Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Plenārsēdes darba kārtība
 
24-10-2016 -
17:00 - 23:00
Debates
 
 
Sesijas atsākšana un darba kārtība
 
Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām
ZiņojumsA8-0239/2016 ***I
Referents: Kaja Kallas
IMCO
 
ES stratēģija attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā
ZiņojumsA8-0286/2016
Referents: Richard Howitt
AFET
 
Šādu ziņojumu īss izklāsts:
Cīņa pret korupciju un turpmākie pasākumi saistībā ar CRIM rezolūciju
ZiņojumsA8-0284/2016
Referents: Laura Ferrara
LIBE
Cilvēktiesības un migrācija trešās valstīs
ZiņojumsA8-0245/2016
Referents: Marie-Christine Vergiat
AFET
Uzņēmumu atbildība par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs
ZiņojumsA8-0243/2016
Referents: Ignazio Corrao
AFET
ZiņojumsA8-0278/2016
Referents: András Gyürk
ITRE
Zivsaimniecības kontroles pasākumu vienādošana Eiropā
ZiņojumsA8-0234/2016
Referents: Isabelle Thomas
PECH
Transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā
ZiņojumsA8-0282/2016
Referents: Tomasz Piotr Poręba
TRAN
 
Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
 
 
 
25-10-2016 -
09:00 - 11:50
Debates
 
 
ES mehānisms demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām
ZiņojumsA8-0283/2016
Referents: Sophia in 't Veld
LIBE
 
ZiņojumsA8-0309/2016
Referents: Alfred Sant
ECON
 
 
25-10-2016 -
12:00 - 14:00
BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 
 
ZiņojumsA8-0289/2016 *
Referents: Claude Moraes
LIBE
 
ZiņojumsA8-0288/2016 *
Referents: Claude Moraes
LIBE
 
ES un Ķīnas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko pasu turētājiem
ZiņojumsA8-0281/2016 ***
Referents: Bodil Valero
LIBE
 
Dalībvalstis, kuras saskaras ar nopietnām grūtībām vai kurām draud šādas grūtības saistībā ar to finanšu stabilitāti
ZiņojumsA8-0292/2016 ***I
Referents: Iskra Mihaylova
REGI
 
ZiņojumsA8-0301/2016
Referents: Evelyn Regner
JURI
 
ZiņojumsA8-0297/2016
Referents: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
ZiņojumsA8-0312/2016
Referents: Angel Dzhambazki
JURI
 
ZiņojumsA8-0300/2016 ***II
Referents: Michael Cramer
TRAN
 
ZiņojumsA8-0298/2016 ***II
Referents: Bas Eickhout
TRAN
 
Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām
ZiņojumsA8-0239/2016 ***I
Referents: Kaja Kallas
IMCO
 
Budžeta grozījuma Nr. 3/2016 projekts — iestāžu drošība
ZiņojumsA8-0295/2016
Referents: José Manuel Fernandes
Referents: Gérard Deprez
BUDG
 
ES stratēģija attiecībā uz Irānu pēc vienošanās panākšanas kodolenerģijas jomā
ZiņojumsA8-0286/2016
Referents: Richard Howitt
AFET
 
Cīņa pret korupciju un turpmākie pasākumi saistībā ar CRIM rezolūciju
ZiņojumsA8-0284/2016
Referents: Laura Ferrara
LIBE
 
Cilvēktiesības un migrācija trešās valstīs
ZiņojumsA8-0245/2016
Referents: Marie-Christine Vergiat
AFET
 
Uzņēmumu atbildība par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem trešās valstīs
ZiņojumsA8-0243/2016
Referents: Ignazio Corrao
AFET
 
ZiņojumsA8-0278/2016
Referents: András Gyürk
ITRE
 
Zivsaimniecības kontroles pasākumu vienādošana Eiropā
ZiņojumsA8-0234/2016
Referents: Isabelle Thomas
PECH
 
Transporta infrastruktūras savienojumu un pieejamības uzlabošana Centrāleiropā un Austrumeiropā
ZiņojumsA8-0282/2016
Referents: Tomasz Piotr Poręba
TRAN
 
ES mehānisms demokrātijai, tiesiskumam un pamattiesībām
ZiņojumsA8-0283/2016
Referents: Sophia in 't Veld
LIBE
 
ZiņojumsA8-0309/2016
Referents: Alfred Sant
ECON
 
 
25-10-2016 -
15:00 - 23:00
Debates
 
 
Komisijas 2017. gada darba programma
 
DFS vidusposma novērtēšana
 
Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas
ZiņojumsA8-0287/2016
Referents: Indrek Tarand
Referents: Jens Geier
BUDG
 
