Feisirí tar éis a gceadú a thabhairt le rialacha nua maidir le hoibrithe ar phostú 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Thug feisirí Eorpacha a gceadú an 29 Bealtaine le rialacha nua chun a chinntiú go bhfuil na cúinsí oibre agus an pá céanna ag oibrithe ar phostú.

Leis an reachtaíocht atá beartaithe, táthar ag iarraidh cosaint níos fearr a ráthú d’oibrithe ar phostú agus páirc na himeartha a chothromú do chuideachtaí postála agus do chuideachtaí áitiúla sa tír óstach.

 

Tá cur agus cúiteamh tar éis a bheith ann faoin gceist mar go gcaithfear cothromaíocht chóir a bhaint amach idir cearta saothair agus iomaíocht eacnamaíoch. Fostaí is ea oibrí ar phostú atá curtha ag a fhostóir chuig ballstát eile de chuid an Aontais chun seirbhís a dhéanamh ar bhonn sealadach.

 

Sa bhliain 2016, bhí 2.3 milliún oibrí ar phostú ann san Eoraip chun seirbhísí a sholáthar trasna teorainneacha an Aontais, agus tá borradh de 69% tagtha faoi líon na n-oibrithe ar phostú sa tréimhse 2010-2016. Cé nach ndéanann siad suas ach 0.4% d’fhostaíocht iomlán an Aontais, tacaíonn oibrithe ar phostú le soláthar trasteorann seirbhísí ar fud an mhargaidh inmheánaigh.

 

Is í earnáil na foirgníochta is mó a úsáideann oibrithe ar phostú, agus tá líon níos lú ná sin i gceist leis na hearnálacha seirbhísí, airgeadais agus gnó, agus níos lú fós in earnálacha an iompair agus na talmhaíochta. Is iad an Pholainn, an Ghearmáin, agus an tSlóivéin na tíortha 'onnmhairithe' atá chun tosaigh maidir le hoibrithe ar phostú; agus is iad an Ghearmáin, an Fhrainc, an Bheilg agus an Ísiltír na tíortha atá ina n-óstaigh dá bhformhór.

 

Tá na rialacha reatha maidir le hoibrithe ar phostú ann ón mbliain 1996 ach tá athrú mór tagtha ar chúrsaí eacnamaíocha agus fostaíochta le 20 bliain anuas agus tá gá anois le hathbhreithniú a dhéanamh orthu.

Leis an athbhreithniú, beidh na rialacha céanna maidir le luach saothair agus a bhíonn ag na hoibrithe áitiúla sa tír óstach i bhfeidhm i gcás oibrithe ar phostú. Beidh ar an bhfostóir íoc as costais taistil agus as lóistín, in ionad na costais seo a bhaint as an tuarastal. Chomh maith leis sin, beidh uasthréimhse de 12 mhí ann ach síneadh sé mhí a bheith ceadaithe. Ina dhiaidh sin, bheadh an t-oibrí ar phostú faoi réir dhlí an tsaothair sa tír óstach.

 

Beidh ar ghníomhaireachtaí fostaíochta sealadacha na téarmaí agus coinníollacha céanna a ráthú d'oibrithe ar phostú agus a bhíonn ag na hoibrithe sealadacha sin atá fostaithe sa bhallstát ina bhfuiltear ag tabhairt faoin obair. Feabhsófar freisin an comhar maidir le calaois agus mí-úsáid a bhaineann le postú.

 

Maidir leis an earnáil um iompar de bhóthar, beidh feidhm ag forálacha na treorach ó dháta theacht i bhfeidhm na reachtaíochta earnáil-shonrach atá ar na bacáin.

 

An chéad chéim eile

 

Tar éis don treoir nua teacht i bhfeidhm, beidh ar údaráis na mballstát an treoir nua a thrasuí ina ndlíthe náisiúnta laistigh de dhá bhliain.