Bearta AE chun dífhostaíocht i measc an ógra a chomhrac 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Is é an meánráta óg-dhífhostaíochta sa limistéar euro ná 15.7% (Grianghraf: CoWomen ar Unsplash) 

Is ábhar mór imní don Eoraip i gcónaí í an dífhostaíocht i measc na hóige. Faigh amach cé na bearta atá curtha i gcrích ag an Aontas Eorpach chun cúnamh a chur ar fáil.

Tagann na beartais fostaíochta agus na beartais don óige faoi inniúlacht na mballstát. Tá roinnt tionscnamh lena ndéantar comhlánú ar na beartais náisiúnta seolta ag an Aontas Eorpach, áfach, mar chuid dá bhearta chun Eoraip níos sóisialta a chothú.


Tá an tacaíocht sin dírithe ar chistiú do chláir fostaíochta le haghaidh daoine óga a chur ar fáil, ar chaighdeán na bprintíseachtaí agus na sealanna oiliúna a fheabhsú, ar oideachas idirnáisiúnta agus deiseanna fostaíochta a chur ar fáil agus ar é a dhéanamh níos fusa do dhaoine óga páirt a ghlacadh i dtionscadail ina ndéantar obair dheonach.


An dífhostaíocht i measc óige na hEorpa


Tugann an chéad fhíorphost deis do dhaoine óga a bheith neamhspleách agus féinmhuiníneach. Má tá daoine óga dífhostaithe go fadtéarmach agus gan mórán i ndán dóibh amach anseo, is mó an seans go mbeidh siad dífhostaithe arís níos faide anonn agus laghdaíonn sé na deiseanna fostaíochta atá acu. Mura mbíonn daoine óga in ann teacht ar obair ná ar dheiseanna oiliúna mothaíonn siad go bhfuil siad scoite amach, go bhfuil siad ag brath ar dhaoine eile agus go bhfuil siad gan mhaith. Seachas sin, bíonn drochthionchar ag an méid sin ar an ngeilleagar agus ar shochaí atá ag dul in aois.


Bhí daoine in aois 15-24 i measc na ndaoine is mó a bhí thíos leis an ngéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais in AE. Mhéadaigh ráta dífhostaíochta an aoisghrúpa 15-24 ó 15% sa bhliain 2008 go 24% ag tús 2013. 60% an buaicleibhéal a bhain an dífhostaíocht amach sa Ghréig, agus 56.2% sa Spáinn. Bhain ráta óg-dhífhostaíochta na hÉireann 31.2% amach i Meitheamh na bliana 2012, an ráta reatha (Bealtaine 2019) ná 10%.


Ar leibhéal Eorpach, tá an ráta óg-dhífhostaíochta laghdaithe ó 24% siar in 2013 go 14.3% i mBealtaine 2019, ach tá an ráta fós níos airde ná an ráta dífhostaíochta i measc an phobail i gcoitinne - 6.3%, an leibhéal is ísle ó chuir Eurostat tús le staitisticí dífhostaíochta in Eanáir 2000.


An Scéim Ráthaíochta don Aos Óg


Tá sraith de bhearta nithiúla curtha ar bun ag an Aontas Eorpach d’fhonn cabhrú le hEorpaigh óga poist nó breisoideachas a fháil. Bunaíodh an Scéim Ráthaíochta don Aos Óg in Aibreán 2013. Is é atá sa Scéim ná gealltanas atá tugtha ag na tíortha AE ar fad go dtabharfar do gach duine faoi bhun 25 bliana tairiscint mhaith fostaíochta, breisoideachas, printíseacht nó tréimhse oiliúna laistigh de cheithre mhí tar éis dóibh a bpost a chailleadh nó scor den oideachas foirmiúil.


An Tionscnamh Fostaíochta don Ógra


Cuireadh an Tionscnamh Fostaíochta don Ógra ar bun in Aibreán 2013 freisin chun tacú le daoine óga a bhí ag cur fúthu i réigiúin ina raibh an ráta dífhostaíochta i measc an aosa óig os cionn 25%. Is le daoine óga nach bhfuil fostaithe ná i mbun oideachais ná oiliúna, agus leo siúd amháin a thacaíonn an Tionscnamh, daoine óga atá dífhostaithe go fadtéarmach agus daoine nach bhfuil cláraithe mar dhaoine dífhostaithe san áireamh. Tá buiséad iomlán €8.8 billiún ag an Tionscnamh.


