ELi kodanike pangakontod peavad olema kaitstud illegaalse NSA jälgimistegevuse vastu, usuvad saadikud ©BELGA/AFP/T.Coex 

Kolmapäeval vastu võetud Euroopa Parlamendi mitteseadusandlik resolutsioon kutsub üles peatama EL-USA terrorismi rahastamise jälgimisprogrammi (TFTP) lepingut Belgia firma SWIFT poolt käideldavate andmete väidetava uurimise tõttu Ameerika Ühendriikide Julgeolekuagentuuri poolt.

Resolutsioonis, mille esitasid S&D, ALDE ja Greens/EFA fraktsioonid võeti vastu 280 poolt häälega, 254 saadikut oli vastu ja 30 jäi erapooletuks.


Kuigi Euroopa Parlamendil ei ole ametlikult õigust algatada rahvusvahelise lepingu peatamist või lõpetamist, peab vastuvõetud teksti kohaselt "Euroopa Komisjon siiski meetmeid võtma, kui Euroopa Parlament ei ole enam nõus mingit konkreetset lepingut toetama". Saadikud lisavad, et tulevaste rahvusvaheliste lepingute heakskiitmise üle otsustades võtab parlament arvesse seda, kuidas Euroopa Komisjon kõnealuse lepingu küsimuses toimib.


Saadikud mõistavad hukka asjaolu, et mitte ükski liikmesriik ei ole alustanud ega palunud Europoli küberkuritegevuse vastase võitluse keskusel alustada uurimist ja kutsuvad liikmesriike lubama Europoli küberkuritegevuse vastase võitluse keskusel uurida väiteid, mille kohaselt on TFTP lepinguga hõlmatud finantstehinguandmetele ebaseaduslikult juurde pääsetud. Resolutsioonis nõutakse täielikku kohapealset tehnilist uurimist seoses väidetega, et USA ametiasutused on pääsenud loata juurde SWIFTi serveritele või loonud neile ebaseadusliku juurdepääsutee.


Resolutsioonis rõhutatakse, et USAga sõlmitavad andmevahetuslepingud peavad põhinema ühtsel õiguslikul andmekaitseraamistikul, millega tagatakse isikuandmete kaitset käsitlevad õiguslikult siduvad standardid, mis muu hulgas puudutavad eesmärgi piiritlemist, võimalikult väheste andmete kogumist, teabele juurdepääsu, andmete parandamist ja kustutamist ning õiguskaitsevahendeid..Menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon