Lääkäreiden, sairaanhoitajien ja arkkitehtien ammattipätevyys voidaan tunnustaa jatkossa aiempaa nopeammin heidän muuttaessa työskentelemään toiseen EU-maahan © Belga/Pressassociation/A.Matthews 

Jatkossa esimerkiksi lääkäreiden, proviisorien ja arkkitehtien on aiempaa helpompaa lähteä työskentelemään muihin EU-maihin. Parlamentti hyväksyi keskiviikkona ammattihenkilöiden liikkuvuutta edistäviä sääntöjä, joilla perustetaan liikkuvuutta edistävä uusi virtuaalinen eurooppalainen ammattikortti. Samalla luodaan hälytysmekanismi, jonka avulla pyritään estämään niiden ammattihenkilöiden, joiden oikeus harjoittaa ammattia kotimaassa on rajoitettu, työskentelyä muissa EU-maissa.


"Eurooppalaisen ammattikortin perustaminen sekä yhteisten harjoittelukäytäntöjen kehittäminen edistää merkittävästi ammattihenkilöiden liikkuvuutta", totesi mietinnön laatinut Bernadette Vergnaud (S&D, Ranska).

Uusia sääntöjä ammatillisen liikkuvuuden edistämiseksi

Nyt hyväksyttyjen sääntöjen myötä tiettyjen ammattipätevyyksien tunnustaminen nopeutuu muissa EU-maissa työskentelyä varten, sillä jatkossa ulkomaille töihin pyrkivä ammattilainen voi hakea eurooppalaista ammattipätevyyden tunnustavaa sähköistä korttia. Pätevyyden tunnustamisen myöntää pääasiassa hakijan kotimaa lyhyitä ulkomaan työjaksoja varten, pidempien jaksojen osalta vastaanottava jäsenvaltio.

Eurooppalaisen ammattikortin toiminta perustuu jäsenvaltioiden jo olemassa olevaan tietojenvaihtojärjestelmään. Järjestelyn on tarkoitus säästää aikaa ja helpottaa ammattipätevyyksien tunnistamista, sillä ammattilaiset voivat hakea pätevyyden tunnistamista omasta kotimaastaan. Jollei jäsenvaltio tee päätöstä direktiivin määrittämissä määräajoissa, eurooppalainen ammattikortti katsotaan myönnetyksi.

Hälytysmekanismi

Direktiivin tavoitteena on myös estää oleellisia kurinpito- tai rikosoikeudellisia tuomioita saaneiden terveysalan ammattilaisten, kuten lääkäreiden, sairaanhoitajien ja eläinlääkäreiden ja lastenhoidon ammattilaisten työskentely muissa EU-maissa. Sääntöjen mukaan toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava muiden EU-maiden viranomaisille ammatillisen toiminnan harjoittamista rajoittavasta tai kieltävästä päätöksestä kolmen päivän kuluessa.

Säänneltyjen ammattien tietokanta

EU:ssa on kaikkiaan noin 800 säädeltyä ammattia, joissa toimiminen edellyttää tiettyä pätevyyttä tai tutkintoa. Voimassa olevassa ammattipätevyyksiä koskevassa direktiivissä edellytetään, että seitsemän ammattipätevyyttä (lääkärin, hammaslääkärin, proviisorin, sairaanhoitajan, kätilön, eläinlääkärin ja arkkitehdin pätevyydet) tulee tunnustaa automaattisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

Säännöissä kehotetaan komissiota perustamaan yleisön käytettävissä oleva säänneltyjä ammatteja koskeva tietokanta avoimuuden lisäämiseksi. Tietokantaan kootaan jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot säännellyistä ammateista. Jäsenvaltioiden on lisäksi perusteltava luetteloon lisättyjen ammattien erityisvaatimusten tarpeellisuus ja se, etteivät vaatimukset ole syrjiviä.

Parlamentin jäsenet hyväksyivät direktiivin äänin 596 puolesta, 37 vastaan ja 31 tyhjää. Ennen direktiivin astumista voimaan EU-maiden on vielä virallisesti hyväksyttävä se.

Menettely: Tavallinen lainsäädäntömenettely (yhteispäätös), 1. käsittely(sopu)
Tiedotustilaisuus keskiviikkona 9.10. klo 15 alkaen (klo 16 Suomen aikaa)