Börsil noteeritud firmade tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulka kuulub vaid 17,6 protsenti naisi. Parlament soovib õiglasemaid töölevõtu protseduure, et tõsta naiste osakaal 40 protsendini aastaks 2020. © BELGA/EASYSTOCKFOTO/A.Brockwell 

Kolmapäeval toimunud hääletusel toetas parlament muudatusi, mille kohaselt ELi börsidel noteeritud ettevõtted peaks sisse seadma läbipaistvad töölevõtmise protseduurid, et aastaks 2020 oleks naiste esindatus tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas vähemalt 40 protsenti. Sel aastal kuulus EL suurimate firmade tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete hulka vaid 17,6 protsenti naisi.

Võtsime vastu järjepideva resolutsiooni ja saatsime tugeva signaali ELi Nõukogule, aga ka Euroopa huvigruppidele jaühendustele, ütles naiste õiguste komisjoni raportöör Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (EPP, EL), lisades, et on hädavajalik, et börsil noteeritud ettevõtted muutuksid, kaasates kõrgelt kvalifitseeritud naisi oma otsustusprotsessidesse, parandades nõnda konkurentsivõimet.


"Vastuvõetud tekst täpsustab ja parandab börsil noteeritud ettevõtete avatud ja läbipaistvat tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete valimise protseduuri. Parlament on teinud oma kodutöö, ja nüüd on ELi Nõukogu kord sellega edasi liikuda ning koos Euroopa Komisjoni ja parlamendiga direktiivi menetlemine enne valimisi lõpuni viia, et astuda samm lähemale soolise tasakaalu saavutamisele ELi ettevõtetes. See näitab ELi kodanikele, et võitleme võrdsete õiguste eest kõigile tööturul",ütles õiguskomisjoni raportöör Evelyn Regner (S&D, AT).


Saadikud soovivad, et ettevõtted tagaksid läbipaistvad, avatud ja õiglased kandidaatide valimise protseduurid, mis kehtestaksid võrdsed võimalused nii meestele kui naistele. Juhul, kui ettevõtted ei järgi kallutamata valimise protseduure, peaksid sanktsioonid olema kohustuslikud. See peaks tagama, et 2020 aastaks on börsil noteeritud ettevõtete tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas naiste osakaal vähemalt 40 protsenti. Riigi osalusega äriettevõtted peaksid selle eesmärgi saavutama 2018. aastaks.

Töölevõtmise, valiku või ametissenimetamise menetluste igas etapis eelistatakse alaesindatud soost kandidaati, kui ta on vastassoost kandidaadiga võrdne nii sobivuse, pädevuse kui ka ametialase suutlikkuse poolest.


Vastuvõtmise korral ei rakenduks direktiiv väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKEdele) (milles on vähem kui 250 töötajat). Liikmesriikidel tuleks siiski kehtestada kord VKEde toetamiseks ja soodustada parandama soolist tasakaalu kõigil juhtimistasanditel ja juhtorganites.


Sanktsioonid


Juhul kui ettevõtted seda reeglit ei täida, peaksid nad selgitama põhjuseid ning teavitama liikesmriigi pädevaid asutusi meetmetest mida äriühing on eesmärkide saavutamiseks või kohustuste täitmiseks võtnud või kavatseb võtta.


Sankstioonid tuleks kehtestada läbipaistvusreeglite rikkumise eest, mitte eesmärgi mittesaavutamise eest leidsid saadikud. Samuti tegid saadikud ettepaneku lisada saktsioonide nimekirja avalikest pakkumismenetlustest kõrvalejätmine.


Edasised sammud


Parlament kiitis eelnõu muudatused heaks. Muudatustega direktiivi eelnõu jõustumiseks peab see saama ELi Nõukogu heaksiidu.

Menetlus: kaasotsustusmenetlus, esimene lugemine