Bearta an Aontais Eorpaigh ar mhaithe le do shaol ar líne 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Obair na bhfeisirí chun do shaol ar líne a éascú ©AP Images/EU-EP 

Ó dheireadh a chur leis an ngeobhlocáil éagórach go maoiniú d’idirlíon saor in aisce, faigh tuilleadh eolais faoin méid atá déanta ag feisirí na Parlaiminte chun do shaol ar líne a éascú.

Is í príomhaidhm an mhargaidh aonair dhigitigh ná na bacainní agus na costais bhreise a bhaineann le taisteal, leis an tsiopadóireacht, le seirbhísí sruthaithe agus le glaonna idirnáisiúnta laistigh den Aontas a bhaint.


Deireadh leis an ngeobhlocáil éagórach


Dea-scéala do lucht siopadóireachta ar líne: a bhuí le hobair na bhfeisirí, cuireadh deireadh an 3 Nollaig 2018 leis an ngeobhlocáil nach bhfuil údar léi agus le cineálacha eile idirdhealaithe bunaithe ar náisiúntacht, áit chónaithe nó áit bhunaithe custaiméirí.


Leis an rialachán nua, cuirfear cosc ar atreorú go suíomhanna gréasáin áitiúla agus cuirfear iallach ar mhiondíoltóirí AE rochtain ar earraí nó ar sheirbhísí a thabhairt do thomhaltóirí ar na coinníollacha céanna beag beann ar an áit ina bhfuil siad san Aontas. Beidh feidhm ag an rialachán i gcás an-chuid earraí agus seirbhísí: earraí fisiciúla ar nós troscáin nó earraí leictreonacha, seirbhísí ar líne amhail néalseirbhísí, seirbhísí siamsaíochta amhail ticéid do pháirceanna siamsaíochta nó do cheolchoirmeacha.

Seirbhísí beartseachadta trasteorann


Is ionann oscailt an mhargaidh Eorpaigh ar líne agus feabhsú na gcoinníollacha beartseachadta. Thug feisirí Eorpacha a gceadú an 13 Márta 2018 le rialachán i dtaca le seirbhísí beartseachadta trasteorann a dhéanamh níos trédhearcaí agus níos iomaíche agus chun na bacainní a laghdú a bhíonn roimh chustaiméirí agus mhiondíoltóirí agus táirgí á gceannach acu ar líne san Aontas Eorpach. Tá feidhm ag an rialachán nua seo ó Bhealtaine 2018.

Sruthú gan teorainneacha


De réir shuirbhé an Choimisiúin Eorpaigh, baineann 64% na nEorpach úsáid as an idirlíon chun rochtain a fháil ar chluichí, ar scannáin agus ar cheol. A bhuí le rialachán a tháinig i bhfeidhm in Aibreán 2018, tá rochtain ag Eorpaigh a bhíonn ag taisteal ar feadh tréimhse theoranta laistigh den Aontas Eorpach ar sheirbhísí ar líne, amhail scannáin, craoltaí spóirt, ceol, ríomhleabhair nó cluichí a cheannaigh siad sa bhaile.

WiFi do chách: idirlíon saor in aisce in áiteanna poiblí


Chun sochaí fhíordhigiteach a bhaint amach, thug feisirí a gceadú an 12 Meán Fómhair 2017 le togra i ndáil le hidirlíon saor in aisce a chur chun cinn i bpobail áitiúla trí scéim arna chistiú ag an Aontas, “WiFi4EU”. Is í aidhm na scéime ná nasc idirlín ardchaighdeáin, saor a thabhairt do níos mó ná 6,000 pobail ar fud an Aontais faoi 2020. Déanfaidh an tAontas suiteáil lárphointí rochtana áitiúla gan sreang a chistiú. Tá níos mó ná 21,700 pobail cláraithe cheana féin agus déanfar an trealamh a shuiteáil in áiteanna poiblí amhail iarsmalanna, páirceanna, leabharlanna agus stáisiúin traenach i rith 2019.

Glaonna níos saoire agus nascacht 5G


Tar éis vóta na bhfeisirí i Samhain 2018, laghdófar táillí ar ghlaonna idirnáisiúnta laistigh den Aontas. Cuirfear uasteorainn €0.19 an nóiméad leis an bpraghas ar ghlaonna móibíleacha nó seasta laistigh den Aontas Eorpach. Chomh maith leis sin, ón 15 Bealtaine 2019 cuirfear uasteorainn €0.06 ar théacsteachtaireachtaí ó thír amháin de chuid an Aontais go ballstát eile. Tá sé mar aidhm ag feisirí Eorpacha freisin borradh a chur faoin infheistíocht a bheidh ag teastáil chun nascacht 5G a chur ar fáil i gcathracha na hEorpa faoi 2020.


GDPR: feidhm ag na rialacha nua AE maidir le cosaint sonraí


Tá feidhm ag an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) ón 25 Bealtaine 2018. Leis an rialachán nua seo, tá rialacha aonfhoirmeacha, cothrom le dáta maidir le cosaint sonraí ann ar fud an Aontais Eorpaigh, agus áiritheofar an ceart bunúsach atá ag daoine aonair maidir lena sonraí pearsanta a chosaint.