Téarma reachtach 2014-2019: conas a théann obair na Parlaiminte chun tairbhe duitse? 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Agus na toghcháin Eorpacha ar siúl an 23-26 Bealtaine, caith súil ar an alt thíos chun léargas a fháil ar an obair atá déanta ag feisirí Eorpacha ó bhí toghcháin 2014 ann.

Deireadh le táillí fánaíochta


Ó Mheitheamh 2017 ní ghearrtar muirear ar bith ort má chuireann tú glaoch ar chara nó má sheolann tú ríomhphost le do ghuthán póca agus tú thar lear san Aontas Eorpach. Tá méadú faoi chúig tagtha ar úsáid an idirlín mhóibíligh san Aontas ó cuireadh deireadh le táillí fánaíochta.


Chomh maith leis sin, cuirfidh rialacha nua maidir le glaonna níos saoire taobh istigh den Aontas uasteorainn €0.19/nóiméad le praghas miondíola na nglaonna móibíleacha nó seasta ó thír baile an tomhaltóra. Tháinig na rialacha nua i bhfeidhm an 15 Bealtaine 2019.


An tsiopadóireacht ar líne


Dea-scéala do lucht siopadóireachta ar líne: a bhuí le hobair na bhfeisirí, tháinig deireadh leis an ngeobhlocáil éagórach san Eoraip i Nollaig 2018. Anois, cuirtear iallach ar mhiondíoltóirí AE rochtain ar earraí nó ar sheirbhísí a thabhairt do thomhaltóirí ar na coinníollacha céanna beag beann ar an áit ina bhfuil siad san Aontas. Tá feidhm ag na rialacha i gcás an-chuid earraí agus seirbhísí: earraí fisiciúla ar nós troscáin nó earraí leictreonacha, seirbhísí ar líne amhail néalseirbhísí, seirbhísí siamsaíochta amhail ticéid do pháirceanna siamsaíochta nó do cheolchoirmeacha.


Aghaidh a thabhairt ar chultúr na bplaisteach aonúsáide


Thug feisirí Eorpacha a gceadú sa bhliain 2015 le rialacha nua chun úsáid málaí plaisteacha éadroma a laghdú. Bhí ar rialtais na mballstát rogha a dhéanamh táille a thabhairt isteach ar mhálaí plaisteacha aonúsáide faoi dheireadh 2018 nó bearta a ghlacadh chun a n-úsáid a laghdú. Ó tháinig na rialacha i bhfeidhm, deir seachtar as deichniúr (72%) san Aontas Eorpach go bhfuil siad tar éis a n-úsáid as málaí plaisteacha a laghdú.


I Márta 2019, thug feisirí Eorpacha a gceadú le rialacha nua a bhfuil sé mar aidhm acu dul i ngleic leis na hearraí plaisteacha aonúsáide is mó a aimsítear ar chladaí na hEorpa agus le trealamh iascaireachta a théann ar strae. Is ionann an dá ghrúpa seo agus 70% den bhruscar muirí ar fad. Cuirfear cosc iomlán ar earraí plaisteacha aonúsáide ar a bhfuil roghanna eile déanta as ábhair dhifriúla ar fáil cheana féin: baitíní cadáis, sceanra, plátaí, soip, agus maidí balún, cuir i gcás.

Tuilleadh cosanta ar líne


Tá feidhm ag an rialachán ginearálta maidir le cosaint sonraí (GDPR) ó Bhealtaine 2018. Leis an rialachán nua, tá rialacha aonfhoirmeacha, cothrom le dáta maidir le cosaint sonraí ann ar fud an Aontais Eorpaigh, agus áirithítear an ceart bunúsach atá ag daoine aonair maidir lena sonraí pearsanta a chosaint. Tá leanúnachas dlíthiúil ann do chuideachtaí na hEorpa chomh maith.


Chomh maith leis sin, tá feisirí Eorpacha tar éis rialacha cóipchirt an Aontais a chur in oiriúint don ré dhigiteach.


