Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Sesijos naujienlaiškis

10-04-2014 - 15:23
ES parama stichines nelaimes patiriančioms šalims ir regionams Europoje

Trečiadienį Europos Parlamentas balsuos dėl ES Solidarumo fondo paramos taisyklių pataisų, kurios supaprastins šios paramos skyrimą Sąjungos šalims ir kandidatėms, nukentėjusioms nuo potvynių ar kitų stichinių nelaimių. Su ES Taryba suderintos taisyklės suteikia valstybėms daugiau laiko kreiptis dėl paramos skyrimo (per 12 savaičių nuo įvykusios nelaimės, palyginus su dabar galiojančiu 10 savaičių terminu).


Europarlamentarų dėka numatyta, kad nukentėjusi valstybė avansu galės gauti 10 proc. būsimos paramos, tačiau šis išankstinis mokėjimas negalės viršyti 30 mln. eurų. Supaprastinama galimybė gauti paramą regioninių nelaimių padarinių likvidavimui, nes nustatomas vienintelis paramos suteikimo kriterijus - nelaimės žala turėtų viršyti 1,5 proc. regiono bendrojo vidaus produkto.


Debatai:2014-04-16

Balsavimas: 2014-04-16

Procedūra: Bendro sprendimo (įprasta teisėkūros procedūra), sutarimas pirmuoju skaitymu

Diskutuokite „Twitter'yje“ pasitelkę #EUaid #Eufunds

 
 
   
Plenarinės sesijos darbotvarkė
 
14-04-2014 -
17:00 - 23:00
Diskusijos
 
 
Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
 
Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas
Pranešimas:A7-0444/2013 ***I
Pranešėjas: Carlo Fidanza
TRAN
 
Bendrijoje vežimui naudojamų kelių transporto priemonių matmenys ir masė
Pranešimas:A7-0256/2014 ***I
Pranešėjas: Jörg Leichtfried
TRAN
 
Su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymas Sąjungos oro uostuose
Pranešimas:A7-0274/2014 ***II
Pranešėjas: Jörg Leichtfried
TRAN
 
Bendros diskusijos - Maistas ir gyvūnų bei augalų sveikata
Maisto ir pašarų srities teisės aktai bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklės
Pranešimas:A7-0162/2014 ***I
Pranešėjas: Mario Pirillo
ENVI
Gyvūnų sveikata
Pranešimas:A7-0129/2014 ***I
Pranešėjas: Marit Paulsen
AGRI
Apsaugos nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemonės
Pranešimas:A7-0147/2014 ***I
Pranešėjas: Hynek Fajmon
AGRI
 
Tarpinstitucinis susitarimas dėl Skaidrumo registro
Pranešimas:A7-0258/2014
Pranešėjas: Roberto Gualtieri
AFCO
 
Bendros diskusijos - Darbo vietų kūrimas ir MVĮ
Palankios sąlygos darbo vietų kūrimui įmonėse, bendrovėse ir naujai įsteigtose įmonėse
Pranešimas:A7-0101/2014
Pranešėjas: Anthea McIntyre
EMPL
Komisijos tolesni veiksmai po konsultacijų su MVĮ dėl 10 labiausiai veiklą sunkinančių ES teisės aktų
Pranešimas:O-000049/2014 Europos Komisija ITRE
 
Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)
 
Trumpas toliau pateikiamo pranešimo pristatymas:
Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai
Pranešimas:A7-0254/2014
Pranešėjas: Ivailo Kalfin
Pranešėjas: Jean-Luc Dehaene
BUDG
 
 
 
15-04-2014 -
08:30 - 11:50
Diskusijos
 
 
Bendros diskusijos - Bankų sąjunga (PAGRINDINĖS DISKUSIJOS)
Kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema
Pranešimas:A7-0196/2013 ***I
Pranešėjas: Gunnar Hökmark
ECON
Indėlių garantijų sistemos
Pranešimas:A7-0216/2014 ***II
Pranešėjas: Peter Simon
ECON
 
Bendros diskusijos - Produktų sauga ir vartotojų apsauga
Vartojimo gaminių sauga
Pranešimas:A7-0355/2013 ***I
Pranešėjas: Christel Schaldemose
IMCO
Gaminių rinkos priežiūra
Pranešimas:A7-0346/2013 ***I
Pranešėjas: Sirpa Pietikäinen
IMCO
Vartotojų apsauga komunalinių paslaugų srityje
Pranešimas:A7-0163/2014
Pranešėjas: Josef Weidenholzer
IMCO
 
 
15-04-2014 -
12:00 - 14:00
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
Kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymas, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu
Pranešimas:A7-0478/2013 ***I
Pranešėjas: Elisa Ferreira
ECON
 
Vartotojų apsauga komunalinių paslaugų srityje
Pranešimas:A7-0163/2014
Pranešėjas: Josef Weidenholzer
IMCO
 
Techniniai reikalavimai vidaus vandenų laivams
Pranešimas:A7-0145/2014 ***I
Pranešėjas: Corien Wortmann-Kool
TRAN
 
Teisingas muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymas
Pranešimas:A7-0241/2014 ***I
Pranešėjas: António Fernando Correia de Campos
IMCO
 
Informacija apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles
Pranešimas:A7-0247/2014 ***I
Pranešėjas: Francesco Enrico Speroni
JURI
 
Kroatijos prisijungimas prie 1990 m. Konvencijos dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo
Pranešimas:A7-0214/2014 *
Pranešėjas: Sławomir Nitras
ECON
 
Bendroji įmonė „Shift2Rail“
Pranešimas:A7-0259/2014 *
Pranešėjas: Josefa Andrés Barea
ITRE
 
Prašymas ginti Aleksandro Mirskio parlamentinį imunitetą
Pranešimas:A7-0273/2014
Pranešėjas: Marielle Gallo
JURI
 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2012/007 IT/VDC Technologies“
Pranešimas:A7-0261/2014
Pranešėjas: Frédéric Daerden
BUDG
 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Paraiška „EGF/2012/004 ES/Grupo Santana“
Pranešimas:A7-0260/2014
Pranešėjas: Frédéric Daerden
BUDG
 
Indėlių garantijų sistemos
Pranešimas:A7-0216/2014 ***II
Pranešėjas: Peter Simon
ECON
 
Alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimas
Pranešimas:A7-0444/2013 ***I
Pranešėjas: Carlo Fidanza
TRAN
 
Bendrijoje vežimui naudojamų kelių transporto priemonių matmenys ir masė
Pranešimas:A7-0256/2014 ***I
Pranešėjas: Jörg Leichtfried
TRAN
 
Kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema
Pranešimas:A7-0196/2013 ***I
Pranešėjas: Gunnar Hökmark
ECON
 
Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektai (KIPVPS)
Pranešimas:A7-0125/2013 ***I
Pranešėjas: Sven Giegold
ECON
 
Mokėjimo sąskaitos
Pranešimas:A7-0398/2013 ***I
Pranešėjas: Jürgen Klute
ECON
 
Investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentai
Pranešimas:A7-0368/2013 ***I
Pranešėjas: Pervenche Berès
ECON
 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičius
Pranešimas:A7-0252/2013 ***I
Pranešėjas: Alexandra Thein
JURI
 
Sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas
Pranešimas:A7-0482/2013 ***I
Pranešėjas: Philippe De Backer
TRAN
 
Priemonės sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimo sąnaudoms mažinti
Pranešimas:A7-0455/2013 ***I
Pranešėjas: Edit Herczog
ITRE
 
Vidaus vandenų transportas
Pranešimas:A7-0142/2014 ***I
Pranešėjas: Corien Wortmann-Kool
TRAN
 
Žemės ūkio produktai vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse
Pranešimas:A7-0217/2014 ***I
Pranešėjas: Esther Herranz García
AGRI
 
Aktyvaus ir lengvesnio gyvenimo mokslinių tyrimų ir plėtros programa
Pranešimas:A7-0076/2014 ***I
Pranešėjas: Claude Turmes
ITRE
 
