Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Žinių srautas

Temos

 

Europos politinės partijos, Europos Parlamento bendradarbiavimas su kitomis ES institucijomis ir nacionaliniais parlamentais, Europos sutarčių įgyvendinimas ir visi bendrieji klausimai, susiję su ES institucijų darbu

 
 

Parlamento indėlis į saugumo ir teisingumo klausimus, įskaitant duomenų apsaugą, kovą su diskriminacija, judėjimo laisvės suteikimas, sienų kontrolė, migracija, prieglobstis, teisminis ir policijos bendradarbiavimas

 
 

EP politika dėl trečiųjų šalių, įskaitant šalis kandidates, ES kaimynines šalis ir strateginius partnerius. Tai apima prekybos, žmogaus teisių, vystymosi politiką, taip pat saugumo ir gynybos klausimus.

 
 

Parlamento indelis i bendrą žemės ūkio ir žuvininkystės politikos pletra, kaimo plėtra, gyvūnų gerove, žemės ūkio produktų kokybe ir žuvininkystės ištekliu apsauga

 
 

EP darbas dėl ES ilgalaikio ir metinio biudžetų, taip pat dėl biudžeto kontrolės (biudžeto įvykdymo patvirtinimo)

 
 

Kultūra, švietimas, jaunimas ir sportas ir ES žiniasklaidos politikos aspektai. Temos apima daugiametes programas, tokias kaip Erasmus, "Kūrybiška Europa", "Europa piliečiams, taip pat Europos kultūros sostinės programą ir LUX premiją už kiną.

 
 

ES ekonomikos ir pinigų politika, įskaitant finansinių paslaugų reguliavimą, ECB atskaitomybė Parlamentui, mokesčiai ir konkurencija ir laisvo kapitalo judėjimas ir mokėjimai.

 
 

Parlamento darbo užimtumo ir socialinės politikos sritys, įskaitant darbo sąlygas, profesinį mokymą ir laisvą darbuotojų judėjimą

 
 

EP darbas vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos srityje, įskaitant laisvą žmonių, prekių ir paslaugų judėjimą ES, taip pat vartotojų teisės, produktų sauga, profesinės kvalifikacijos pripažinimas, standartizavimas ir viešieji pirkimai

 
 

Regioninė ir transporto politika, įskaitant geležinkelių, laivų ir prekių pervežimą keliais, keleivių teisės, ekologiškesnės ir saugesnės transporto priemonės ir regioninės politikos plėtra, skatinti ekonominę ir socialinę sanglaudą tarp ES valstybių narių.

 
 

Parlamento darbas siekiant parengti ES aplinkos, sveikatos ir maisto saugos politikos kryptis, įskaitant klimato kaitą, užkertant kelią taršai ir toksinėm cheminėm medžiagom, taisyklės, susijusios su vaistais ir pacientų teisėmis, taip pat teisės aktai dėl maisto saugos kontrolės ir ženklinimo.