Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)
 

EP rosina pāriet uz aprites ekonomiku

Plenārsesija Ekonomikas un monetārie jautājumi03-07-2015 - 15:21
 

Gadā katrs ES pilsonis izmanto 14 tonnas izejvielu un rada piecas tonnas atkritumu. Ņemot vērā, ka pasaules resursi samazinās, šie skaitļi ir ļoti uztraucoši. Risinājums varētu būt resursu lietderīga izmantošana – produktu un materiālu otrreizēja izmantošana, labošana un pārstrāde. Pirmdien plenārsesijā Eiropas Parlaments diskutēs un trešdien balsos par ziņojumu, kurā aicina Komisiju izstrādāt priekšlikumu Eiropas pāriešanai uz aprites ekonomiku, kas nodrošinātu ražojumiem vairākas dzīves. (Lasīt tālāk: EP rosina pāriet uz aprites ekonomiku )

 

Autortiesības: Vai panorāmas brīvībai jābūt obligātai visā ES?

Plenārsesija Tiesu sadarbība02-07-2015 - 16:30
Parīze naktī  

Vai autortiesību prasības būtu jāattiecina arī uz ēkām un publiskās vietās novietotām skulptūrām? Tā saucamā panorāmas brīvība, kas ļauj publicēt uzņemtās ēku un skulptūru fotogrāfijas un video, pastāv vairākās ES valstis, taču EP deputātiem 9. jūlija plenārsedē būs jālemj, vai rosināt ieviest panorāmas brīvību visās ES valstīs. Pirms balsojuma plenārsēdē mēs jautājām divu EP deputātu viedokli, kuriem ir pretēja nostāja šajā jautājumā. (Lasīt tālāk: Autortiesības: Vai panorāmas brīvībai jābūt obligātai visā ES? )

 
 
Plenārsēdes darba kārtība
 
06-07-2015 -
17:00 - 23:00
Debates
 
 
Sesijas atsākšana un darba kārtība
 
Srebreņicas notikumu pieminēšana
 
Kapitāla tirgu savienības izveide
ZiņojumsO-000075/2015 Eiropas Komisija ECON
 
Resursu lietderīga izmantošana — ceļā uz aprites ekonomiku
ZiņojumsA8-0215/2015
Referents: Sirpa Pietikäinen
ENVI
 
Piena nozares tiesību aktu kopuma īstenošanas pārskatīšana
ZiņojumsA8-0187/2015
Referents: James Nicholson
AGRI
 
Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 163. pants)
 
Šādu ziņojumu īss izklāsts:
ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējā ietekme valstīs ārpus ES
ZiņojumsA8-0182/2015
Referents: Jan Zahradil
INTA
Augļu un dārzeņu nozare pēc 2007. gada reformas
ZiņojumsA8-0170/2015
Referents: Nuno Melo
AGRI
Dažādiem transporta veidiem paredzētas integrētas biļešu sistēmas ieviešana Eiropā
ZiņojumsA8-0183/2015
Referents: Dieter-Lebrecht Koch
TRAN
 
 
 
07-07-2015 -
08:30 - 12:50
Debates
 
 
Pārskats par Latvijas prezidentūras paveikto
 
Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP)
ZiņojumsA8-0175/2015
Referents: Bernd Lange
INTA
 
 
07-07-2015 -
13:00 - 14:30
BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 
 
Revīzijas palātas locekļa iecelšana amatā — Bettina Michelle Jakobsen
ZiņojumsA8-0198/2015
Referents: Igor Šoltes
CONT
 
Savienības tiesību īstenošana saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem
ZiņojumsA8-0203/2015 ***I
Referents: Jiří Maštálka
JURI
 
Aizsardzība pret zaudējumus radošu cenu noteikšanu kuģiem
ZiņojumsA8-0202/2015 ***I
Referents: Jiří Maštálka
JURI
 
Zvejas iespējas zvejas kuģiem, kuri kuģo ar Venecuēlas karogu, ES ūdeņos Francijas Gviānas piekrastes zonā
ZiņojumsA8-0195/2015 ***
Referents: João Ferreira
PECH
 
Budžeta grozījuma Nr. 3/2015 projekts — 2014. finanšu gada pārpalikums
ZiņojumsA8-0219/2015
Referents: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Budžeta grozījuma Nr. 4/2015 projekts — ES Solidaritātes fonda izmantošana attiecībā uz Rumāniju, Bulgāriju un Itāliju
ZiņojumsA8-0220/2015
Referents: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
ES Solidaritātes fonda izmantošana — plūdi Rumānijā, Bulgārijā un Itālijā
ZiņojumsA8-0211/2015
Referents: Siegfried Mureşan
BUDG
 
Dažādiem transporta veidiem paredzētas integrētas biļešu sistēmas ieviešana Eiropā
ZiņojumsA8-0183/2015
Referents: Dieter-Lebrecht Koch
TRAN
 
Īpašās komitejas nodokļu nolēmumu un rakstura vai ietekmes ziņā tiem līdzīgu pasākumu jautājumos pilnvaru laika pagarināšana
 
Budžeta grozījuma Nr. 1/2015 projekts — Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF)
ZiņojumsA8-0221/2015
Referents: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projekts — reakcija uz migrācijas spiedienu
ZiņojumsA8-0212/2015
Referents: Eider Gardiazabal Rubial
BUDG
 
Piena nozares tiesību aktu kopuma īstenošanas pārskatīšana
ZiņojumsA8-0187/2015
Referents: James Nicholson
AGRI
 
ES tirdzniecības un ieguldījumu politikas ārējā ietekme valstīs ārpus ES
ZiņojumsA8-0182/2015
Referents: Jan Zahradil
INTA
 
Augļu un dārzeņu nozare pēc 2007. gada reformas
ZiņojumsA8-0170/2015
Referents: Nuno Melo
AGRI
 
 
07-07-2015 -
15:00 - 23:00
Debates
 
 
2015. gada 25. un 26. jūnija Eiropadomes secinājumi un pašreizējais stāvoklis Grieķijā
 
Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību
ZiņojumsA8-0158/2015 ***I
Referents: Sergio Gaetano Cofferati
JURI
 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerve
ZiņojumsA8-0029/2015 ***I
Referents: Ivo Belet
ENVI
 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam
ZiņojumsA8-0217/2015
Referents: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Eiropas Drošības programma
ZiņojumsO-000065/2015 Eiropas Komisija LIBE
ZiņojumsO-000064/2015 Eiropas Savienības Padome LIBE
 
Kopīgās debates - Nodarbinātības politika
Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes
ZiņojumsA8-0205/2015 *
Referents: Laura Agea
EMPL
Videi nekaitīgas nodarbinātības iniciatīva
ZiņojumsA8-0204/2015
Referents: Jean Lambert
EMPL
 
Kopīgās debates - Attīstībai paredzētais finansējums
ANO starptautiskā konference par attīstībai paredzēto finansējumu (2015. gada 13.-16. jūlijs)
Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšana kā sarežģīti jautājumi jaunattīstības valstīs
ZiņojumsA8-0184/2015
Referents: Elly Schlein
DEVE
 
 
 
08-07-2015 -
08:30 - 12:20
PRIORITĀRĀS DEBATES
 
 
Luksemburgas prezidentūras darba programma
 
Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošana
 
 
08-07-2015 -
12:30 - 14:30
BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 
 
Sarunas par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP)
ZiņojumsA8-0175/2015
Referents: Bernd Lange
INTA
 
Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos)
ZiņojumsA8-0188/2015 ***
Referents: Ivo Vajgl
AFET
 
Stabilizācijas un asociācijas nolīgums ar Serbiju (protokols, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos)
ZiņojumsA8-0189/2015 ***
Referents: David McAllister
AFET
 
Sadarbība ar Indiju zinātnes un tehnoloģijas jautājumos — nolīguma pagarināšana
ZiņojumsA8-0179/2015 ***
Referents: Jerzy Buzek
ITRE
 
Zinātniskā un tehnoloģiskā sadarbība ar Fēru Salām — "Apvārsnis 2020"
ZiņojumsA8-0180/2015 ***
Referents: Jerzy Buzek
ITRE
 
Akcionāru ilgtermiņa iesaistīšana un paziņojums par korporatīvo pārvaldību
ZiņojumsA8-0158/2015 ***I
Referents: Sergio Gaetano Cofferati
JURI
 
Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerve
ZiņojumsA8-0029/2015 ***I
Referents: Ivo Belet
ENVI
 
Jūrnieki
ZiņojumsA8-0127/2015 ***I
Referents: Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
Zinātniskā un tehnoloģiskā sadarbība ar Šveici — "Apvārsnis 2020" un ITER pasākumi
ZiņojumsA8-0181/2015 ***
Referents: Jerzy Buzek
ITRE
 
Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes
ZiņojumsA8-0205/2015 *
Referents: Laura Agea
EMPL
 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2015/001 FI/Broadcom
ZiņojumsA8-0210/2015
Referents: Petri Sarvamaa
BUDG
 
2016. gada budžets — pilnvarojums trialogam
ZiņojumsA8-0217/2015
Referents: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Resursu lietderīga izmantošana — ceļā uz aprites ekonomiku
ZiņojumsA8-0215/2015
Referents: Sirpa Pietikäinen
ENVI
 
Videi nekaitīgas nodarbinātības iniciatīva
ZiņojumsA8-0204/2015
Referents: Jean Lambert
EMPL
 
Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšana kā sarežģīti jautājumi jaunattīstības valstīs
ZiņojumsA8-0184/2015
Referents: Elly Schlein
DEVE
 