Mokslinius tyrimus vykdančios mažosios ir vidutinės įmonės
Pranešimas:A7-0077/2014 ***I
Pranešėjas: Miloslav Ransdorf
ITRE
 
Europos metrologijos inovacijų ir mokslinių tyrimų programa
Pranešimas:A7-0063/2014 ***I
Pranešėjas: Niki Tzavela
ITRE
 
Europos ir besivystančių šalių partnerystės klinikinių tyrimų srityje programa
Pranešimas:A7-0064/2014 ***I
Pranešėjas: Vicky Ford
ITRE
 
Europinis sąskaitos blokavimo įsakymas
Pranešimas:A7-0227/2013 ***I
Pranešėjas: Raffaele Baldassarre
JURI
 
Tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimas
Pranešimas:A7-0006/2014 ***I
Pranešėjas: Raffaele Baldassarre
JURI
 
Bendrovių viduje perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygos
Pranešimas:A7-0170/2014 ***I
Pranešėjas: Salvatore Iacolino
LIBE
 
Bendroji įmonė „Švarus dangus 2“
Pranešimas:A7-0083/2014 *
Pranešėjas: Christian Ehler
ITRE
 
Biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė
Pranešimas:A7-0092/2014 *
Pranešėjas: Lambert van Nistelrooij
ITRE
 
Bendra įmonė SESAR
Pranešimas:A7-0062/2014 *
Pranešėjas: Britta Thomsen
ITRE
 
II naujoviškų vaistų iniciatyvos bendroji įmonė
Pranešimas:A7-0105/2014 *
Pranešėjas: Teresa Riera Madurell
ITRE
 
Bendroji įmonė ECSEL
Pranešimas:A7-0074/2014 *
Pranešėjas: Paul Rübig
ITRE
 
II kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė
Pranešimas:A7-0094/2014 *
Pranešėjas: Vladko Todorov Panayotov
ITRE
 
Tarpinstitucinis susitarimas dėl Skaidrumo registro
Pranešimas:A7-0258/2014
Pranešėjas: Roberto Gualtieri
AFCO
 
Trišalis socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais
Pranešimas:A8-0252/2016 ***
Pranešėjas: Csaba Sógor
EMPL
 
Derybos dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP): įgyta patirtis ir tolesni veiksmai
Pranešimas:A7-0254/2014
Pranešėjas: Ivailo Kalfin
Pranešėjas: Jean-Luc Dehaene
BUDG
 
 
15-04-2014 -
15:00 - 18:00
Diskusijos
 
 
Darbuotojų judumo didinimas gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą
Pranešimas:A7-0188/2014 ***II
Pranešėjas: Ria Oomen-Ruijten
EMPL
 
Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje
Pranešimas:A7-0249/2013 ***I
Pranešėjas: Danuta Jazłowiecka
EMPL
 
Valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas
Pranešimas:A7-0072/2014 ***I
Pranešėjas: Frédéric Daerden
EMPL
 
 
15-04-2014 -
18:00 - 19:00
BALSAVIMAS (žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo bus priimami trečiadienį)
 
 
Darbuotojų judumo didinimas gerinant teisių į papildomą pensiją įgijimą ir išsaugojimą
Pranešimas:A7-0188/2014 ***II
Pranešėjas: Ria Oomen-Ruijten
EMPL
 
Maisto ir pašarų srities teisės aktai bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklės
Pranešimas:A7-0162/2014 ***I
Pranešėjas: Mario Pirillo
ENVI
 
Gyvūnų sveikata
Pranešimas:A7-0129/2014 ***I
Pranešėjas: Marit Paulsen
AGRI
 
Apsaugos nuo augalų kenksmingųjų organizmų priemonės
Pranešimas:A7-0147/2014 ***I
Pranešėjas: Hynek Fajmon
AGRI
 
Vartojimo gaminių sauga
Pranešimas:A7-0355/2013 ***I
Pranešėjas: Christel Schaldemose
IMCO
 
Gaminių rinkos priežiūra
Pranešimas:A7-0346/2013 ***I
Pranešėjas: Sirpa Pietikäinen
IMCO
 
