Vóta iomlánach: Andrea Enria ina chathaoirleach nua ar bhord maoirseachta an Bhainc Cheannais Eorpaigh 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Andrea Enria sa choiste um ghnóthaí eacnamaíochta agus airgeadaíochta an 20 Samhain 2018 

Thug feisirí Eorpacha a gceadú an 29 Samhain le ceapachán Andrea Enria mar chathaoirleach ar bhord maoirseachta an Bhainc Cheannais Eorpaigh.

Tar éis vóta na bhfeisirí an 29 Samhain, tá ceadú na Comhairle ag teastáil anois má tá Andrea Enria le tús a chur an 1 Eanáir 2019 lena thréimhse oifige mar chathaoirleach ar bhord maoirseachta an Bhainc. Má thugann ionadaithe na Comhairle a gceadú leis an gceapachán, tiocfaidh an tIodálach i gcomharbacht ar an gcathaoirleach reatha Danièle Nouy.


Ag labhairt dó sa choiste um ghnóthaí eacnamaíochta agus airgeadaíochta an 20 Samhain, dúirt an tUasal Enria go dtabharfadh sé tús áite do dhá rud agus é ina chathaoirleach: comhtháthú a chur chun cinn in earnáil baincéireachta an Aontais, agus sócmhainní bearnaithe a bhaint ó chláir chomhardaithe na mbanc. Rinne sé iarracht freisin deireadh a chur leis an smaoineamh gur ann do bhainc atá rómhór le ligean dóibh titim i bhféimheacht.

118  ; Bainc atá faoi mhaoirseacht an Bhainc Cheannais Eorpaigh (Deireadh Fómhair 2018)

Roinn an t-athlua seo: 

Chun stóinseacht earnáil baincéireachta na hEorpa agus maoirseacht fheabhsaithe ar na bainc a áirithiú, ó 2014 tá ról ag an mBanc Ceannais Eorpach mar mhaoirseoir ar earnáil baincéireachta na hEorpa. Déanann sé maoirseacht dhíreach ar bhainc 'shuntasacha' sa limistéir euro i ndlúthchomhar leis na húdaráis náisiúnta maoirseachta. Na bainc atá faoi réir maoirseachta dírí, is iad sin na bainc a bhfuil sócmhainní níos mó ná €30 billiún acu nó arb ionann iad agus 20% ar a laghad d'olltáirgeacht intíre a dtír tionscnaimh. I láthair na huaire, tá 118 banc faoi mhaoirseacht an Bhainc Cheannais Eorpaigh (áirítear AIB, Banc na hÉireann, Permanent TSB agus Banc Uladh).


Mar mhaoirseoir, tá sé de chumhacht ag an mBanc Ceannais Eorpach imscrúdú a dhéanamh chun a chinntiú go bhfuil rialacha AE á gcomhlíonadh ag na bainc. Chomh maith leis sin, is féidir leis a éileamh go gcuireann bainc caipiteal breise i leataobh chun rioscaí a mhaolú. Tá sé de chumhacht aige freisin ceadúnais bhaincéireachta a bhronnadh nó a tharraingt siar, i gcomhar leis na húdaráis náisiúnta maoirseachta.


Tá an Banc Ceannais Eorpach freagrach do Pharlaimint na hEorpa. Foilsíonn sé tuarascáil bhliantúil maidir le maoirseacht na mbanc a chuirtear faoi bhráid fheisirí na Parlaiminte. Tagann cathaoirleach an bhoird mhaoirseachta os comhair an choiste um ghnóthaí eacnamaíochta agus airgeadaíochta go rialta chun ceisteanna na bhfeisirí a fhreagairt.