• Tavoitteena lisätä energiatehokkuutta 35 %:lla vuoteen 2030 mennessä
  • Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta tulisi nousta 35 %:iin vuoteen 2030 mennessä
  • Mepit kieltäisivät palmuöljyn käytön biopolttoaineissa vuodesta 2021 alkaen
Mepit haluavat lisätä energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian osuutta energian kokonaiskulutuksesta 35 %:lla ©AP Images/European Union-EP 

Parlamentti asetti tavoitteiksi vuodelle 2030, että energiatehokkuutta lisätään 35 %:lla ja että uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta nousee 35 %:iin.

Euroopan parlamentti hyväksyi valiokunnan esityksen sitoviksi EU-tavoitteiksi vuodelle 2030 energiatehokkuuden lisäämisen osalta 35 % ja 35 % uusiutuvan energian osuudeksi energian kokonaiskulutuksesta. Liikenteen alalla vähintään 12 % energiasta tulisi tuottaa uusiutuvista energianlähteistä vuoteen 2030 mennessä. Mepit ovat valmiita aloittamaan neuvottelut EU:n ministerien kanssa puhtaan energian paketista.

 

Jotta tavoitteisiin päästään, EU-maita pyydetään asettamaan omat kansalliset tavoitteensa. Näitä tavoitteita seurataan energiaunionin hallintoa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Uusiutuvaa energiaa koskeva päätöslauselma hyväksyttiin äänin 492 puolesta, 88 vastaan ja 107 tyhjää.

 

35 % sitova tavoite EU:n energiatehokkuuden lisäämiseksi

 

Parlamentti asetti sitovaksi tavoitteeksi lisätä energiatehokkuutta 35 %:lla vuoteen 2030 mennessä EU-tasolla ja hyväksyi ohjeellisten kansallisten tavoitteiden asettamisen.

 

Nämä tavoitteet tulisi asettaa vuoden 2030 energiankulutuksen arvioiden perusteella PRIMES mallin mukaisesti. PRIMES-malli simuloi energiankulutusta ja energiantoimitusverkkoja EU:ssa.

 

Energiatehokkuutta koskeva päätöslauselma hyväksyttiin äänin 485 puolesta, 132 vastaan ja 58 tyhjää.

 

Liikenne: enemmän kehittyneitä biopolttoaineita, palmuöljyn käyttö lopetetaan vaiheittain vuoteen 2021 mennessä

 

Vuonna 2030 jäsenmaiden tulee parlamentin mukaan varmistaa, että 12 % liikenteen alalla kulutetusta energiasta tulee uusiutuvista lähteistä. Ravinto- tai rehukasveista tuotettujen ”ensimmäisen sukupolven” biopolttoaineiden osuus liikenteen alalla tulisi jäädyttää vuoden 2017 tasolle niin, että enimmillään sen tulisi olla 7 %:a liikenteen alan energiankulutuksesta. Mepit haluavat myös kieltää palmuöljyn käytön biopolttoaineissa vuodesta 2021 alkaen.

 

”Toisen sukupolven” kehittyneiden biopolttoaineiden (luettelo raaka-aineista liitteen IX A osassa) osuuden liikenteen polttoaineista on Euroopan parlamentin mukaan noustava 3,6 %:iin vuoteen 2030 mennessä.

 

Parlamentti päätti pitää mäntyöljyn kehittyneiden biopolttoaineiden raaka-aineiden listalla.

 

Biomassa

 

Mepit haluavat, että biomassasta tuotetun uusiutuvan energian tukijärjestelmät suunnitellaan siten, että vältetään edistämästä energiantuotantoon ensisijaisesti tarkoitetun biomassan kestämätöntä käyttöä, jos sille on olemassa suurempaa lisäarvoa tuottavaa teollisuus- tai materiaalikäyttöä. Taustalla on ajatus siitä, että puuhun varastoitunut hiili vapautuu ilmakehään kun puuta poltetaan.

 

Kuluttajien omaan käyttöön tuotettu sähkö ja energiayhteisöt

 

Parlamentin täysistunto hyväksyi myös esityksen, jonka mukaan kuluttajat, jotka tuottavat sähköä omaan käyttöönsä omissa tiloissaan, voivat kuluttaa ja varastoida sitä ilman, että siitä perittäisiin maksua tai veroa.

