Sabiedrība 

Produkti šajā kategorijā 

Foto: Ko dara ES, lai uzlabotu sabiedrības veselību? Foto @ Owen Beard/Unsplash.        

Sabiedrība 
 

ES veicina sabiedrības labu veselību, pieņemot tiesību aktus dažādās jomās, piemēram, pārtikas nekaitīgums, zāļu aprites uzraudzība, slimību profilakse un apkarošana, tīrs gaiss.

Foto: ES mērķis ir panākt Eiropas izglītības telpas izveidi, lai nodrošinātu iespēju visiem jauniešiem iegūt labu izglītību un apmācību, kā arī atrast darbu visā Eiropā.        

Sabiedrība 
 

Jauniešu bezdarba problēma joprojām ir aktuāla Eiropā un atrodas ES politiķu dienaskārtības priekšgalā. Kādi ES līmeņa pasākumi tiek īstenoti jauniešu bezdarba mazināšanai?

Foto:Darba ņēmēju tiesības Eiropas Savienībā ©AP Images/European Union-EP.        

ES strādā pie tā, lai nodrošinātu labākus darba apstākļus un uzlabotu darba ņēmēju tiesības visā Eiropā, sākot no darba laika un bērna kopšanas atvaļinājuma līdz darba ņēmēju drošībai.

Foto: ES apņemšanās krasi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. ©AP Foto/Eiropas Savienība-EPmoke coming from the chimneys. ©AP Images/European Union-EP.        

Cīņā pret klimata pārmaiņām, ES ir noteikusi siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšanas mērķus vairākiem ekonomikas sektoriem. Uzziniet, kādi pasākumi tiek veikti katrā no sektora jomām.