De réir an Choimisiúin Eorpaigh, tá níos mó ná 20 milliún duine óg tar éis clárú do scéimeanna Ráthaíochta don Aos Óg ó 2014, agus bhí tacaíocht dhíreach tugtha ag an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg do 2.4 milliún duine óg faoi dheireadh 2017.


Leis an Scéim Ráthaíochta agus an Tionscnamh Fostaíochta, tá béim ar dhaoine óga nach bhfuil i mbun oibre, oideachais nó traenála - daoine dífhostaithe go fadtéarmach agus daoine nach bhfuil cláraithe mar chuardaitheoirí poist san áireamh.


Bunaíodh an Comhaontas Eorpach do Phrintíseachtaí i mí Iúil 2013 chun tacú leis an Scéim Ráthaíochta agus chun caighdeán na bprintíseachtaí san Eoraip a fheabhsú.

In 2014, tháinig tíortha AE ar chomhaontú faoi Chreat Cáilíochta ina bhfuil moltaí maidir le sealanna oiliúna chun deis a thabhairt do dhaoine óga taithí oibre ardchaighdeáin a fháil faoi dhálaí sábháilte agus córa agus, san am céanna, chun cur leis na deiseanna fostaíochta atá acu.


Deiseanna idirnáisiúnta a thairiscint


San Aontas Eorpach, is ar na ballstáit atá cúram na mbeartas ardoideachais agus na gcóras oiliúna. Is é an ról atá ag AE dá bhrí sin ná comhordú a dhéanamh ar acmhainn na mballstát agus tacú lena gcuid iarrachtaí tríd an gcomhar beartais agus trí ionstraimí cistithe, amhail clár Erasmus+ nó cistí eile AE.


Mar gheall ar Phróiseas Bologna idir-rialtasach, ar cuireadh tús leis in 1999, tá sé níos éasca anois aitheantas frithpháirteach a fháil do dhioplómaí ardoideachais in 48 dtír. Is ann do phróiseas Eorpach anois ina dtugtar aitheantas frithpháirteach neamhcheangailteach do chéimeanna baitsiléara, máistreachta agus dochtúireachta.


In 2018, chun an próiseas aitheantais a chur chun cinn tuilleadh, ghlac tíortha AE moladh maidir le haitheantas frithpháirteach a chur chun cinn i ndáil le dioplómaí ardoideachais agus meánoideachais shinsearaigh trasna teorainneacha. Sa mholadh, iarrtar ar thíortha an Aontais bearta a dhéanamh chun aitheantas uathoibríoch do dhioplómaí a thabhairt isteach faoi 2025.


Is ann cheana féin d’uirlisí éagsúla ar féidir leo cabhrú le haitheantas a fháil do cháilíochtaí agus éascaíocht a dhéanamh ar fhíorú trasteorann na dteastas foghlama fadsaoil. Ina measc tá:

  • an Creat Eorpach um Cháilíochtaí – uirlis a bunaíodh in 2018 nach bhfuil ceangailteach ó thaobh dlí a chuireann cúnamh ar fáil chun comparáid a dhéanamh idir na córais cáilíochtaí san Eoraip;
  • Europass – sraith príomhdhoiciméad, lena n-áirítear teimpléad caighdeánaithe CV don Eoraip ar fad agus pas teanga, a chiallaíonn go mbeidh do chuid oideachais agus an taithí oibre atá déanta agat intuigthe go hidirnáisiúnta;
  • an Córas Creidmheasa Eorpach don Ghairmoideachais agus don Ghairmoiliúint a bunaíodh chun é a dhéanamh níos éasca scileanna agus eolas a bhaineann leis an obair a fuarthas i gcórais agus i dtíortha éagsúla a fhíorú agus aitheantas a thabhairt dóibh.