 

Parlamentin kannassa pyydetään EU-maita arvioimaan itse tuotetun energiankulutuksen vallitsevia esteitä ja kehittämispotentiaalia, jotta voitaisiin varmistaa, että kuluttajat ja kotitaloudet voisivat halutessaan liittyä uusiutuvaa energia tuottaviin yhteisöihin ilman, että heihin kohdistetaan perusteettomia ehtoja tai menettelyjä.

 

Kansalliset suunnitelmat ja komission rooli

 

Jotta energiaunionin tavoitteisiin päästään, jokaisen jäsenmaan pitää toimittaa komissiolle 1.1.2019 mennessä ja sen jälkeen joka kymmenes vuosi yhdennetty kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma. Ensimmäisen suunnitelman tulee kattaa ajanjakso 2021-2030. Seuraavien suunnitelmien tulee kattaa edellistä suunnitelmaa seuraavat kymmenen vuotta.

 

Komissio arvioi kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat ja saattaa tehdä suosituksia tai ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, mikäli komissio toteaa edistyksen tai toimet riittämättömiksi.

 

Energiaunionin hallintoa koskeva päätöslauselma hyväksyttiin äänin 466 puolesta, 139 vastaan, 38 tyhjää.

 

Seuraavaksi

 

Neuvottelut neuvoston kanssa lainsäädännön lopullisesta muodosta voivat alkaa heti, sillä neuvosto muodosti kantansa energiatehokkuuden osalta 26.6. ja uusiutuvan energian ja energiaunionin hallinnon osalta 18.12.

 

Kommentit

 

Jose Blanco Lopez (S&D, Espanja), uusiutuvan energian esittelijä, sanoi: “Euroopan komissio ei ollut tarpeeksi rohkea esityksessään. Jos Eurooppa haluaa täyttää Pariisin sopimuksen sitoumuksensa, kamppailla ilmastonmuutosta vastaan ja johtaa siirtymistä uusiutuvan energian muotoihin, meidän tarvitsee tehdä enemmän. Parlamentti onnistui saavuttamaan laajan tuen merkittävästi korkeammille tavoitteille vuodelle 2030. Onnistuimme myös vahvistamaan oikeutta omaan kulutukseen, tuomaan lisää turvallisuutta ja varmuutta sijoittajille ja nostamaan tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ei tarkoita taloudellisen kasvun hidastumista. Se päinvastoin lisää kilpailua, taloudellista toimintaa ja työllisyyttä.”

 

Miroslav Poche (S&D, Tsekki), energiatehokkuuden esittelijä, sanoi: “Energiatehokkuus on yksi EU:n energiaunionistrategian keskeisimpiä ulottuvuuksia. Kunnianhimoinen politiikka tällä alalla auttaa meitä saavuttamaan ilmasto- ja energiatavoitteemme ja lisää kilpailukykyämme. Se on myös yksi parhaista tavoista kamppailla energiaköyhyyttä vastaan Euroopassa.”

 

Michele Rivasi (Greens/EFA, Ranska), toinen energiaunionin hallinnon esittelijä, sanoi: "Euroopan parlamentti on ottanut historiallisen, sopuisan ja johdonmukaisen kannan EU:n ilmastositoumuksiin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun eurooppalaisessa lainsäädännössä on määritetty tavoitteeksi 35 % uusiutuvan energian alalla, 35 % energiatehokkuuden tavoitteeksi vuodelle 2030, laadittu metaanistrategia ja velvoitteet energiaköyhyyden vähentämiseksi. Nämä toimet auttavat kehittämään todellista energiariippumattomuutta, luovat työpaikkoja ja turvaavat sijoituksia.”

 

Claude Turmes (Greens/EFA, Luxembourg), toinen energiaunionin hallinnon esittelijä, sanoi: “Neuvosto muodosti heikon kantansa puhtaan energian paketista joulukuussa. Olen ylpeä siitä, että parlamentti auttoi tänään palauttamaan EU:n uskottavuuden ilmastoasioissa. Kunnianhimoiset säännöt uusiutuvan energian, energiatehokkuuden ja hallintomuodon osalta auttavat meitä saavuttamaan hiilineutraalin talouden vuoteen 2050 mennessä ja noudattamaan Pariisin sopimusta. Parlamentilla on yhtenäinen kanta neuvottelujen alkaessa neuvoston kanssa.”