Jaa tämä sivu: 

  • Komission on aloitettava Maltan kanssa vuoropuhelu oikeusvaltioperiaatteen toimivuudesta Maltalla
  • Parlamentti huolissaan EU-kansalaisuutta tarjoavasta ohjelmasta, ja korruption ja rahanpesun vastaisten toimien riittämättömyydestä
  • Europolin osallistuttava Daphne Caruana Galizian murhan tutkimiseen

Euroopan parlamentti vaatii Maltaa kiinnittämään huomiota oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen. Mepit kehottavat komissiota valvomaan maan tilannetta.

Euroopan parlamentti kehottaa päätöslauselmassaan komissiota käynnistämään Maltan hallituksen kanssa vuoropuhelun oikeusvaltioperiaatteen toimivuudesta Maltalla. Lisäksi mepit pyytävät komissiota tarkastamaan, noudattaako Malta kolmatta rahanpesudirektiiviä ja pääomavaatimuksia koskevaa direktiiviä.

 

Parlamentti toteaa, että Maltan lainvalvontaviranomaisten ja oikeuslaitoksen riippumattomuus on saattanut vaarantua sen vuoksi, että maan hallituksella on valta nimittää poliisiylijohtaja, rahanpesun selvittely- ja analysointiyksikkö (FIAU) johtaja ja yleinen syyttäjä. Lisäksi mepit haluavat lisätietoa Maltan järjestelystä, jonka kautta Malta kauppaa Maltan ja EU:n kansalaisuutta EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisille.

 

Mepit vaativat myös riippumattoman kansainvälisen tutkinnan käynnistämistä Daphne Caruana Galizian murhan vuoksi. He edellyttävät, että Europol osallistuu täysipainoisesti tapauksen tutkimiseen.

 

Maltan huolestuttava tilanne

 

Useat tahot, kuten Europol, toimittajat ilman rajoja -järjestö ja Euroopan parlamentin väliaikainen Panaman papereita tarkastellut valiokunta ovat todenneet, että Maltan viime vuosien tapahtumat ovat herättäneet vakavia huolenaiheita, jotka liittyvät vallitsevien rakenteiden heikkouksiin ja maan hallintotapaan, vapauksiin ja laittomiin toimiin.

 

Päätöslauselmassaan parlamentti tuo esille, että Maltan poliisi ei ole tutkinut lukuisia vakavia syytöksiä korruptiosta ja rahanpesun torjuntaa ja pankkivalvontaa koskevien velvoitteiden rikkomisesta.

 

Parlamentti huomauttaa, että eräät Maltan rahanpesun selvittely- ja analysointiyksikön FIAU:n selonteoissa nimeltä mainitut henkilöt jatkavat edelleen maan hallituksessa. Mepit kehottavat Maltan poliisiylijohtajaa käynnistämään asiaa koskevat tutkimukset ja Maltan valvonta- ja oikeusviranomaisia tutkimaan viimekuukausina kritiikin kohteeksi joutuneen Pilatus-pankin lupamenettelyä. Parlamentti kehottaa tarkastelemaan myös kansalaisuusohjelmaan kytkeytyvän ja Panaman papereissa nimetyn konsulttitoimisto Nexia BT:n toimia.

 

Kansalaisuus maksua vastaan - lisätietoa tarvitaan

 

Parlamentti on huolissaan ohjelmista, joiden turvin on mahdollista tarjota EU-maan kansalaisuus EU:n ulkopuolisen maan kansalaiselle maksua vastaan. Parlamentti kehottaa komissiota valvomaan tällaisia kansalaisuutta koskevia ohjelmia.

 

Maltan tapauksessa vuodetuissa selonteoissa on oltu huolissaan ohjelman hallinnoinnissa mahdollisesti ilmenevästä korruptiosta. Parlamentin kehottaa Maltaa tekemään selväksi, ketkä ovat hankkineet Maltan passin rahalla ja täsmentämään, millaisin toimenpitein on varmistettu, että kaikki uudet kansalaiset ovat todella asuneet Maltalla vuoden ennen kansalaisuuden saamista.