 
08-07-2015 -
15:00 - 23:00
Debates
 
 
Nesenie teroristu uzbrukumi
 
ES atbalsts Tunisijai
 
ES un Kubas turpmākās attiecības
 
Stāvoklis Jemenā
 
Ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē 2014. gadā
 
ES loma Tuvo Austrumu miera procesā
 
Drošības problēmas Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā un izredzes uz politisko stabilitāti
ZiņojumsA8-0193/2015
Referents: Vincent Peillon
AFET
 
Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana
ZiņojumsA8-0194/2015
Referents: Eduard Kukan
AFET
 
 
 
09-07-2015 -
08:30 - 11:50
Debates
 
 
Maksimāli pieļaujamais radioaktīvā piesārņojuma līmenis pēc kodolavārijas
ZiņojumsA8-0176/2015 *
Referents: Esther Herranz García
ENVI
 
Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana
ZiņojumsA8-0209/2015
Referents: Julia Reda
JURI
 
Šādu ziņojumu īss izklāsts:
Eiropas Demokrātijas fonda (EDF) darbību novērtējums
ZiņojumsA8-0177/2015
Referents: Andrzej Grzyb
AFET
Cilvēktiesības un tehnoloģijas trešās valstīs
ZiņojumsA8-0178/2015
Referents: Marietje Schaake
AFET
 
 
09-07-2015 -
12:00 - 14:00
BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi
 
 
Maksimāli pieļaujamais radioaktīvā piesārņojuma līmenis pēc kodolavārijas
ZiņojumsA8-0176/2015 *
Referents: Esther Herranz García
ENVI
 
Kapitāla tirgu savienības izveide
ZiņojumsO-000075/2015 Eiropas Komisija ECON
 
Eiropas Drošības programma
ZiņojumsO-000065/2015 Eiropas Komisija LIBE
ZiņojumsO-000064/2015 Eiropas Savienības Padome LIBE
 
Komisijas 2016. gada darba programmas sagatavošana
 
Stāvoklis Jemenā
 
Drošības problēmas Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā un izredzes uz politisko stabilitāti
ZiņojumsA8-0193/2015
Referents: Vincent Peillon
AFET
 
Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana
ZiņojumsA8-0194/2015
Referents: Eduard Kukan
AFET
 
Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana
ZiņojumsA8-0209/2015
Referents: Julia Reda
JURI
 
Eiropas Demokrātijas fonda (EDF) darbību novērtējums
ZiņojumsA8-0177/2015
Referents: Andrzej Grzyb
AFET
 
Cilvēktiesības un tehnoloģijas trešās valstīs
ZiņojumsA8-0178/2015
Referents: Marietje Schaake
AFET
 
Stāvoklis Burundi
 
 
09-07-2015 -
15:00 - 16:00
Debates
 
 
Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
Kambodžas likumprojekti par NVO un arodbiedrībām
Kongo Demokrātiskā Republika (KDR), it īpaši divu aizturēto cilvēktiesību aktīvistu - Yves Makwambala un Fred Bauma - lieta
Bahreina, it īpaši Nabeel Rajab lieta
Divu kristiešu mācītāju stāvoklis Sudānā
 
 
09-07-2015 -
16:00 - 17:00
Balsošana (iepriekšējo debašu noslēgumā)
 
 
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 135. pants)
 
 
 
Sesijā ierosinātais ziņojums
 
 
ZIŅOJUMS par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (kodificēta redakcija)
Atsauce: A8-0203/2015

Datums:
22-06-2015
Jiří Maštálka
JURI
 
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu saskaņā ar 11. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (plūdi Rumānijā, Bulgārijā un Itālijā)
Atsauce: A8-0211/2015

Datums:
25-06-2015
Siegfried Mureşan
BUDG
 
ZIŅOJUMS par pilnvarojumu trialogam par 2016. gada budžeta projektu
Atsauce: A8-0217/2015

Datums:
26-06-2015
José Manuel Fernandes
BUDG
 
 
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un Šveices Konfederāciju, ar ko Šveices Konfederācija pievienojas pētniecības un inovācijas pamatprogrammai „Apvārsnis 2020” un Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programmai, kura papildina „Apvārsni 2020”, un kas reglamentē Šveices Konfederācijas dalību ITER pasākumos, kurus īsteno „Kodolsintēze enerģijas ieguvei”
Atsauce: A8-0181/2015

Datums:
04-06-2015
Jerzy Buzek
ITRE
 
IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai
Atsauce: A8-0188/2015

Datums:
16-06-2015
Ivo Vajgl
AFET
 
ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Somijas pieteikums EGF/2015/001 FI/Broadcom)
Atsauce: A8-0210/2015

Datums:
25-06-2015
Petri Sarvamaa
BUDG
 
ZIŅOJUMS par pilnvarojumu trialogam par 2016. gada budžeta projektu
Atsauce: A8-0217/2015

Datums:
26-06-2015
José Manuel Fernandes
BUDG