©Belga/AFP/V.Drachev 

Neljapäeval vastu võetud resolutsioonis nõuavad saadikud, et Venemaa tõmbaks koheselt Ukrainast välja oma sõjalised jõud. Saadikud mõistavad hukka Venemaa agressiooni sissetungimisel Krimmi, mis on vastuolus rahvusvahelise õigusega, leiavad, et Krimmi kavatsus pidada rahvahääletus Venemaaga ühinemiseks on seadusvastane ning hoiatavad, et Venemaa sammud on ohuks ELi julgeolekule.

Resolutsioonis mõistetakse karmilt hukka "Venemaa agressioon sissetungimisel Krimmi" ja nõutakse kõigi ebaseaduslikult Ukraina territooriumil viibivate sõjaliste üksuste kohest väljaviimist. Saadikute arvates on Venemaa tegevus selges vastuolus ÜRO põhikirjaga, OSCE Helsingi lõppaktiga, 1994. aasta Budapesti memorandumi ja teiste konventsioonidega. EP on seisukohal, et "Venemaa sammud kujutavad endast ohtu ELi julgeolekule".


Resolutsioonis rõhutatakse, et rahvahääletus Krimmi  Venemaa Föderatsiooniga ühinemise küsimuses ja Krimmi võimude otsus kuulutada välja iseseisvus on "õigustühised ja seadusevastased", kuna Krimmi Autonoomne Vabariik võib korraldada rahvahääletusi ainult kohalike küsimuste otsustamiseks ja mitte Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud piiride muutmiseks.


Saadikud peavad põhjendamatuks Venemaa väidetavat eesmärki kaitsta Krimmi venekeelset elanikkonda, sest see elanike rühm ei ole olnud ega ole vähimalgi määral diskrimineeritud, ja mõistavad hukka vene propaganda, mis nimetab Janukovõtši poliitika vastu protestijaid fašistideks.


Samas kutsutakse resolutsioonis Ukraina valitsust üles tagama rahvusvaheliste normide kohaselt rahvusvähemustesse kuuluvate inimeste, sh vene keelt kõnelevate Ukraina elanike õiguste täielik tunnustamine ja kaitse. Saadikud kordavad nõudmist luua uus kord kõigi vähemuskeelte toetamiseks ja väljendavad resolutsioonis heameelt presidendi kohusetäitja otsuse üle panna veto õigusaktile, mille eesmärk on tunnistada kehtetuks 3. juuli 2012. aasta keelepoliitika seadus.


Saadikud rõhutavad, et EL ja liikmesriigid peavad rääkima Venemaaga ühel häälel ja toetama ühtse Ukraina õigust oma tuleviku üle vabalt otsustada.


Resolutsioon toetab Euroopa Ülemkogu 6. märtsi 2014. aasta otsust Venemaaga peetavate viisakõneluste ning kahepoolsete kõneluste peatamise kohta ja hoiatab, et kui olukord ei rahune või kui kriis eskaleerub, peaks EL võtma kiiresti asjakohaseid meetmeid, nende seas relvade ja kahesuguse kasutusega tehnoloogia embargo, viisapiirangud, varade külmutamine ning meetmed Venemaa äriühingute ja nende tütarettevõtete vastu.


Saadikud toetavad Euroopa Komisjoni otsust anda Ukrainale lühikese ja keskmise tähtajaga finantsabi- ja toetuspakett kogusummas 11 miljardit eurot ning ELi 28 liikmesriigi valmisolekut allkirjastada assotsieerimislepingu poliitilised peatükid võimalikult ruttu. Resolutsioon soovib, et ELi Nõukogu annaks Euroopa Komisjonile loa kiirendada viisanõude kaotamist Ukraina kodanikele ja nõuab, et kuni lepingu sõlmimiseni kehtestataks viivitamatult ajutised, väga lihtsad ja soodsa hinnaga viisamenetlused ELi ja liikmesriikide tasandil.


Saadikud rõhutavad, et Euroopa Parlamendi ning Venemaa Riigiduuma ja Föderatsiooninõukogu parlamentaarset koostööd ei saa endisel viisil jätkata.


Menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon