Vóta iomlánach: dálaí oibre trédhearcacha agus intuartha san Aontas Eorpach 

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Cuirfear na rialacha nua chun vóta sa Pharlaimint an 16 Aibreán  

Caithfidh feisirí Eorpacha vóta an 16 Aibreán 2019 ar bhearta nua chun feabhas a chur ar intuarthacht agus slándáil dálaí oibre, go mór mór dóibh siúd a bhfuil poist neamh-thraidisiúnta acu.

Tháinig feisirí Eorpacha agus ionadaithe na Comhairle ar chomhaontú sealadach an 7 Feabhra maidir le rialacha chun dálaí oibre ar fud an Aontais Eorpaigh a dhéanamh níos trédhearcaí agus níos intuartha. Tá sé de chuspóir ag na rialacha nua aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá anois ann mar gheall ar fhorbairtí déimeagrafacha, an digitiú agus cineálacha nua fostaíochta, le Deliveroo nó Uber cuir i gcás.


Leis na bearta nua, cuirfear feabhas ar intuarthacht agus slándáil dálaí oibre, go háirithe le haghaidh daoine a bhfuil poist neamh-thraidisiúnta acu. Sa bhliain 2016, ba chineálacha neamhchaighdeánacha fostaíochta aon cheathrú de na conarthaí fostaíochta uile agus, le 10 mbliana anuas, ba phoist neamhchaighdeánacha breis agus leath de na poist nua a cruthaíodh san Eoraip. Ciallaíonn sin go bhfuil méadú ar an easpa intuarthachta a bhaineann leis an obair.

Tá critéir bunaithe ag Cúirt Bhreithiúnais AE chun stádas oibrí a chinneadh 
  • Duine a chuireann seirbhísí ar fáil ar feadh tréimhse ar leith agus faoi stiúir duine eile mar mhalairt ar phá. 
  • Duine a oibríonn ar feadh 12 uair a chloig sa mhí ar an meán.  
  • Má tá na critéir thuas á gcomhlíonadh ag oibrithe tí, oibrithe ar éileamh, oibrithe eadrannacha, oibrithe dearbhán-bhunaithe, oibrithe ardáin, oiliúnaithe agus printísigh, beidh siad clúdaithe faoi na rialacha nua. 
  • Ní bheidh daoine atá féinfhostaithe i ndáiríre laistigh de raon feidhme na mbearta nua. 

Tá feisirí ag iarraidh roinnt cearta íosta a shocrú d’oibrithe, maidir leis an tréimhse phromhaidh agus uaireanta oibre mar shampla. Tá forálacha ann freisin maidir le hoiliúint a fháil saor in aisce.


Leis na bearta nua, ní bheadh fostóirí in ann cosc a chur ar fhostaithe glacadh le post le fostóir eile i gcomhthráth. Laistigh de sheachtain amháin, bheadh ar fhostóirí oibrithe nua a chur ar an eolas maidir lena bhfreagrachtaí agus a gcoinníollacha oibre.

Tar éis d’fheisirí Eorpacha a gceadú a thabhairt leis na bearta nua, beidh ar an gComhairle vóta foirmiúil a chaitheamh chomh maith.


Bearta an Aontais Eorpaigh ar son oibrithe


Tá an tAontas Eorpach ar thús cadhnaíochta i dtaca le cearta na n-oibrithe. Roimh Nollaig, thug feisirí Eorpacha a gceadú le rialacha nuashonraithe chun soghluaisteacht oibrithe a éascú. Thug siad a gceadú an 4 Aibreán le bearta nua chun cothromaíocht oibre is saoil a chur chun cinn i gcás tuismitheoirí agus cúramóirí. I mBealtaine 2018, ghlac siad rialacha chun a chinntiú go bhfuil na cúinsí oibre agus an pá céanna ag oibrithe ar phostú.


Leis an Treoir Eorpach um Am Oibre, leagtar amach na híoscheanglais sláinte agus sábháilteachta um eagrú ama oibre d’oibrithe. Clúdaíonn reachtaíocht AE tinneas, saoire mháithreachais/atharthachta, sochar teaghlaigh agus sochar dífhostaíochta chomh maith.