Finansinių priemonių rinkos ir Europos rinkos infrastruktūros reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir duomenų saugyklų dalinis keitimas
Pranešimas:A7-0303/2012 ***I
Pranešėjas: Markus Ferber
ECON
 
Finansinių priemonių rinkos ir Direktyvos 2004/39/EB panaikinimas
Pranešimas:A7-0306/2012 ***I
Pranešėjas: Markus Ferber
ECON
 
Prekybos statistiniai duomenys
Pranešimas:A7-0457/2013 ***I
Pranešėjas: Hans-Peter Martin
ECON
 
Vertybinių popierių atsiskaitymas ir vertybinių popierių depozitoriumai
Pranešimas:A7-0039/2013 ***I
Pranešėjas: Kay Swinburne
ECON
 
Laivų įrenginiai
Pranešimas:A7-0255/2013 ***I
Pranešėjas: Dominique Riquet
TRAN
 
Slėginė įranga
Pranešimas:A7-0008/2014 ***I
Pranešėjas: Zuzana Roithová
IMCO
 
Teismo sprendimai civilinėse ir komercinėse bylose
Pranešimas:A7-0052/2014 ***I
Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Darbo jėgos atrankinis tyrimas
Pranešimas:A7-0344/2013 ***I
Pranešėjas: Tatjana Ždanoka
EMPL
 
Europos jūrų saugumo agentūra ir reagavimas į taršą
Pranešimas:A7-0300/2013 ***I
Pranešėjas: Keith Taylor
TRAN
 
Palankios sąlygos darbo vietų kūrimui įmonėse, bendrovėse ir naujai įsteigtose įmonėse
Pranešimas:A7-0101/2014
Pranešėjas: Anthea McIntyre
EMPL
 
Naujos technologijos ir atvirieji švietimo ištekliai
Pranešimas:A7-0249/2014
Pranešėjas: Cătălin Sorin Ivan
CULT
 
 
15-04-2014 -
19:00 - 23:00
Diskusijos
 
 
Neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimas
Pranešimas:A7-0058/2014 ***I
Pranešėjas: Marie-Christine Vergiat
CULT
 
Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas
Pranešimas:A7-0174/2014 ***I
Pranešėjas: Margrete Auken
ENVI
 
Išorės jūrų sienų stebėjimas
Pranešimas:A7-0461/2013 ***I
Pranešėjas: Carlos Coelho
LIBE
 
Variklinių transporto priemonių perkėlimas
Pranešimas:A7-0278/2013 ***I
Pranešėjas: Toine Manders
IMCO
 
 
 
16-04-2014 -
09:00 - 11:50
Diskusijos
 
 
100 metų nuo Pirmojo pasaulinio karo. Jo pamokos ir Europos ateitis
 
Rusijos spaudimas Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimas
 
 
16-04-2014 -
12:00 - 14:00
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
Laukinės faunos ir floros rūšių apsauga
Pranešimas:A7-0087/2014 ***I
Pranešėjas: Matthias Groote
ENVI
 
ES ir Seišelių partnerystės žuvininkystės sektoriuje susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas
Pranešimas:A7-0201/2014 ***
Pranešėjas: Maria do Céu Patrão Neves
PECH
 
ES ir Komorų žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas
Pranešimas:A7-0177/2014 ***
Pranešėjas: Jarosław Wałęsa
PECH
 
ES ir Madagaskaro žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas
Pranešimas:A7-0178/2014 ***
Pranešėjas: Crescenzio Rivellini
PECH
 
ES ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimas, kiek tai susiję su klausimais, susijusiais su readmisija
Pranešimas:A7-0267/2014 ***
Pranešėjas: Hubert Pirker
LIBE
 
ES ir Korėjos Respublikos pagrindų susitarimas, išskyrus su readmisija susijusius klausimus
Pranešimas:A7-0265/2014 ***
Pranešėjas: Norica Nicolai
AFET
 
EB ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (Protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą į Europos Sąjungą)
Pranešimas:A7-0192/2014 ***
Pranešėjas: Charles Tannock
AFET
 