Tá sé d’aidhm ag AE Limistéar Eorpach Oideachais a thógáil chun gur féidir le gach duine óg oideachas agus oiliúint ar ardchaighdeán a fháil agus poist a fháil ar fud na mór-roinne.


Is é Erasmus+ clár an Aontais sna réimsí a bhaineann le hoideachais, le hoiliúint, le daoine óga agus le spórt agus tá sé dírithe ar shoghluaisteacht agus ar chomhar trasnáisiúnta. Bunaíodh é mar chlár malartaithe mac léinn in 1987 agus is scáthchlár anois é ina gcumhdaítear an t-oideachas scoile agus an t-ardoideachas (idirnáisiúnta), an gairmoideachas agus an ghairmoiliúint, an fhoghlaim aosach, an fhoghlaim neamhfhoirmiúil i measc daoine óga, agus spórt.


Cuireann Erasmus+ deis ar fáil do mhic léinn staidéar a dhéanamh thar lear, cuireann sé deiseanna múinteoireachta agus oiliúna ar fáil do dhaoine atá ag obair in earnáil an oideachais agus tacaíonn sé le sealanna oiliúna agus malartuithe daoine óga. Is féidir le heagraíochtaí (amhail scoileanna, ollscoileanna, eagraíochtaí óige srl.) cistiú a fháil freisin chun comhpháirtíochtaí agus comhaontais straitéiseacha a thógáil le heagraíochtaí ó thíortha eile.


Faoi Erasmus+ (2014-2020), cuirtear deiseanna soghluaisteachta ar fáil do cheithre mhilliún duine agus bunaítear 25,000 comhpháirtíocht straitéiseach. Tá sé molta ag Parlaimint na hEorpa go méadófaí an buiséad faoi thrí don chéad chlár Erasmus+ eile don tréimhse 2021-2027.

14.3%  ; An ráta dífhostaíochta i measc an ógra san Aontas Eorpach (Bealtaine 2019)

Roinn an t-athlua seo: 

Tá sé mar aidhm leis an tionscnamh Do chéad phost EURES soghluaisteacht an lucht saothair a chur chun cinn trí dhaoine óga a chur ar an eolas faoi na deiseanna fostaíochta atá i dtíortha eile AE. Tugtar CVanna cuardaitheoirí óga poist — atá idir 18 agus 35 bliana d’aois, ó 28 dtír uile AE móide an Iorua agus an Íoslainn, ar spéis leo taithí ghairmiúil a fháil thar lear – agus na folúntais poist/sealanna oiliúna atá ag fostóirí a bhfuil oibrithe óga á lorg acu le chéile ar ardán.


An Cór Dlúthpháirtíochta EorpachDéanann an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, a seoladh go hoifigiúil ag deireadh 2016, maoiniú ar ghníomhaíochtaí oibre deonaí, ar shealanna oiliúna agus ar phoist do dhaoine óga i dtionscadail dlúthpháirtíochta a théann chun tairbhe do phobail agus do dhaoine ar fud na hEorpa go dtí deireadh 2020. Bhí beagnach 64,000 duine óg cláraithe faoi lár na bliana 2018 chun páirt a ghlacadh ann.


In 2019, d’fhormheas feisirí Pharlaimint na hEorpa na tosaíochtaí don chlár nua don tréimhse 2021-2027. Ina measc dhéanfaí obair dheonach don chabhair dhaonnúil lasmuigh de AE agus bheadh níos mó deiseanna ann do dhaoine óga ar lú na deiseanna atá acu, arb as réigiúin iargúlta iad nó a bhfuil cúlra imirce acu.


Torthaí


Tá laghdú mór tagtha ar an ráta óg-dhífhostaíochta in Éirinn (31.2% i Meitheamh 2012 i gcomparáid le 10% i mBealtaine 2019). Is é an meánráta óg-dhífhostaíochta sa limistéar euro ná 15.7% ach tá difríochtaí ollmhóra ann sna ballstáit éagsúla - 40.4% sa Ghréig agus 5.3% sa Ghearmáin mar shampla.