Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Johdannaismarkkinoiden valvonnan tiukentaminen

Täysistunto Lehdistötiedote - Talous- ja raha-asiat29-03-2012 - 14:43
 

Parlamentti hyväksyi OTC-johdannaisia koskevan, turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä lisäävän lainsäädännön torstaina. Johdannaiskaupan uskotaan laajalti myötävaikuttaneen globaaliin finanssikriisiin. Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvottelijat sopivat tilapäisesti ehdotuksesta asetukseksi 9. helmikuuta.


Selvitysvelvollisuus OTC-johdannaisille, raportointivelvollisuus kaikille johdannaisille


Asetuksen mukaan OTC-johdannaissopimukset olisi selvitettävä keskusvastapuolien välityksellä, mikä pienentäisi vastapuoliluottoriskiä, kuten sitä, että yksi osapuoli laiminlyö sopimusta. 


Neuvotteluissa europarlamentaarikot onnistuivat saamaan läpi vaatimuksen, että kaikista johdannaissopimuksista (ei pelkästään OTC-johdannaisista) tulisi raportoida keskitettyihin tietokeskuksiin tai kauppatietorekistereihin, joiden olisi julkaistava sopimuksista kokonaispositiot johdannaislajeittain tarjoten näin markkinatoimijoille selkeämmän kokonaiskuvan markkinoista.


EAMV:lle vahva rooli


Kauppatietorekisterejä valvoisi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV), joka olisi vastuussa toimilupien myöntämisestä tai lakkauttamisesta.


Parlamentin neuvottelijat vahvistivat EAMV:n roolia, jotta sen olisi helpompi jäädyttää keskusvastapuolen lupa toimia EU:n sisämarkkinoilla. He edellyttivät myös sitovia menettelyjä EAMV:lle kansallisten viranomaisten välisten kiistojen selvittämiseksi keskusvastapuolten toimilupa-asioissa.


Eläkejärjestelmät


Euroopan parlamentin jäsenet varmistivat poikkeuksen koskien eläkejärjestelmien selvitysvelvollisuutta. Niillä ei olisi selvitysvelvollisuutta ensimmäisen kolmen vuoden aikana, mitä on mahdollista jatkaa enintään kolmella vuodella.


Kolmansien maiden keskusvastapuolien hyväksyminen


Kolmansien maiden keskusvastapuolet hyväksytään EU:ssa vain, jos kyseisen kolmannen maan oikeusjärjestelmä mahdollistaa tehokkaan ja vastaavan hyväksymisjärjestelyn. Tämä ei kuitenkaan toimi ennakkotapauksena muulle lainsäädännölle koskien rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin valvomista ja tarkkailua.


Tarkistaminen kolmen vuoden kuluttua


Neuvosto ja komissio hyväksyivät parlamentin esityksen, jonka mukaan komissio arvioi lainsäädännön toimeenpanoa. Arviointi määrittelisi kuinka tehokkaasti keskusvastapuolia valvotaan, mukaan lukien kollegioiden äänestysmenettelyt ja EAMV:n rooli keskusvastapuolien hyväksyjänä.


Komissio esittelee raportin, tarvittaessa parlamentin ja neuvoston esityksillä varustettuna, viimeistään kolmen vuoden kuluttua asetuksen toimeenpanosta. 


Taustaa


Lainsäädännön myötä astuvat voimaan G-20-johtajien Pittsburghissa syyskuussa 2009 säätämät velvoitteet. Ne säädettiin noin vuosi sen jälkeen kun Lehman Brothers, keskeinen toimija OTC-johdannaismarkkinoilla, oli romahtanut. OTC-johdannaismarkkinat olivat arvoltaan 425 biljoonaa euroa vuonna 2009.


Lainsäädäntö astuu voimaan 20 päivää EU:n virallisen lehden julkaisemisen jälkeen.


Menettely: tavallinen lainsäätämisjärjestys, 1. käsittely.


Viite : 20120329IPR42137
Päivitetty: ( 29-03-2012 - 14:54)
 
 
Yhteystiedot