 
 
ZiņojumsA8-0269/2016 ***II
Referents: Dita Charanzová
IMCO
 
Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem
ZiņojumsA8-0293/2016 ***II
Referents: Anthea McIntyre
AGRI
 
Transtaukskābes
ZiņojumsO-000106/2016 Eiropas Komisija ENVI
ZiņojumsO-000105/2016 Eiropas Savienības Padome ENVI
 
 
 
26-10-2016 -
09:00 - 11:50
PRIORITĀRĀS DEBATES
 
 
Eiropadomes 2016. gada 20. un 21. oktobra sanāksmes secinājumi
 
 
26-10-2016 -
12:00 - 14:00
BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 
 
Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējā budžeta projekts - visas iedaļas
 
Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets - visas iedaļas
ZiņojumsA8-0287/2016
Referents: Indrek Tarand
Referents: Jens Geier
BUDG
 
DFS vidusposma novērtēšana
 
ZiņojumsA8-0269/2016 ***II
Referents: Dita Charanzová
IMCO
 
Aizsardzības pasākumi pret augiem kaitīgajiem organismiem
ZiņojumsA8-0293/2016 ***II
Referents: Anthea McIntyre
AGRI
 
Transtaukskābes
ZiņojumsO-000106/2016 Eiropas Komisija ENVI
ZiņojumsO-000105/2016 Eiropas Savienības Padome ENVI
 
 
26-10-2016 -
15:00 - 23:00
Debates
 
 
Revīzijas palātas 2015. gada pārskata izklāsts
 
ZiņojumsO-000126/2016 Eiropas Komisija
 
 
 
Stāvoklis Baltkrievijā
 
Žurnālistu stāvoklis Turcijā
 
Kodoldrošība un kodolieroču neizplatīšana
 
Kopīgās debates - 2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
ZiņojumsA8-0271/2016
Referents: Ryszard Czarnecki
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums
ZiņojumsA8-0264/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums
ZiņojumsA8-0276/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums
ZiņojumsA8-0275/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
 
 
27-10-2016 -
09:00 - 11:50
Debates
 
 
ZiņojumsO-000107/2016 Eiropas Komisija CULT
 
Šādu ziņojumu īss izklāsts:
ES jaunatnes stratēģija 2013.-2015. gadam
ZiņojumsA8-0250/2016
Referents: Andrea Bocskor
CULT
ZiņojumsA8-0285/2016
Referents: Eric Andrieu
AGRI
 
 
27-10-2016 -
12:00 - 14:00
BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 
 
ES 2014. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropadome un Padome
ZiņojumsA8-0271/2016
Referents: Ryszard Czarnecki
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ENIAC kopuzņēmums
ZiņojumsA8-0264/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ARTEMIS kopuzņēmums
ZiņojumsA8-0276/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
2014. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām izveidotais kopuzņēmums
ZiņojumsA8-0275/2016
Referents: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
 
Žurnālistu stāvoklis Turcijā
 
Kodoldrošība un kodolieroču neizplatīšana
 
ZiņojumsO-000107/2016 Eiropas Komisija CULT
 
ES jaunatnes stratēģija 2013.-2015. gadam
ZiņojumsA8-0250/2016
Referents: Andrea Bocskor
CULT
 
ZiņojumsA8-0285/2016
Referents: Eric Andrieu
AGRI
 
 
27-10-2016 -
15:00 - 17:00
Debates
 
 
 
 
 
Sesijā ierosinātais ziņojums
 
 
IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK
Atsauce: A8-0293/2016

Datums:
17-10-2016
Anthea McIntyre
AGRI
 
IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko attiecībā uz deleģēto un īstenošanas pilnvaru piešķiršanu Komisijai saistībā ar konkrētu pasākumu pieņemšanu groza Regulu (EK) Nr. 1365/2006 par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem
Atsauce: A8-0298/2016

Datums:
18-10-2016
Bas Eickhout
TRAN
 
REPORT on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2016 priorities
Atsauce: A8-0309/2016

Datums:
20-10-2016
Alfred Sant
ECON
 
REPORT on the request for defence of the privileges and immunities of Mario Borghezio
Atsauce: A8-0312/2016

Datums:
20-10-2016
Angel Dzhambazki
JURI
 
 
IETEIKUMS OTRAJAM LASĪJUMAM par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK
Atsauce: A8-0293/2016

Datums:
17-10-2016
Anthea McIntyre
AGRI