Jaga seda lehte: 

Saadikud soovivad aidata tarbijaid ja ettevõtjaid digitaalse revolutsiooni võimalustest kinnihaaramisel ©AP Images/ European Union-EP 

Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis nõuavad saadikud, et lõppeks põhjendamatu ligipääsu piiramine interneti vahendusel pakutavatele kaupadele ja teenustele IP- aadressi, postiaadressi või krediitkaardi väljastanud riigi põhjal. Saadikud soovivad, et Euroopa haaraks kinni võimalustest, mida pakuvad uued tehnoloogiad, nagu suurandmed, pilvandmetöötlus, asjade internet ja 3D-printimine.

16 algatust digitaalse ühtse turu saavutamiseks, mida Euroopa Komisjon eelmise aasta mais tutvustas, tuleb viivitamata esitada ja vastu võtta, rõhutavad saadikud resolutsioonis.


“Tagasime, et selles ELi majanduse, ühiskonna ja avaliku sektori digitaliseerimise resolutsioonis pöörataks tähelepanu nii seadusandlikele kui ka mitteseadusandlikele algatustele, mis kaitseksid tarbijate huve ja säilitaksid ELi majanduse konkurentsivõime”, ütles Evelyne Gebhardt (S&D, DE), raportöör EP siseturukomisjonist.


“Vastuvõetud raporti keskmes on innovatsioonisõbralikud poliitikad. EL on juba maha maganud kaks innvovatsioonilainet, kõigepealt sotsiaalvõrgustike tulles ja nüüd jagamismajandusega seoses. Kui me ei taha järgmist digilainet maha magada, siis peame seadusloomes arvestama ka järgmiste uuendustega nagu asjade internet, suurandmed ja masinatevaheline kommunikatsioon”, ütles Kaja Kallas (ALDE, ET), raportöör EP tööstuskomisjonist.


Parlamendi soovitused digitaalse ühtse turu elluviimiseks kiideti heaks häältega 551 poolt, 88 vastu, 39 erapooletut.


Saadikud soovivad, et Euroopa Komisjoni ettepanekutes oleksid kajastatud järgmised punktid:


  • põhjendamatu asukohapõhise piiramise tavade e. geoblokeerimise lõpetamine.  Internetipõhise sisu piiriülese ülekantavuse ettepanek, mille Euroopa Komisjon on juba esitanud on "esimene samm selles suunas" leiavad saadikud;
  • samaväärse kaitse tagamine tarbijatele olenemata sellest, kas nad ostavad digitaalset sisu veebis või mujal;
  • innovatiivsete lahenduste leidmine piiriüleste pakkide kättetoimetamise ja postiteenuste parandamiseks;
  • turutakistuste eemaldamine väikeettevõtetele, idu- ja laienevatele firmadele.

Saadikud kutsuvad üles  kasutama ära võimalusi, mida pakuvad uued IKT-tehnoloogiad nagu suurandmed, pilvandmetöötlus, asjade internet ja 3D-printimine.


Resolutsioonis tuletatakse meelde isikuandmete kaitse üldmääruse ja andmekaitsedirektiivi kiire vastuvõtmise tähtsust, mis on nii andmesubjektide kui ka ettevõtjate huvides.


Saadikud on mures, et liikmesriigid reguleerivad erinevalt interneti ja ühistarbimise (sharing economy) valdkondi, mis pakuvad uusi ärimudeleid, et müüa veebi vahendusel tooteid ja teenuseid (nt Uber, eBay või Airbnb). Nad paluvad Euroopa Komisjonil analüüsida, kuidas leida tasakaal tarbijatele suurema mõjuvõimu andmise ja samas nende kaitsmise vahel. Lisaks tuleb  tagada vajadusel tarbijatega seotud õigusraamistiku asjakohasus ka digimaailmas.


Resolutsioonis esitatakse muuhulgas soovitusi autoriõiguse, telekommunikatsiooniettevõtete, audiovisuaalmeedia, e-valitsuse ja töötajate õiguste teemadel.


Edasised sammud


Resolutsioon on sisendiks Euroopa Komisjoni pool esitatavatele algatustele digitaalse ühtse turu strateegia raames. Ettepanekud läbivad  seadusandliku tavamenetluse, kus Euroopa Parlament ja ELi Nõukogu osalevad võrdsetel alustel.


Menetlus: mitteseadusandlik resolutsioon