Europos politinės partijos ir politiniai fondai 

Europos politinės partijos


Kas yra Europos politinė partija?


Europos politinė partija yra organizacija, kur vadovaujasi politine programa. Tokią partiją sudaro nacionalinės partijos ir (arba) asmenys, ji yra atstovaujama ne vienoje valstybėje narėje, o ją registruoja Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (Institucija). Sutartyse pažymima, kad politinės partijos Europos lygmeniu padeda formuoti europinį politinį sąmoningumą ir reikšti Sąjungos piliečių valią.


Remiantis viena iš pripažinimo sąlygų, tokią partiją sudarančioms partijoms turi atstovauti bent vienas ketvirtadalis valstybių narių ir Europos Parlamento, nacionalinių parlamentų, regioninių parlamentų arba regioninių asamblėjų narių.


Išsamiau paaiškinama Europos Sąjungos sutarties 10 straipsnio 4 dalyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 224 straipsnyje.


Kaip finansuojamos Europos politinės partijos?


Nuo 2004 m. liepos mėn. Europos politinės partijos turi galimybę gauti Europos Parlamento metinį finansavimą – dotaciją veiklai. Šiomis lėšomis gali būti padengiama iki 90 proc. partijos išlaidų, o likusi dalis turėtų būti dengiama nuosavais ištekliais, pvz., nario mokesčiais ir aukomis. 2018 m. balandžio 17 d. Europos Parlamentas patvirtino naujas Europos politinių partijų ir fondų finansavimo taisykles.


Kam gali ir kam negali būti naudojama dotacija?


Dotacija skiriama padengti išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su partijos politinėje programoje nustatytais tikslais, pvz.:

 • posėdžių ir konferencijų išlaidoms,
 • publikacijų, tyrimų ir reklamos išlaidoms,
 • administravimo, personalo ir kelionių išlaidoms arba
 • su Europos Parlamento rinkimais susijusių rinkimų kampanijų išlaidoms.

Dotacija negali būti naudojama:

 • referendumų ir rinkimų kampanijų (išskyrus Europos Parlamento rinkimus) išlaidoms,
 • tiesioginio ir netiesioginio nacionalinių partijų, kandidatūras per rinkimus iškėlusių asmenų, taip pat nacionalinių ir Europos politinių fondų finansavimo išlaidoms,
 • skoloms ir skolų aptarnavimo mokesčiams padengti.

Europos politiniai fondai


Kas yra Europos politinis fondas?


Europos lygmens politiniai fondai siejami su Europos politinėmis partijomis, o jų veikla paremiami ir papildomi tos partijos tikslai. Europos politiniai fondai analizuoja diskusijas Europos viešosios politikos klausimais ir prie jų prisideda. Jie dalyvauja ir su tuo susijusioje veikloje: rengia seminarus, mokymus, konferencijas, atlieka tyrimus.


Kaip finansuojami Europos politiniai fondai?


Nuo 2007 m. spalio mėn. iki 2008 m. rugpjūčio mėn. fondai buvo finansuojami dotacijomis veiksmams, kurias pagal bandomąjį projektą buvo skyrusi Europos Komisija. Nuo 2008 m. rugsėjo mėn. finansavimo reikalus perėmęs Europos Parlamentas skiria metines dotacijas veiklai. Dotacijos lėšomis gali būti padengiama iki 90 proc. fondo išlaidų, o likusi dalis turėtų būti dengiama nuosavais ištekliais, pvz., nario mokesčiais ir aukomis.


Kam gali ir kam negali būti naudojama dotacija?


Dotacija gali būti naudojama padengti išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su fondo veiklos programoje nurodyta veikla, pvz.:

 • posėdžių ir konferencijų išlaidoms,
 • publikacijų, tyrimų ir reklamos išlaidoms arba
 • administravimo, personalo ir kelionių išlaidoms.

Dotacija negali būti naudojama padengti tokioms išlaidoms kaip, inter alia:

 • referendumų ir rinkimų kampanijų išlaidos,
 • tiesioginis ir netiesioginis nacionalinių partijų, kandidatūras per rinkimus iškėlusių asmenų ir nacionalinių politinių fondų finansavimas arba
 • skolos ir skolų aptarnavimo mokesčiai.

Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija


Nuo 2016 m. Europos politines partijas ir Europos politinius fondus registruoja ir kontroliuoja Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucija (http://www.appf.europa.eu/appf/en/authority/welcome.html) (Institucija), kuri jiems gali taikyti ir sankcijas. Institucija yra nepriklausoma nuo Europos Parlamento. Kilus abejonių dėl to, ar partija arba fondas laikosi būtinų reikalavimų, Europos Parlamentas, Taryba arba Komisija gali Institucijai pateikti prašymą įvertinti padėtį. Prieš priimdama sprendimą dėl to, ar panaikinti partijos arba fondo registraciją, Institucija turi pasikonsultuoti su Nepriklausomų žymių asmenų komitetu. Institucijai atstovauja jos direktorius, Institucijos vardu priimantis visus jos sprendimus.