©Belga/MaxPPP/C.Zachariasen 

Tammikuusta 2014 lähtien EU:n pankit ovat entistä vahvempia. Parlamentti äänesti tiistaina muutoksista, jotka rajoittavat pankkiirien bonuksia liiallisen riskinoton hillitsemiseksi, tiukentavat pankkien pääomavaatimuksia pankkien kriisinkestävyyden vahvistamiseksi ja kiristävät valvontaa. Tämän aikaisempaa kattavamman pankkisektorin uudistuspaketin tarkoitus on myös edistää talouskasvua kannustamalla pankkeja tarjoamaan aiempaa enemmän lainoja pienille yrityksille.

"Nämä uudet säännöt ovat kattavimmat pankkisektoria koskevat säännöt EU:ssa tähän mennessä. Yhteiset säännöt kaikille EU:n 8200 pankille on se perusta, jolle EU:n pankkiunioni on rakennettava. Järjestelmän kattona toimii valvontamekanismi, mutta meidän tulee nyt rakentaa seiniksi pankkeja koskeva säännöstö ja järjestelmä talletusten suojaamiseksi. Emme puutu palkkatasoon, mutta pankkiirien bonuksia koskevat yhteiset säännöt lisäävät avoimuutta ja reiluutta sekä kannustavat pankkialan kulttuurin muutokseen", totesi parlamentin esittelijä Othmar Karas (EPP, AT).

Pankkiirien bonukset

Liiallisen riskinoton hillitsemiseksi palkan suhdetta bonuksiin rajoitetaan siten, että pankkiirien saamat bonukset eivät ylitä heidän vuosipalkkaansa. Palkan suhde bonukseen voi olla korkeintaan 1:2, mikäli tämän hyväksyy 66 prosenttia osakkeenomistajista, jotka omistavat vähintään puolet edustetuista osakkeista, tai jos tämä edellytys ei täyty, hyväksymistä tukee 75 % annetuista äänistä.

Ehdotuksen mukaan pankkiireja kannustetaan huomioimaan pitkän aikavälin tulos rajoittamalla vuosittaisen palkan suuruuden ylittävän bonuksen maksua. Parlamentin mukaan vähintään 25 prosentin osuus bonuksesta, joka ylittää vuosittaisen palkan suuruuden, tulee lykätä maksettavaksi vähintään 5 vuodella.

Pääomavaatimukset ja -puskurit

EU:n pankkeja vaaditaan varaamaan enemmän ja laadukkaampaa omia varoja puskuriksi vaikeiden aikojen varalle. Pankkien tulee varata vähintään 8 prosentin kokonaispääomaosuus, josta hieman yli puolet tulee olla alhaisimman riskitason, korkealaatuista ensisijaista pääomaa (Tier 1). Tämä kaksinkertaistaa tämänhetkisen Tier 1 -vaatimuksen. Pääoman on oltava helposti muutettavissa käteisvaroiksi rahoitushäiriötilanteissa.

Pankeilta vaaditaan lisäksi yleinen pääomapuskuri tappioista selviytymistä ja pääoman suojausta varten sekä lisäksi vastasyklinen pääomapuskuri pääoman kerryttämiseksi talouskasvun aikana, jotta luottoa on tarjolla myös taloudellisesti epävarmoina aikoina.

Lainananto reaalitaloudelle

Kannustaakseen pankkeja lainaamaan pk-yrityksille, uudet säännöt pienentävät lainoille määritettävää nimellistä riskiä. Tämä puolestaan vähentää vaadittavan pääomavarannon määrää ja siten edistää lainanantoa.

Tiedon julkistaminen ja valvonta

Säännöt vaativat pankkeja julkistamaan tehdyn tuloksen, tuloksesta maksetut verot ja saadut valtiontuet maittain sekä liikevaihdon ja henkilöstömäärän. Vielä vuonna 2014 nämä tiedot tulisi ilmoittaa komissiolle, mutta vuodesta 2015 alkaen tiedot olisivat julkisia.

Jäsenvaltioiden viranomaiset valvovat pankkien toimintaa yhteistyössä Euroopan pankkiviranomaisen kanssa (European Banking Authority EBA). Euroopan pankkiviranomaisen valvontavaltuuksia tullaan laajentamaan.

Asetus ja direktiivi

Pankkisektorin uudistuspaketti pitää sisällään asetuksen pääomavaatimuksista (Capital Requirements Regulation CRR) sekä neljännen pääomadirektiivin (Capital Requirements Directive CRD IV).

Asetuksessa (CRR) määritellään ensimmäiset EU:n pankkialaa koskevat säännöt. Asetus koskee välittömästi kaikkia pankkeja EU:n jäsenmaissa ja sen tarkoituksena on varmistaa, että Basel III -sopimuksen määrittämiä pankkien vakavaraisuusvaatimuksia noudatetaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Direktiivi (CRD IV) puolestaan tarjoaa jäsenvaltioille hieman liikkumavaraa. Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi vaatia pankeiltaan suurempia pääomavaatimuksia kuin mitä tässä lainsäädännössä vaaditaan.

Asetus (CRR) hyväksyttiin äänin 595 puolesta, 40 vastaan, 76 tyhjää. Direktiivi (CRD IV) hyväksyttiin äänin 608 puolesta, 33 vastaan, 67 tyhjää.

Seuraavaksi

Ministerineuvoston tulee vielä virallisesti hyväksyä uudet säännöt, jotta ne voivat astua voimaan 1.1.2014 alkaen.