#EUROat20: measann 85% de mhuintir na hÉireann gur chun tairbhe na tíre an euro 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Seoladh an euro, airgeadra comhchoiteann na hEorpa, an 1 Eanáir 1999 

Tá 20 bliain slánaithe ag an euro! Tugadh an t-airgeadra aonair isteach an 1 Eanáir 1999 agus rinneadh an chéim mhór seo a cheiliúradh ag searmanas sa Pharlaimint an 15 Eanáir.

Fiche bliain ó shin seoladh airgeadra nua ar mhargaí airgeadais an domhain: an euro. Trí bliana dar gcionn, an 1 Eanáir 2002, tháinig nótaí agus boinn euro i gcúrsaíocht.


Faoi láthair, in ainneoin nach bhfuil sé i bhfad ar an bhfód, is é an euro an t-airgeadra atá ag 19 mballstát de chuid an Aontais Eorpaigh agus 340 milliún Eorpach, agus is é an dara hairgeadra is tábhachtaí ar domhan é (tar éis dollar na Stát Aontaithe). Tá thart ar 60 tír ar fud an domhain a bhfuil a gcuid airgeadra féin nasctha acu leis an euro i mbealach amháin nó bealach eile, agus sa bhliain 2017 ba é an euro a úsáideadh i gcás 36% de na híocaíochtaí trasteorann ar fud an domhain.


Tacaíonn formhór na nEorpach leis an euro


De réir shuirbhé Eorabharaiméadair ó Shamhain 2018 tugann an pobal ardleibhéal seasta tacaíochta don euro, go háirithe sna tíortha ina bhfuil an euro in úsáid cheana. Chuir triúr as ceathrar ar fud an limistéir euro in iúl gur mheas siad gur chun tairbhe an Aontais Eorpaigh an euro. In Éirinn dúirt 85% de na daoine a ceistíodh gur rud maith é an euro, is ionann sin agus an ráta is airde san Eoraip.

Ballstáit limistéar an euro 
  • Ba iad an Bheilg, Éire, an Fhionlainn, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an Ísiltír, Lucsamburg, an Ostair, an Phortaingéil agus an Spáinn na chéad bhallstáit i limistéar an euro. 
  • Tháinig an Ghréig isteach sa limistéar sa bhliain 2001. 
  • Ó shin i leith, thug seacht mballstát eile an euro isteach, is iad sin an Chipir, an Eastóin, an Laitvia, an Liotuáin, Málta, an tSlóivéin agus an tSlóvaic. 

Is furasta na sochair phraiticiúla a cuireadh ar fáil do theaghlaigh, gnólachtaí agus rialtais Eorpacha de bharr an euro a fheiceáil; orthu sin, áirítear costais idirbhirt níos ísle agus méadú ar thrádáil. A bhuíochas don euro, tá deireadh leis na costais agus na táillí a bhaineann le malartú airgid, agus is fusa dul ag taisteal agus cónaí thar lear.


Mar gheall ar an ngéarchéim airgeadais a bhí ann agus chun deimhin a dhéanamh de go leanfaidh an euro air ag dul chun tairbhe do mhuintir na hEorpa, tá obair á déanamh ag institiúidí an Aontais chun aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta a bheidh níos doimhne a chur ar bun. Tugadh an seimeastar Eorpach isteach, timthriall bliantúil chomhordú na mbeartas eacnamaíoch agus an bheartais bhuiséadaigh laistigh den Aontas.


Chun stóinseacht earnáil baincéireachta na hEorpa agus maoirseacht fheabhsaithe ar na bainc a áirithiú, ó 2014 tá ról ag an mBanc Ceannais Eorpach mar mhaoirseoir ar earnáil baincéireachta na hEorpa. Déanann sé maoirseacht dhíreach ar bhainc shuntasacha sa limistéar euro i ndlúthchomhar leis na húdaráis náisiúnta maoirseachta. Agus cuireadh cur chuige Eorpach ar bun chun a áirithiú go ndéantar bainc a bhfuil ag cliseadh orthu a fhoirceannadh ar bhealach ordúil.

Searmanas sa Pharlaimint in Strasbourg an 15 Eanáir 2019 

Fíor-aontas airgeadaíochta


Seo a leanas a raibh le rá ag Antonio Tajani, Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, maidir leis an gcomóradh: "Is mó ná riamh an tacaíocht a thugann an pobal don euro: creideann triúr Eorpach as gach ceathrar gur chun leasa ár ngeilleagair an euro. Chun go mbeidh muintir na hEorpa in ann tairbhe iomlán a bhaint as na poist, as an bhfás agus as an dlúthpháirtíocht ba cheart go dtiocfadh as an airgeadra aonair, ní mór dúinn an t-aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta a chur i gcrích trí fhíor-aontas airgeadaíochta, fioscach agus polaitiúil. A bhuí leis sin, beidh an Eoraip in ann cosaint níos fearr a thabhairt dá cuid saoránach ar ghéarchéimeanna a d'fhéadfadh a bheith ann amach anseo."

Searmanas sa Pharlaimint


Chun an ócáid seo a chomóradh, le linn an tseisiúin iomlánaigh an 15 Eanáir pléadh 20 bliain an airgeadra aonair agus faoina bhfuil i ndán dó. I láthair bhí Uachtarán na Parlaiminte Antonio Tajani, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Jean-Claude Juncker, Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh Mario Draghi, Uachtarán an Ghrúpa Euro Mário Centeno, Iar-Uachtarán an Bhainc Cheannais Eorpaigh Jean-Claude Trichet agus cathaoirleach an choiste pharlaimintigh um ghnóthaí eacnamaíochta Robert Gualtieri. Reáchtáladh taispeántas maidir leis an euro i bhfoirgnimh na Parlaiminte in Strasbourg chomh maith.