Lipéadú fuinnimh: ag cur le cumas tomhaltóirí táirgí níos éifeachtúla a cheannach 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Tuilleadh eolais ar fáil sa ghrafaic faisnéise thuas! 

Trí fhuinneamh a úsáid ar bhonn níos éifeachtúla is féidir billí leictreachais a laghdú. Thug feisirí a gceadú i Meitheamh 2017 le rialacha nua chun lipéadú fuinnimh ar tháirgí a shimpliú.

Cuirtear lipéad caighdeánaithe ar go leor fearas tí - amhail meaisíní níocháin, folúsghlantóirí nó teilifíseáin - d'fhonn cabhrú le tomhaltóirí táirgí níos éifeachtúla a shainaithint agus a cheannach. I vóta an 13 Meitheamh 2017, thug feisirí Eorpacha a gceadú le córas nua chun na lipéid seo a shimpliú.

Tugadh lipéadú fuinnimh isteach san Aontas Eorpach don chéad uair siar sa bhliain 1994. Ba é an aidhm a bhí leis ná tomhaltóirí a spreagadh le táirgí atá níos éifeachtúla ó thaobh fuinnimh de a cheannach trí eolas faoi úsáid fuinnimh táirgí a chur ar fáil dóibh ar na lipéid. I dtosach báire scála A-G a bhí ann; lipéad G a bhí ag na táirgí is lú éifeachtúlacht.

Tar éis do mhonaróirí cur le héifeachtúlacht a gcuid táirgí áfach, tugadh isteach na haicmí A+ go A+++. Meastar go bhfuil cumas na lipéad tomhaltóirí a ghríosú le táirgí atá níos éifeachtúla a cheannach laghdaithe de dheasca na n-aicmí nua seo mar is lú an spreagadh dóibh an difríocht idir A+ agus A+++ ná an difríocht idir C agus A.

Thug feisirí Eorpacha a gceadú leis an gcóras nua i vóta an 13 Meitheamh 2017 

Sa vóta iomlánach i Meitheamh 2017, thug feisirí na Parlaiminte a gceadú le moladh i dtaca leis an seanchóras A-G a thabhairt ar ais agus meicníocht a bhunú d'fhonn na haicmí a athscálú chun dul chun cinn teicneolaíoch a chur san áireamh. Bhí an feisire Iodálach Dario Tamburrano (an Grúpa d'Eoraip na Saoirse agus an Daonlathais Dhírigh) i gceannas ar stiúradh na reachtaíochta tríd an bParlaimint.

Bearta eile na Parlaiminte chun éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú

Tá sciar an fhuinnimh in-athnuaite as tomhaltas foriomlán fuinnimh an Aontais tar éis méadú ó 8.5% sa bhliain 2004 go 17% in 2016. Tháinig feisirí Eorpacha agus ionadaithe rialtais na mballstát ar chomhaontú an 14 Meitheamh 2018 maidir le hathruithe ar an treoir maidir le fuinneamh in-athnuaite. Cuimseofar sa treoir nuashonraithe sprioc níos uaillmhianaí (32%) i gcomhair fuinnimh ghlais faoin mbliain 2030. Mar chuid den treoir nua, beidh sé níos éasca ag Eorpaigh a gcuid leictreachais féin a ghiniúint, a stóráil agus a ídiú ó fhoinsí in-athnuaite, gan táillí nó cánacha breise a íoc.

Ag seisiún iomlánach na Parlaiminte in Aibreán 2018, thug feisirí Eorpacha a gceadú le nuashonrú ar an treoir maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh. Mar chuid den nuashonrú, beidh ar bhallstáit an Aontais straitéisí fadtéarmacha a ullmhú chun tacú le hathchóiriú an stoic náisiúnta d'fhoirgnimh chónaithe agus neamhchónaithe ina stoc foirgneamh atá dícharbónaithe agus an-éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de faoi 2050.