Táirge pinsin phearsanta uile-Eorpach: níos mó roghanna do choigilteoirí 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Níl plean pinsin pearsanta, deonach ach ag 67 milliún duine san Aontas Eorpach (Grianghraf: Alex Beaz, Unsplash)  

Thug an coiste um ghnóthaí eacnamaíochta a gceadú an 3 Meán Fómhair le togra a ligfeadh do choigilteoirí leanúint de bheith ag cur lena bpinsin phearsanta má bhogann siad go tír AE eile.

I vóta sa choiste um ghnóthaí eacnamaíochta agus airgeadaíochta an 3 Meán Fómhair, thug feisirí a gceadú le rialacha nua maidir le táirge pinsin phearsanta uile-Eorpach. Leis an togra seo bheadh daoine in ann airgead a chur ar leataobh don tseanaois ar bhealach níos fusa.


Bheadh níos mó roghanna ar fáil do choigilteoirí ar mian leo airgead a chur i dtaisce don scor agus bheadh na gnéithe caighdeánacha ag na táirgí pinsin ar fud an Aontais Eorpaigh. Chomh maith leis sin, bheadh coigilteoirí in ann leanúint de bheith ag cur lena bpinsin phearsanta má bhogann siad go ballstát AE eile. Bheadh tairbhe le baint ag soláthraithe plean pinsin as barainneacht scála mar bheadh siad in ann a gcuid táirgí a dhíol ar fud an Aontais.


Cuirtear airgead ar leataobh do phinsin phearsanta ar bhonn deonach, agus cuireann siad le pinsin phoiblí agus leis na ranníocaíochtaí pinsin a dhéanann fostóirí. Is í an feisire Ísiltíreach Sophie in ’t Veld de chuid na Liobrálaithe a dhréachtaigh seasamh na Parlaiminte maidir leis an táirge pinsin phearsanta uile-Eorpach. Ag labhairt di tar éis vóta an choiste um ghnóthaí eacnamaíochta agus airgeadaíochta, dúirt sí mbainfeadh deiseanna leis an togra i gcás soláthraithe plean pinsin, chinnteofaí go mbeadh ardchosaint ann do thomhaltóirí, chomh maith le rialacha maidir le infheistíocht inmharthana.


San Aontas Eorpach tá 243 mhilliún daoine ann atá idir 25 agus 59 mbliana d'aois. De réir an Údaráis Eorpaigh um Árachas agus Pinsin Cheirde áfach, níl plean pinsin pearsanta, deonach ach ag 67 milliún acu. Mar gheall ar an reachtaíocht atá beartaithe, léirigh staidéar a rinne Ernst & Young thar ceann an Choimisiúin Eorpaigh go bhféadfadh ardú faoi thrí teacht ar luach sócmhainní atá á mbainistiú i margadh na bpinsean pearsanta faoi 2030 (€2.1 trilliún sa bhliain 2030 le hais €0.7 trilliún in 2017).


Leis an táirge pinsin phearsanta uile-Eorpach, bheadh coigilteoirí in ann rogha a dhéanamh idir roghanna infheistíochta éagsúla, mar shampla idir infheistíocht shábháilte réamhshocraithe agus roghanna a mbainfeadh riosca níos airde leo.


I rún eile de chuid an choiste um ghnóthaí eacnamaíochta agus airgeadaíochta, chuir feisirí Eorpacha in iúl gur chóir d’údaráis na mballstát cóir chánach fhabhrach a thabhairt do choigilteoirí a bhfuil táirge pinsin phearsanta uile-Eorpach acu. Spreagfadh sé sin Eorpaigh lena gcuid coigiltis a chur i dtaisce.


Tar éis d’fheisirí an choiste teacht ar chomhaontú an 3 Meán Fómhair faoina seasamh maidir leis an togra seo, cuirfear tús anois le caibidlíocht leis an gCoimisiún agus le huachtaránacht na hOstaire ar an gComhairle.