An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú: cúnamh d’oibrithe iomarcacha  

An leagan is deireanaí: 
 
Cruthaithe:   
 

Roinn an leathanach seo: 

Chun dul i ngleic le dúshláin an dhigitithe agus athrú na haeráide ar bhealach níos fearr, thug feisirí a gceadú an 16 Eanáir le hathchóiriú ar an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú.

Leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú tugtar tacaíocht do dhaoine a chailleann a bpost mar gheall ar mhórathruithe struchtúracha ar phatrúin trádála an domhain de bharr an domhandaithe, mar shampla má dhruidtear cuideachta mhór nó má dhéantar cinneadh monarú táirge éigin a aistriú go tír lasmuigh den Aontas, nó mar gheall ar ghéarchéim airgeadais.


Bunaíodh an Ciste siar in 2006. Is ciste dlúthpháirtíochta é a chuirtear i ngníomh i gcás éigeandála agus ar bhonn ad-hoc. Le maoiniú an chiste, cabhraítear le hoibrithe a rinneadh iomarcach poist nua a aimsiú nó a ngnólachtaí féin a bhunú.


Tuilleadh faisnéise: Leas a bhaint as an domhandú


Baineann rialacha ar leith leis an rochtain a bhíonn ag oibrithe ar airgead an chiste, mar shampla ní féidir an ciste a úsáid de ghnáth ach i gcás ina ndearnadh breis agus 500 oibrí iomarcach. Is iad na húdaráis náisiúnta nó réigiúnacha a dhéanann cásanna an chiste a bhainistiú, agus maireann gach tionscadal dhá bhliain. Ní mhaoinítear faoin gciste bearta cosanta sóisialta amhail pinsin nó sochair dhífhostaíochta.


Ó 2007, tá thart ar €630 milliún ón gciste tar éis cabhrú le 150,000 duine a bhí ag obair agus le 3,369 duine óg nach raibh i mbun oideachais, fostaíochta nó oiliúna.


Chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an dhigitithe agus athrú na haeráide ar bhealach níos fearr tar éis 2020, thug feisirí a gceadú an 16 Eanáir le hathchóiriú ar an gciste. Chuir feisirí in iúl gur chóir ainm an chiste a athrú go “Ciste Eorpach um Aistriú”, agus gur cheart raon feidhme an chiste a leathnú chun cúnamh a chur ar fáil i gcás mórimeachtaí athstruchtúraithe a bhaineann leis an ndigitiú, le huathoibriú agus an aistriú go geilleagar ísealcharbóin.


Mar nach féidir an ciste reatha a úsáid ach i gcás ina ndearnadh breis agus 500 oibrí iomarcach, tá feisirí ag iarraidh an íosteorainn a laghdú go 200. Tá an-chuid oibrithe fostaithe ag gnólachtaí beaga nó meanmhéide agus má scaoiltear líon mór oibrithe chun bóthair i réigiún beag, d’fhéadfadh tionchar mór a bheith aige.


Tá feisirí ag iarraidh freisin dlús a chur faoin bpróiseas iarratais. Ag labhairt di roimh an vóta iomlánach, dúirt údar thuarascáil na Parlaiminte ar an ábhar Maria Arena: “Bheadh oibrithe a cuireadh ar iomarcaíocht mar gheall ar dhul chun cinn teicneolaíochta i dteideal tacaíocht a fháil ón gciste freisin.”


Tar éis vóta na bhfeisirí an 16 Eanáir, ní mór don Pharlaimint dul i mbun idirbheartaíochta leis an gComhairle agus an gCoimisiún chun teacht ar chomhaontú maidir leis na rialacha nua.