Cothromaíocht oibre is saoil


In Aibreán 2019, thug feisirí Eorpacha a gceadú le rialacha nua chun cothromaíocht oibre is saoil a chur chun cinn i gcás tuismitheoirí agus cúramóirí. Beidh aithreacha i dteideal saoire íoctha 10 lá oibre ar a laghad a ghlacadh an tráth a saolaítear leanbh, a tharlaíonn marbh-bhreith nó a uchtaítear leanbh. Beidh an ceart chun saoire íoctha cúig lá ag oibrithe a thugann aire do ghaolta cleithiúnacha nó do ghaolta atá go dona tinn.


Thug feisirí a gceadú freisin le bearta nua chun feabhas a chur ar intuarthacht agus slándáil dálaí oibre, go mór mór dóibh siúd a bhfuil poist neamh-thraidisiúnta acu - le Deliveroo nó Uber cuir i gcás.


Athrú aeráide a chomhrac


Tháinig comhaontú aeráide Pháras i bhfeidhm i Samhain 2016 tar éis d’fheisirí na Parlaiminte a gceadú a thabhairt leis i vóta iomlánach. Mar gheall ar an gcomhaontú, ní mór astaíochtaí gás ceaptha teasa an Aontais Eorpaigh a laghdú 40% ar a laghad faoi 2030, i gcomparáid le leibhéil 1990.


Chun spriocanna aeráide an Aontais a bhaint amach, tá bearta uaillmhianacha tugtha isteach ag feisirí chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus úsáid fuinnimh in-athnuaite a chur chun cinn.

Oideachas agus oiliúint


I vóta i Márta 2019, chuir feisirí Eorpacha in iúl gur cheart buiséad an chláir Erasmus+ a mhéadú faoi thrí sa tréimhse 2021-2027.


Comhaontuithe trádála


I Nollaig 2018, thug feisirí Eorpacha a gceadú le comhaontú saorthrádála idir an tAontas agus an tSeapáin, an comhaontú trádála is mó dá ndearna an tAontas a chaibidil riamh.


Tar éis cainteanna a bhí ar siúl ar feadh níos mó ná cúig bliana, thug feisirí a gceadú i bhFeabhra 2017 le comhaontú saorthrádála idir AE agus Ceanada. Tar éis vóta eile i bhFeabhra 2019, déanfar beagnach na taraifí ar fad ar thrádáil idir an tAontas Eorpach agus Singeapór a dhíchur laistigh de cúig bliana.


Sceimhlitheoireacht a chomhrac


Tar éis vóta sa Pharlaimint in 2016, tá oibleagáid ar aerlínte sonraí paisinéirí a thabhairt d’údaráis forghníomhaithe dlí i gcás eitiltí a thagann isteach san Aontas nó a imíonn ón Aontas. Tá sé mar aidhm leis an treoir coireacht trasteorann agus sceimhlitheoireacht a chomhrac.

Tá rialacha nua tugtha isteach ag feisirí chomh maith chun dul i ngleic le maoiniú na sceimhlitheoireachta agus le trodaithe eachtracha. Chomh maith leis sin, teorannófar rochtain an phobail ar réamhtheachtaithe pléascán ar féidir mí-úsáid a bhaint astu le haghaidh monarú pléascán baile.


Billí fuinnimh níos lú


Meastar go sábhálfaidh tomhaltóirí €500 sa bhliain ar bhillí fuinnimh a bhuí le córas lipéadaithe nua i gcomhair fearas tí amhail meaisíní níocháin, folúsghlantóirí nó teilifíseáin.


Déanann Parlaimint na hEorpa cinntí móra: conas borradh a chur faoin ngeilleagar, conas srian a chur le húsáid fuinnimh, conas a chinntiú go mbeidh an bia a ithimid sábháilte. Nuair a vótálann tú, cinneann tú cé a dhéanfaidh na cinntí sin. Beidh na toghcháin Eorpacha ar siúl in Éirinn an 24 Bealtaine 2019.