ES ir Gruzijos bendrasis susitarimas, kuriuo nustatomi Gruzijos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai
Pranešimas:A7-0191/2014 ***
Pranešėjas: Krzysztof Lisek
AFET
 
Leidimas Portugalijai taikyti lengvatinį akcizo tarifą autonominiuose Madeiros ir Azorų salų regionuose kai kuriems alkoholiniams gėrimams
Pranešimas:A7-0262/2014 *
Pranešėjas: Danuta Maria Hübner
REGI
 
Kanarų salose taikomas AIEM mokestis
Pranešimas:A7-0263/2014 *
Pranešėjas: Danuta Maria Hübner
REGI
 
Sprendimo 2004/162/EB dėl naudojimosi doku mokesčio Prancūzijos užjūrio departamentuose taikymo laikotarpio keitimas
Pranešimas:A7-0264/2014 *
Pranešėjas: Danuta Maria Hübner
REGI
 
Darbo tvarkos taisyklių dalinis keitimas dėl Parlamento klausimų
Pranešimas:A7-0123/2014
Pranešėjas: Zita Gurmai
AFCO
 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnio dėl tarptautinių susitarimų dalinis pakeitimas
Pranešimas:A7-0253/2014
Pranešėjas: David Martin
AFCO
 
Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimas siekiant sudaryti galimybę naudoti elektroninį parašą
Pranešimas:A7-0175/2014
Pranešėjas: György Schöpflin
AFCO
 
Taisomojo biudžeto Nr. 1/2014 projektas. Techniniai patikslinimai, susiję su Europos investicijų fondu, programa „Horizontas 2020“ ir bendrąja įmone „ Shift2Rail “
Pranešimas:A7-0276/2014
Pranešėjas: Anne E. Jensen
BUDG
 
Su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymas Sąjungos oro uostuose
Pranešimas:A7-0274/2014 ***II
Pranešėjas: Jörg Leichtfried
TRAN
 
Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m.
Pranešimas:A7-0275/2014 ***II
Pranešėjas: Marco Scurria
CULT
 
Atsitiktinis banginių šeimos gyvūnų sugavimas
Pranešimas:A7-0272/2014 ***II
Pranešėjas: Raül Romeva i Rueda
PECH
 
Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje
Pranešimas:A7-0249/2013 ***I
Pranešėjas: Danuta Jazłowiecka
EMPL
 
Neteisėtai iš valstybės narės teritorijos išvežtų kultūros objektų grąžinimas
Pranešimas:A7-0058/2014 ***I
Pranešėjas: Marie-Christine Vergiat
CULT
 
Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas
Pranešimas:A7-0174/2014 ***I
Pranešėjas: Margrete Auken
ENVI
 
Išorės jūrų sienų stebėjimas
Pranešimas:A7-0461/2013 ***I
Pranešėjas: Carlos Coelho
LIBE
 
Variklinių transporto priemonių perkėlimas
Pranešimas:A7-0278/2013 ***I
Pranešėjas: Toine Manders
IMCO
 
Finansinė atsakomybė, susijusi su investuotojų ir valstybės ginčų sprendimu teismuose, įsteigtuose tarptautiniais susitarimais, kurių šalis yra ES
Pranešimas:A7-0124/2013 ***I
Pranešėjas: Paweł Zalewski
INTA
 
Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių
Pranešimas:A7-0053/2014 ***I
Pranešėjas: Christofer Fjellner
INTA
 
Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statutas ir finansavimas
Pranešimas:A7-0140/2013 ***I
Pranešėjas: Marietta Giannakou
AFCO
 
Sąjungos politinių partijų finansavimas
Pranešimas:A7-0200/2013 ***I
Pranešėjas: Ingeborg Gräßle
BUDG
 
Sąjungos bendrajam biudžetui taikomos finansinės taisyklės
Pranešimas:A7-0108/2014 ***I
Pranešėjas: Ingeborg Gräßle
BUDG
 
Jūrų transporto išmetamas anglies dioksido kiekis
Pranešimas:A7-0080/2014 ***I
Pranešėjas: Theodoros Skylakakis
ENVI
 
