"Annamme selvät ohjeet komissiolle siitä, millaisen TTIP-sopimuksen me haluamme" – Esittelijä Bernd Lange (S&D,Saksa) ©EU 2015 - European Parliament 

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen tulee avata USA:n markkinoita EU:n yrityksille EU:n standardeja heikentämättä, painottaa Euroopan parlamentti keskiviikkona äänestämissään suosituksissa EU:n neuvottelijoille. Sijoittajien ja valtioiden välisissä kauppaerimielisyyksissä uuden riidanratkaisujärjestelmän tulisi korvata yksityinen välimiesmenettely ISDS –järjestelmässä (sijoittajan ja valtion välinen riidanratkaisu), mepit lisäävät.

Uudessa järjestelmässä päätöksiä tekisivät julkisesti nimitetyt ammattituomarit, sitä valvottaisiin ja se noudattaisi avoimuussääntöjä.


Parlamentti hyväksyi suosituksensa transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP) Euroopan komission neuvottelijoille äänin 436 puolesta, 241 vastaan; 32 tyhjää.


"Ennenäkemätön globalisaatio on käynnissä ja vaikuttaa kansalaisiimme ja yrityksiimme. Parlamentaarikkoina demokraattinen velvollisuutemme on ohjata tätä kehitystä, eikä jättää sopimusta vain neuvottelijoiden käsiin. Siksi olemme hyväksyneet tämän päätöslauselman, jossa kerromme periaatteet, jotka haluamme mukaan komission neuvottelemaan sopimukseen", sanoi esittelijä Bernd Lange (S&D, DE).


"Vaadimme läpinäkyvämpää prosessia, vahvoja työntekijöiden oikeuksia ja henkilökohtaisten tietojen ja julkisten palveluiden suojaamista. Lainsäätäjien oikeutta säätää lakeja Atlantin molemmin puolin ei tule rajata yksityisissä välimiesmenettelyissä tai muissa elimissä", hän totesi ja tiivisti parlamentin kannan sanoen, että "olemme antaneet komissiolle selkeän ohjeistuksen siitä millaisen sopimuksen haluamme. Jos sopimus neuvottelujen jälkeen on huono, hylkäämme sen. Jos se on hyvä, äänestämme sen puolesta."


Uusi järjestelmä ratkaisemaan sijoittajien ja valtioiden välisiä erimielisyyksiä


Poliittiset ryhmien pitkien neuvotteluiden jälkeen sopima kompromissi sijoittajien ja valtioiden uudeksi riidanratkaisujärjestelmäksi korvaisi kauppasopimuksissa yleisen ”ISDS” –lausekkeen, joka nojaa yksityiseen välimiesmenettelyyn.  Tarkistus hyväksyttiin äänin 447 puolesta, 229 vastaan ja 30 tyhjää.


Uuteen järjestelmään sovellettaisiin demokraattisia periaatteita ja valvontaa. Järjestelmässä julkisesti nimitetyt, riippumattomat ammattituomarit käsittelisivät tapauksia avoimesti julkisissa kuulemisissa. Järjestelmään sisältyisi muutoksenhakumekanismi ja sillä varmistettaisiin tehtyjen päätösten johdonmukaisuus sekä EU:n ja sen jäsenvaltioiden tuomioistuinten lainkäyttövallan kunnioittaminen. Järjestelmällä varmistettaisiin, etteivät yksityiset edut voisi vaarantaa poliittisia tavoitteita.


TTIP-neuvotteluja jatkettava hyvän sopimuksen saamiseksi


Parlamentin jäsenet kannattavat neuvottelujen jatkamista, mutta muistuttavat, että neuvotteluiden tuloksena pitäisi olla ”kunnianhimoinen”, mutta ”tasapainoinen” sopimus, joka lisäisi tuotteiden ja palveluiden pääsyä markkinoille, avaisi julkisten hankintojen markkinoita,  tuottaisi yhteisiä hyötyjä kaikille jäsenvaltioille ja parantaisi kansainvälistä kilpailukykyä sekä johtaisi tullien ulkopuolisten kaupanesteiden vähentämiseen.


Hyväksytyn tekstin mukaan TTIP-neuvotteluiden tulisi poistaa Yhdysvaltojen rajoitukset liikennepalveluiden ja lentoyhtiöiden ulkomaiselle omistukselle ja parantaa EU:n yritysten pääsyä USA:n televiestintämarkkinoille sekä saada aikaan julkisten hankintojen markkinoiden ”merkittävä avautuminen” Yhdysvaltojen kaikilla hallintotasoilla.


Parlamentin jäsenten mielestä on kuitenkin tärkeää taata kuluttajansuojan, terveyden ja turvallisuuden korkea taso sekä estää sosiaalinen, verotuksellinen ja ympäristöön liittyvä polkumyynti. Mepit painottavat, että TTIP:n soveltamisalan ulkopuolelle on suljettava julkiset palvelut, suojattava tuotteiden alkuperämerkintäjärjestelmää ja herkkiä maatalous- ja teollisuustuotteita.


Hallinnollisen taakan keventämiseksi, mepit vaativat yhdenmukaisten standardien vastavuoroista tunnustamista, mutta painottavat ettei sopua voida saavuttaa aloilla, joilla EU:n vaatimustaso ja USA:n normit ovat hyvin erilaisia, esimerkkeinä kemikaalien hyväksyntä, geenimanipuloidut tuotteet, hormonien käyttö nautaeläinten kasvatuksessa, kloonaus ja hormonaaliset haitta-aineet.


Seuraavaksi


EU:n ja Yhdysvaltojen välisten kauppaneuvotteluiden 10. kierros käydään Brysselissä 13.–17. heinäkuuta.


Parlamentin ja neuvoston täytyy antaa hyväksyntänsä TTIP-sopimuksen lopulliselle versiolle ennen kuin se tulee voimaan.


Menettely: Ei-lakiasäätävä päätöslauselma

9  ; neuvottelukierrosta on käyty EU:n ja Yhdysvaltojen välillä vuodesta 2013 lähtien

Toimijat 
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the TTIP