Bearta AE chun dífhostaíocht i measc an ógra a chomhrac 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Mar go bhfuil an iomarca daoine óga fós gan obair... 

Bhí daoine in aois 15-24 i measc na ndaoine is mó a bhí thíos leis an ngéarchéim eacnamaíoch in AE. Céard atá ar siúl ag an bParlaimint chun dul i ngleic le fadhb na hóg-dhífhostaíochta?

Mhéadaigh ráta dífhostaíochta an aoisghrúpa 15-24 ó 15% sa bhliain 2008 go 24% ag tús 2013. 60% an buaicleibhéal a bhain an dífhostaíocht amach sa Ghréig, agus 56.2% sa Spáinn. Bhain ráta óg-dhífhostaíochta na hÉireann 31.2% amach i Meitheamh na bliana 2012, an ráta reatha (Deireadh Fómhair 2018) ná 12%.


Ar leibhéal Eorpach, tá an ráta óg-dhífhostaíochta laghdaithe ó 24% siar in 2013 go 15.3% i nDeireadh Fómhair 2018, ach tá an ráta fós níos airde ná an ráta dífhostaíochta i measc an phobail i gcoitinne - 6.7% i nDeireadh Fómhair 2018, an leibhéal is ísle ó chuir Eurostat tús le staitisticí dífhostaíochta in Eanáir 2000.


Chun dul i ngleic le fadhb na dífhostaíochta i measc an ógra, tá roinnt tograí curtha ar bun ag an Aontas Eorpach, agus i mbuiséad an Aontais don bhliain 2019 tá feisirí na Parlaiminte ag iarraidh tuilleadh airgeadais a chur ar fáil do chláir amhail Erasmus+ agus an Tionscnamh Fostaíochta don Ógra.

An Scéim Ráthaíochta don Aos Óg


Tá sraith de bhearta nithiúla curtha ar bun ag an Aontas Eorpach d’fhonn cabhrú le hEorpaigh óga poist nó breisoideachas a fháil. Bunaíodh an Scéim Ráthaíochta don Aos Óg in Aibreán 2013. Is é atá sa Scéim ná gealltanas atá tugtha ag na tíortha AE ar fad go dtabharfar do gach duine faoi bhun 25 bliana tairiscint mhaith fostaíochta, breisoideachas, printíseacht nó tréimhse oiliúna laistigh de cheithre mhí tar éis dóibh a bpost a chailleadh nó scor den oideachas foirmiúil.


An Tionscnamh Fostaíochta don Ógra


Cuireadh an Tionscnamh Fostaíochta don Ógra ar bun in Aibreán 2013 freisin chun tacú le daoine óga a bhí ag cur fúthu i réigiúin ina raibh an ráta dífhostaíochta i measc an aosa óig os cionn 25%. Is le daoine óga nach bhfuil fostaithe ná i mbun oideachais ná oiliúna, agus leo siúd amháin a thacaíonn an Tionscnamh, daoine óga atá dífhostaithe go fadtéarmach agus daoine nach bhfuil cláraithe mar dhaoine dífhostaithe san áireamh. Tá buiséad iomlán €8.8 billiún ag an Tionscnamh.


Leis an Scéim Ráthaíochta agus an Tionscnamh Fostaíochta, tá béim ar dhaoine óga nach bhfuil i mbun oibre, oideachais nó traenála - daoine dífhostaithe go fadtéarmach agus daoine nach bhfuil cláraithe mar chuardaitheoirí poist san áireamh.

Bunaíodh an Comhaontas Eorpach do Phrintíseachtaí i mí Iúil 2013 chun tacú leis an Scéim Ráthaíochta agus chun caighdeán na bprintíseachtaí san Eoraip a fheabhsú.


Torthaí


De réir an Choimisiúin Eorpaigh, gach bliain ó bhí 2014 ann, chláraigh breis agus cúig mhilliún duine óg le scéimeanna de chuid na Ráthaíochta don Aos Óg, agus tá tacaíocht faighte ag níos mó ná 1.7 milliún duine óg ón Tionscnamh Fostaíochta.


Tá laghdú mór tagtha ar an ráta óg-dhífhostaíochta in Éirinn (31.2% i Meitheamh 2012 i gcomparáid le 12% i mí Dheireadh Fómhair 2018). Is é an meánráta óg-dhífhostaíochta sa limistéar euro ná 17.3% ach tá difríochtaí ollmhóra ann sna ballstáit éagsúla - 36.8% sa Ghréig agus 5.2% i bPoblacht na Seice mar shampla.


Moltaí na Parlaiminte


I vóta iomlánach an 18 Eanáir 2018, d’iarr feisirí na Parlaiminte ar na ballstáit tuilleadh feabhais a chur ar an Scéim Ráthaíochta agus an Tionscnamh Fostaíochta agus monatóireacht níos fearr a dhéanamh ar thorthaí an dá scéim.


Tá feisirí ag iarraidh fostaíocht, oideachas agus traenáil de chaighdeán níos fearr a chur ar fáil, fógraíocht níos fearr a dhéanamh ar na scéimeanna i measc gnólachtaí agus comhpháirtíochtaí straitéiseacha, agus béim ar leith a chur ar dhaoine óga atá neamhghníomhach agus leochaileach.

Chun deis a thabhairt do dhaoine óga taithí oibre ardchaighdeáin a fháil i gcoinníollacha sábháilte agus féaráilte, siar in 2014 tháinig ballstáit an Aontais ar chomhaontú maidir le creat cáilíochta do chúrsaí oiliúna.


Le ‘Your First EURES Job’, táthar ag iarraidh soghluaisteacht oibrithe a chur chun cinn agus daoine óga a chur ar an eolas faoi dheiseanna fostaíochta i mballstáit AE eile.


An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach


Le linn an tseisiúin iomlánaigh an 11 Meán Fómhair 2018, thug feisirí na Parlaiminte a gceadú le togra lena leagtar síos creat dlíthiúil an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.


Is tionscnamh é an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach a thugann deiseanna do dhaoine óga obair nó obair dheonach a dhéanamh, ina dtír féin nó ar an gcoigríoch. Bunaíodh é i Nollaig 2016, agus féadann daoine clárú ach 17 mbliana a bheith slánaithe acu. Is féidir fad idir dhá mhí agus dhá mhí dhéag a bheith i dtionscadail a reáchtáiltear le tacaíocht an Chóir, agus is iondúil gur i mballstát den Aontas Eorpach a bhíonn na tionscadail ar siúl.