Invazinės svetimos rūšys
Pranešimas:A7-0088/2014 ***I
Pranešėjas: Pavel Poc
ENVI
 
JT bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo techninis įgyvendinimas
Pranešimas:A7-0171/2014 ***I
Pranešėjas: Vladimir Urutchev
ENVI
 
Baudžiamosios teisės priemonės kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu
Pranešimas:A7-0251/2014 ***I
Pranešėjas: Ingeborg Gräßle
Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar
LIBE CONT
 
2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Parlamentas
Pranešimas:A7-0246/2014
Pranešėjas: Cătălin Sorin Ivan
CONT
 
Europos Parlamento tyrimo teisė
Pranešimas:A7-0352/2011
Pranešėjas: David Martin
AFCO
 
Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų santykiai
Pranešimas:A7-0255/2014
Pranešėjas: Carlo Casini
AFCO
 
 
16-04-2014 -
15:00 - 18:00
Diskusijos
 
 
Bendros diskusijos - Nuosavi ištekliai
Nuosavų išteklių sistema
Pranešimas:A7-0271/2014 *
Pranešėjas: Jean-Luc Dehaene
Pranešėjas: Anne E. Jensen
BUDG
Nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės
Pranešimas:A7-0270/2014
Pranešėjas: Jean-Luc Dehaene
Pranešėjas: Anne E. Jensen
BUDG
Nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės
Pranešimas:A7-0269/2014 ***
Pranešėjas: Jean-Luc Dehaene
Pranešėjas: Anne E. Jensen
BUDG
Tradiciniai, PVM ir BNP pagrįsti nuosavi ištekliai ir priemonės, skirtos grynųjų pinigų poreikiui patenkinti
Pranešimas:A7-0268/2014 *
Pranešėjas: Jean-Luc Dehaene
Pranešėjas: Anne E. Jensen
BUDG
 
Europos Sąjungos solidarumo fondas
Pranešimas:A7-0078/2014 ***I
Pranešėjas: Rosa Estaràs Ferragut
REGI
 
Nerimą keliantis mokėjimų finansuojant ES išorės pagalbą trūkumas
Pranešimas:O-000054/2014 Europos Komisija DEVE
Pranešimas:O-000053/2014 Europos Sàjungos Taryba DEVE
Pranešimas:O-000051/2014 Europos Komisija BUDG
Pranešimas:O-000050/2014 Europos Sàjungos Taryba BUDG
 
 
16-04-2014 -
18:00 - 19:00
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
Nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės
Pranešimas:A7-0269/2014 ***
Pranešėjas: Jean-Luc Dehaene
Pranešėjas: Anne E. Jensen
BUDG
 
Nuosavų išteklių sistema
Pranešimas:A7-0271/2014 *
Pranešėjas: Jean-Luc Dehaene
Pranešėjas: Anne E. Jensen
BUDG
 
Tradiciniai, PVM ir BNP pagrįsti nuosavi ištekliai ir priemonės, skirtos grynųjų pinigų poreikiui patenkinti
Pranešimas:A7-0268/2014 *
Pranešėjas: Jean-Luc Dehaene
Pranešėjas: Anne E. Jensen
BUDG
 
Nuosavų išteklių sistemos įgyvendinimo priemonės
Pranešimas:A7-0270/2014
Pranešėjas: Jean-Luc Dehaene
Pranešėjas: Anne E. Jensen
BUDG
 
Valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas
Pranešimas:A7-0072/2014 ***I
Pranešėjas: Frédéric Daerden
EMPL
 
Europos Sąjungos solidarumo fondas
Pranešimas:A7-0078/2014 ***I
Pranešėjas: Rosa Estaràs Ferragut
REGI
 
Europos investicijų fondo kapitalo didinimas
Pranešimas:A7-0156/2014 ***I
Pranešėjas: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Europos vaistų agentūra (farmakologinio budrumo veikla, susijusi su žmonėms skirtais vaistais)
Pranešimas:A7-0476/2013 ***I
Pranešėjas: Linda McAvan
ENVI
 
