miljardit eurot). See summa on vajalik, et katta käesoleva aasta eelarve puudujääk ja nõukogu heakskiit sellele eelarvele on eelduseks ELi 2014-2020 pikaajalise eelarve lõplikule heakskiitmisele Euroopa Parlamendis. Samuti on vaja jõuda kokkuleppele paranduseelarve N°9 osas, mis kataks abi Saksamaale, Austriale ja Rumeeniale sel aastal toimunud üleujutuste kahjude likvideerimiseks.

Parlamendi ja nõukogu ettepanekute tabeli võib leida paremas ääres oleva viite kaudu.


Menetlus: eelarve