Ciste Sóisialta na hEorpa: ag dul i gleic le bochtaineacht agus le dífhostaíocht 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Thug feisirí na Parlaiminte a gceadú an 4 Aibreán 2019 le rialacha nuashonraithe chun dul i ngleic le fadhbanna na dífhostaíochta agus na bochtaineachta san Aontas Eorpach.

Moltar i dtuarascáil an choiste um fhostaíocht go gcuirfí maoiniú breise ar fáil do Chiste Sóisialta na hEorpa i mbuiséad fadtéarmach an Aontais don tréimhse 2021-2027. Ba chóir béim ar leith a chur, dar le feisirí, ar dheiseanna fostaíochta don aos óg agus ar pháistí. Tá siad ag iarraidh an Ciste a neartú faoin ainm “Ciste Sóisialta na hEorpa+” nó ESF+.


An aidhm atá ag feisirí ná lánfhostaíocht a bhaint amach, táirgiúlacht a chur chun cinn sa láthair oibre, soghluaisteacht oibrithe laistigh den Aontas a fheabhsú, agus córais oideachais agus traenála a fheabhsú. Tá feisirí ag iarraidh freisin níos mó acmhainní a chur ar fáil don tsláinte agus don ionchuimsiú sóisialta.


Céard is Ciste Sóisialta na hEorpa ann?


Is ciste Eorpach é a infheistíonn in oibrithe, agus a dhéanann iarracht deiseanna fostaíochta a fheabhsú agus caighdeáin mhaireachtála a ardú. Roinntear maoiniú an Choiste i measc na mballstát chun dul i ngleic le bearnaí oideachasúla, leis an mbochtaineacht agus leis an eisiamh sóisialta. Téann maoiniú an Chiste chun tairbhe d’oibrithe, don aos óg, do chuardaitheoirí poist, do dhaoine atá faoi mhíbuntáiste eacnamaíoch agus do chomhlachtaí agus eagraíochtaí chomh maith.


Le Ciste Sóisialta na hEorpa nuashonraithe (ESF+), tabharfar le chéile na cistí agus na cláir seo a leanas: Ciste Sóisialta na hEorpa agus an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg, an Ciste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí, Clár an Aontais um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta, agus an Clár Sláinte AE.


Mar gheall ar an nuashonrú seo, cuirfear tacaíocht níos comhtháite agus níos spriocdhírithe ar fáil, agus beidh rialacha níos simplí agus níos trédhearcaí ann chun rochtain ar mhaoiniú a éascú.


Le hESF+, infheisteofar sna gnéithe seo go príomha:

  • oideachas, traenáil agus foghlaim ar feadh an tsaoil
  • éifeachtúlacht mhargaí an tsaothair agus rochtain chothrom ar fhostaíocht ardchaighdeáin
  • ionchuimsiú sóisialta, sláinte agus bochtaineacht.

Tá feisirí Eorpacha ag iarraidh a chinntiú freisin go gcuirfidh an clár nua béim ar leith ar an óige, agus go mbainfear úsáid as cistí ESF+ chun tacú le dul chun cinn sóisialta agus leis an réimse geografach de shoghluaisteacht oibrithe.


Ag labhairt di faoin nuashonrú, dúirt an feisire Veronica Lope Fontagné: “Déanfaidh sé anois athghrúpáil ar chistí a thiomnaítear do na daoine is boichte, agus don Tionscnamh Ráthaíochta agus Fostaíochta don Óige freisin. Beidh cúrsaí níos solúbtha agus beidh sé níos fusa oibriú leis na cláir sin ar fad.”


An chéad chéim eile


Rachaidh feisirí Eorpacha i mbun idirbheartaíochta leis an gComhairle maidir leis an rialachán tar éis na dtoghchán Eorpacha.