Makrofinansinė pagalba Tuniso Respublikai
Pranešimas:A7-0110/2014 ***I
Pranešėjas: Vital Moreira
INTA
 
Rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų išteklių atkūrimo planas
Pranešimas:A7-0102/2014 ***I
Pranešėjas: Raül Romeva i Rueda
PECH
 
Euro ir kitų valiutų apsauga nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis
Pranešimas:A7-0018/2014 ***I
Pranešėjas: Anthea McIntyre
LIBE
 
Medus
Pranešimas:A7-0440/2013 ***I
Pranešėjas: Julie Girling
ENVI
 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas
Pranešimas:A7-0282/2013 ***I
Pranešėjas: Alain Cadec
PECH
 
Europos policijos koledžas
Pranešimas:A7-0146/2014 ***I
Pranešėjas: Kinga Gál
LIBE
 
 
16-04-2014 -
19:00 - 23:00
Diskusijos
 
 
Balandžio 8 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas dėl duomenų saugojimo (C 293/12 ir C 594/12)
 
Religijos laisvės ir kultūrų įvairovė
 
Konkurencijos teisės aktų pažeidimas
Pranešimas:A7-0089/2014 ***I
Pranešėjas: Andreas Schwab
ECON
 
Europos ilgalaikių investicijų fondai
Pranešimas:A8-0021/2015 ***I
Pranešėjas: Alain Lamassoure
ECON
 
 
 
17-04-2014 -
08:30 - 11:50
Diskusijos
 
 
Atliekų vežimas
Pranešimas:A7-0069/2014 ***I
Pranešėjas: Bart Staes
ENVI
 
Profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygos (Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009)
Pranešimas:O-000032/2014 Europos Komisija TRAN
 
Nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių sulaikymo pratęsimas valstybėse narėse ilgesniam nei 18 mėnesių laikotarpiui pažeidžiant Grąžinimo direktyvos nuostatas
 
Derybos dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo
 
Trumpas toliau pateikiamo pranešimo pristatymas:
Derybos dėl ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo
Pranešimas:A7-0244/2014
Pranešėjas: Alojz Peterle
AFET
 
 
17-04-2014 -
12:00 - 14:00
BALSAVIMAS, po kurio vyks paaiškinimai dėl balsavimo
 
 
ES ir Albanija. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolas (Kroatijos Respublikos įstojimas į ES)
Pranešimas:A7-0266/2014 ***
Pranešėjas: Nikola Vuljanić
AFET
 
Susitarimas su Norvegijos Karalyste dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų
Pranešimas:A7-0257/2014 ***
Pranešėjas: Roberta Metsola
LIBE
 
Susitarimas su Lichtenšteino Kunigaikštyste dėl jos dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje sąlygų
Pranešimas:A7-0168/2014 ***
Pranešėjas: Roberta Metsola
LIBE
 
Europos ilgalaikių investicijų fondai
Pranešimas:A8-0021/2015 ***I
Pranešėjas: Alain Lamassoure
ECON
 
Jūrų erdvės planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas
Pranešimas:A7-0379/2013 ***I
Pranešėjas: Gesine Meissner
TRAN
 
2015 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos. I skirsnis - Parlamentas
Pranešimas:A7-0277/2014
Pranešėjas: Salvador Garriga Polledo
BUDG
 
Konkurencijos teisės aktų pažeidimas
Pranešimas:A7-0089/2014 ***I
Pranešėjas: Andreas Schwab
ECON
 
Atliekų vežimas
Pranešimas:A7-0069/2014 ***I
Pranešėjas: Bart Staes
ENVI
 
Naujos psichoaktyviosios medžiagos
Pranešimas:A7-0172/2014 ***I
Pranešėjas: Jacek Protasiewicz
LIBE
 
Nusikalstamos veikos ir bausmės neteisėtos prekybos narkotikais srityje
Pranešimas:A7-0173/2014 ***I
Pranešėjas: Teresa Jiménez-Becerril Barrio
LIBE
 
Derybos dėl ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimo
Pranešimas:A7-0244/2014
Pranešėjas: Alojz Peterle
AFET
 
