Jaga seda lehte: 

Olukord Ungaris õigustab menetluse algatamist, mis võib lõppeda sanktsioonide kehtestamisega, ütlevad saadikud kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis.

Saadikud leiavad, et:

  • tõsiselt on rikutud õigusriigi ja demokraatia põhimõtteid,
  • vastuolulised seadused tuleb tühistada,
  • Ungarile mõeldud ELi vahendid tuleb võtta rangema järelevalve alla.

 

Põhiõiguste olukorda Ungaris arutati aprilli täiskogu istungil. Saadikud leiavad, et põhiõiguste olukord Ungaris annab alust ametliku menetluse algatamiseks, et tuvastada, kas on ”selge oht tõsiseks EL väärtuste rikkumiseks” ELi liikmesriigi poolt.


Resolutsioonis kutsuvad saadikud:


  • algatama menetluse artikli 7(1) kasutuselevõtuks. Saadikud annavad EP kodanikuvabaduste komisjonile ülesande vastavasisulise resolutsiooni ettevalmistamiseks, mida seejärel hääletatakse täiskogul;
  • Ungari valitsust tühistama seadused, millega karmistatakse reegleid, mis puudutavad varjupaigataotlejaid ja valitsusväliseid organisatsioone. Samuti jõudma kokkuleppele USA ametivõimudega, et Kesk-Euroopa Ülikool saaks jätkata Budapestis sõltumatu institutsioonina;
  • Euroopa Komisjoni jälgima rangelt Ungari valitsuse EL vahendite kasutamist.

Hiljutised arengud Ungaris on kaasa toonud õigusriigi põhimõtete, demokraatia ja põhiõiguste olukorra halvenemise, mis paneb proovile ELi võimekuse kaitsta oma põhiväärtusi, ütlevad saadikud resolutsioonis.


Resolutsioon võeti vastu häältega: 393 poolt, 221 vastu, 64 erapooletut.


Taustainfo

 

Euroopa Liidu lepingu artikkel 7 sätestab mehhanismi ELi väärtuste kaitsemiseks. Artikli 7(1) alusel võib ELi Nõukogu otsustada, et on oht, et mõni liikmesriik rikub oluliselt ELi põhiväärtusi, ja teha soovitusi selliste rikkumiste ärahoidmiseks. Sellise menetluse võib algatada ühe kolmandiku ELi liikmesriikide, Euroopa Parlamendi või Euroopa Komisjoni ettepanekul. ELi Nõukogu peab otsuse vastu võtma 4/5 häälteenamusega pärast nõusoleku saamist Euroopa Parlamendilt, mis antakse häälte 2/3 enamusega, esindades EP liikmete enamust.

 

Menetluse järgmise faas on artikkel 7(2), mille alusel saab ELi Nõukogu teha kolmandiku liikmesriikide või Euroopa Komisjoni ettepanekul järelduse, et liikmesriik rikub oluliselt ELi põhiväärtusi. Sellisel juhul peab nõukogu otsustama ühehäälselt ning otsusele on vaja Euroopa Parlamendi nõusolekut. Artikli 7(3) alusel saab teha otsuse selliste sanktsioonide nagu liikmesriigi hääleõiguse ELi Nõukogus peatamise rakendamise kohta.