Kaip ES užtikrina darbuotojų teises 

 
 

Dalytis šiuo puslapiu: 

©AP Images/European Union-EP 

Nuo tėvystės atostogų iki saugumo darbe – skaitykite plačiau apie tai, kaip ES siekia užtikrinti darbuotojų teises.

Socialinė politika ir užimtumas – vienas iš svarbiausių ES prioritetų.


Socialinis dialogas yra esminė Europos socialinio modelio sudedamoji dalis. Taigi socialiniai partneriai (administracijos ir darbuotojų atstovai) gali aktyviai, be kita ko, pasitelkdami susitarimus, padėti kurti Europos socialinę ir užimtumo politiką.


Darbuotojų teisės ir naujos darbo formos


ES yra nustatyti minimalūs bendri darbo laiko standartai, pagal kuriuos darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai 4 mėn. atskaitos laikotarpiu dirbtų vidutiniškai ne daugiau kaip 48 val. per savaitę (įskaitant viršvalandžius). Darbuotojai tai pat turi teisę į bent 4 savaites mokamų atostogų per metus.


2019 m. europarlamentarai pritarė siūlymams stiprinti dirbančiųjų dalijimosi ekonomikos platformose, sudariusiųjų laikinąsias, projektinio darbo, pameistrystės ir panašias darbo sutartis, taip pat laisvai samdomų darbuotojų ir praktikantų teises.
©AP Images/European Union-EP 

Mobilumas


Laisvas judėjimas – galimybė gyventi, dirbti ir mokytis bet kurioje Sąjungos šalyje – europiečiams yra viena svarbiausių ES teisių. Bendromis ES taisyklėmis užtikrinamos piliečių teisės į socialinę ir sveikatos apsaugą.


ES taisyklės užtikrina nedarbo, ligos ir sveikatos priežiūros, motinystės ir tėvystės bei invalidumo išmokas tačiau socialinės apsaugos sistemos ES nėra suderintos. Kiekviena valstybė narė gali nuspręsti, kurie asmenys yra apdrausti pagal jų teisės aktus, kokias išmokas jie turi teisę gauti ir kokiomis sąlygomis jie gali gauti šias išmokas.


Europos darbo institucijos tikslas yra padėti valstybėms narėms įgyvendinti ES teisės aktus darbo jėgos judumo Sąjungoje ir socialinės apsaugos sistemų koordinavimo srityse.


2018 m. europarlamentarai pritarė darbuotojų komandiravimo reformai, kuria siekiama užtikrinti sąžiningą darbo užmokestį ir sudaryti vienodas sąlygas komandiruojančioms ir vietos įmonėms priimančiojoje šalyje.


2016 m. Europos Parlamentas patvirtino naujas Europos užimtumo tarnybos (EURES) taisykles, kurios leidžia automatiškai susieti darbo ieškančių asmenų gyvenimo aprašymus su laisvomis darbo vietomis.

Darbuotojų sveikata ir saugumas


ES priima direktyvas darbuotojų saugos ir sveikatos srityje bei remia ir papildo valstybių narių veiklą visų pirma darbo aplinkos gerinimo srityje. Tačiau valstybės narės, perkeldamos ES direktyvas į nacionalinę teisę, gali laisvai nustatyti griežtesnius standartus.


Europos darbuotojų saugos ir sveikatos pagrindų direktyva nustato minimalius Europoje taikytinus saugos ir sveikatos reikalavimus. Ji taikoma beveik visiems viešiems ir privatiems sektoriams ir apibrėžia darbdavių ir darbuotojų įsipareigojimus.


Be Pagrindų direktyvos taip pat yra priimta įvairių atskirų direktyvų, kuriose daugiausia dėmesio skiriama konkretiems darbuotojų saugos ir sveikatos aspektams. Tai yra konkrečioms darbo užduotims (pvz., krovinių krovimui rankomis), konkretiems darbe gresiantiems pavojams (pvz., pavojingų cheminių medžiagų arba fizinių veiksnių poveikiui), konkrečioms darbo vietoms ir sektoriams (pvz., laikinoms darbo vietoms, gavybos pramonės šakoms, žvejybos laivams), konkrečioms darbuotojų grupėms (pvz., nėščiosioms, jauniems darbuotojams, pagal terminuotas sutartis dirbantiems darbuotojams), konkretiems su darbu susijusiems aspektams (pvz., darbo laiko organizavimui).


Nuolat atnaujinama kancerogenų ir mutagenų direktyva, kuria siekiama apsaugoti darbuotojus nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe.


2018 m. EP nariai pritarė pranešimui apie po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdus. Jame raginama priimti Europos masto sprendimus, skirtus mažinti ligų sukeltą ilgalaikę atskirtį nuo darbo rinkos, ir labiau padėti žmonėms išlikti darbo rinkoje arba į ją sugrįžti.

Asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvyra ir lyčių lygybė


Europos Parlamentas visuomet karštai gynė vyrų ir moterų lygybės principą bei vykdo lyčių aspekto integravimą visose srityse.


Siekiant užtikrinti moterų ir vyrų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą 2019 m. europarlamentarai pritarė profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros direktyvos pakeitimams, kuriais numatoma įteisinti bent du mėnesius neperleidžiamų vaiko priežiūros atostogų ir bent dešimties dienų tėvystės atostogas gimus vaikui.


Atostogų trukmė pagal dabar galiojančią Nėščių darbuotojų (motinystės atostogų) direktyvą – 14 savaičių, iš kurių dvi savaitės yra privalomos prieš arba po gimdymo.


EP taip pat reguliariai dirba siekdamas sumažinti vyrų ir moterų darbo atlygį ir pensijų skirtumą bei ragina veiksmingiau kovoti su seksualiniu priekabiavimu darbe, viešosiose erdvėse bei politiniame gyvenime.