Religijos laisvės ir kultūrų įvairovė
 
Rusijos spaudimas Rytų partnerystės šalims, ypač Rytų Ukrainos destabilizavimas
 
Derybos dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo
 
Komisijos tolesni veiksmai po konsultacijų su MVĮ dėl 10 labiausiai veiklą sunkinančių ES teisės aktų
Pranešimas:O-000049/2014 Europos Komisija ITRE
 
 
17-04-2014 -
15:00 - 16:00
Diskusijos
 
 
Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų. Trukmė: ne ilgiau kaip valandą (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)
Pakistanas: pastarojo meto persekiojimo atvejai
Sirija: tam tikrų pažeidžiamų bendruomenių padėtis
Padėtis Šiaurės Korėjoje
 
 
17-04-2014 -
16:00 - 17:00
Balsavimas (pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms)
 
 
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)
 
 
 
Sesijos metu pasiūlytas pranešimas
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyvūnų sveikatos
Nuoroda: A7-0129/2014

Data:
19-02-2014
Marit Paulsen
AGRI
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuria siekiama užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, reglamentai (ES) Nr. 1151/2012, [...]/2013 ir direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB, 2008/120/EB ir 2009/128/EB (Oficialios kontrolės reglamentas)
Nuoroda: A7-0162/2014

Data:
06-03-2014
Mario Pirillo
ENVI
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. liepos 25 d. Direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę
Nuoroda: A7-0256/2014

Data:
27-03-2014
Jörg Leichtfried
TRAN
 
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatos, susijusios su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis
Nuoroda: A7-0125/2013

Data:
29-04-2013
Sven Giegold
ECON
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 77/91/EEB bei 82/891/EB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB bei 2011/35/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010
Nuoroda: A7-0196/2013

Data:
14-10-2013
Gunnar Hökmark
ECON
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gaminių rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB, direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 1999/5/EB, 2000/9/EB, 2000/14/EB, 2001/95/EB, 2004/108/EB, 2006/42/EB, 2006/95/EB, 2007/23/EB, 2008/57/EB, 2009/48/EB, 2009/105/EB, 2009/142/EB, 2011/65/ES, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, Reglamentas (EB) Nr. 764/2008 ir Reglamentas (EB) Nr. 765/2008
Nuoroda: A7-0346/2013

Data:
22-10-2013
Sirpa Pietikäinen
IMCO
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo įgaliojimų priimti tam tikras priemones suteikimo Komisijai, muitinės administracijos informacijos perdavimo tvarkos, valstybių narių keitimosi konfidencialiais duomenimis ir statistinės vertės apibrėžties iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų
Nuoroda: A7-0457/2013

Data:
10-12-2013
Hans-Peter Martin
ECON
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymo vienodos taisyklės ir vienoda procedūra, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu, ir kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010
Nuoroda: A7-0478/2013

Data:
08-01-2014
Elisa Ferreira
ECON
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyvūnų sveikatos
Nuoroda: A7-0129/2014

Data:
19-02-2014
Marit Paulsen
AGRI
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuria siekiama užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, reglamentai (ES) Nr. 1151/2012, [...]/2013 ir direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB, 2008/120/EB ir 2009/128/EB (Oficialios kontrolės reglamentas)
Nuoroda: A7-0162/2014

Data:
06-03-2014
Mario Pirillo
ENVI
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą
Nuoroda: A7-0241/2014

Data:
26-03-2014
António Fernando Correia de Campos
IMCO
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 1996 m. liepos 25 d. Direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę
Nuoroda: A7-0256/2014

Data:
27-03-2014
Jörg Leichtfried
TRAN
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2012/004 ES/Grupo Santana“)
Nuoroda: A7-0260/2014

Data:
02-04-2014
Frédéric Daerden
BUDG
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Italijos paraiška „EGF/2012/007 IT/VDC Technologies“)
Nuoroda: A7-0261/2014

Data:
02-04-2014
Frédéric Daerden
BUDG
 
 
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių ir Tarybos reglamentas Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių
Nuoroda: A7-0053/2014

Data:
27-01-2014
Christofer Fjellner
INTA