EL pikaajaline eelarve keskendub töökohtade loomisele, väikeettevõtete, teadusuuringute ja hariduse toetamisele © BELGA/EASYFOTOSCHROMORANGE/K.NI 

Pärast mitmeid kuid kestnud läbirääkimisi andis parlament teisipäeval oma heakskiidu ELi pikaajalisele eelarvele aastateks 2014–2020. Juulis institutsioonide vahel saavutatud poliitilisele kokkuleppele järgnenud parlamendi resolutsioonis esitatud kõik tingimused on tänaseks täidetud. Eelarve ulatub järgmisel seitsmel aastal 960 miljardi euroni kohustuste osas ja 908 miljardini maksete osas (2011. aasta hindade juures).

Lõpp makseraskustele


Parlamendi kindlaks sooviks oli alustada uut aastat eelarveperioodi puudjääkideta ja leida lahendus olukorrale, kus Euroopa Komisjonil on olnud peaaegu võimatu täita oma õiguslikke ja majanduslikke kohustusi. Liikmesriigid nõustusid 2013. aasta eelarvele lisama 3,9 miljardit eurot.


Kokkulepe ELi programmide osas


Lisaks nõudis parlament , et eelarvest rahastavate ELi programmide ülevaatamine viiakse lõpule parlamendi ja ELi Nõukogu vahelise kaasotsusmenetluse alusel. Praeguseks on see saavutatud ja tänu sellele tulevad mitmed programmid käimasoleval täiskogul hääletusele.


Töörühm eelarve omavahendite süsteemi ülevaatamiseks


Kolmandaks soovis parlament kutsuda kokku kõrgetasemelise nn omavahendite töörühma, mille ülesanne on ELi sissetulekute põhjalik korrastamine. Seda soovitakse, kuna praegune süsteem koos kõigi oma erandite, kärpimiste, erinevate rahastusallikate ja sõltuvusega liikmesriikide eelarvetest on muutunud liialt segaseks. Liikmesriigid olid töörühma loomisega nõus ja selle töö algab juba lähiajal.


Parim rakendus igale eurole


Käesoleva aasta juunis sõlmitud kokkuleppega kindlustas Euroopa Parlament läbirääkimismandaadis välja toodud prioriteedid. Olulisemad neist on pea täielik vabadus tõsta kasutamata rahalisi vahendeid lõppevast aastast järgmisesse ja senisest suurem voli liigutada vahendeid erinevate kulutüüpide vahel. Suurem paindlikkus on vajalik, et kindlustada iga viimse kui euro parim kasutus, seda eriti kahanevate eelarvete ajal.

Pikaajalise eelarve ülevaatamine


Parlamendi oluliseks saavutuseks on ka klausel, mis teeb Euroopa Komisjonile ülesandeks esitada 2016. aastal vahekokkuvõte pikaajalise eelarve seisukorrast. Eriline rõhk on ELi eelarve ajalise kestvuse (7 aastat) ühtlustamisel ELi institutsioonide viie-aastaste töötsüklitega. Vahearuandega kaasneb õiguslik ettepanek muudatuste tegemiseks.


ELi Nõukogu kiidab mitmeaastase finantsraamistiku tõenäoliselt heaks A-punktina Konkurentsivõime nõukogu koosolekul 2. detsembril.


Mitmeaastase finantsraamistiku määrus võeti täiskogul vastu tulemusega 537 poolt, 126 vastu, 19 erapooletut.


Määruse juurde kuuluv institutsioonidevaheline kokkulepe võeti vastu tulemusega 557 poolt, 118 vastu ja 11 erapooletut.