Kopīgot šo lapu: 

Par īpaši nopietniem finanšu tirgus noziegumiem, piemēram, LIBOR indeksu manipulācijām, dalībvalstu tiesu sistēmās būs turpmāk jāparedz vismaz četri gadi ieslodzījumā. Jaunā direktīva, ko Eiropas Parlaments pieņēma otrdien, izstrādāta ar mērķi atjaunot uzticēšanos ES finanšu tirgiem un uzlabot ieguldītāju aizsardzību.

"Ar šodienas balsojumu mēs palīdzam visu dalībvalstu tiesu sistēmām stingrāk vērsties pret ļaunprātībām finanšu tirgos. Šis ir pirmais likums, kas pieprasa visā ES paredzēt kriminālsodu par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Var gadīties, ka nesenais LIBOR manipulāciju skandāls nebūs pēdējais — apsūdzības par manipulācijām pašlaik izskan arī naftas, gāzes un ārvalstu valūtas maiņas tirgos", norādīja deputāte Arlene McCarthy (S&D, UK), kas atbildīga par Parlamenta nostājas sagatavošanu.


Jaunos tiesību aktus deputāti pieņēma ar 618 balsīm par, 20 pret un 43 atturoties,


"Noziedzniekiem, kas iedzīvojas no tirgus manipulācijām vai darījumiem, kuros izmantota iekšējā informācija, nevajadzētu ļaut tikt cauri vienīgi ar administratīvo sodu. Esmu gandarīta, ka mans priekšlikums šādos gadījumos paredzēt vismaz četrus gadus cietumsoda, palicis direktīvas galīgajā redakcijā. Rādot iedzīvotājiem, ka finanšu tirgus noziegumi saņem bargu un taisnīgu sodu, mēs atgūsim sabiedrības uzticēšanos finanšu tirgiem. Jaunie noteikumi arī palīdzēs atbildīgajām iestādēm efektīvāk izmeklēt un tiesāt šādus noziegumus, jo prasa veikt personāla apmācību un nodrošināt pietiekamus resursus, kā arī ļauj paplašināt jurisdikciju, ja tas nepieciešams, lai cīnītos ar pārrobežu noziegumiem", norādīja otra par direktīvu atbildīgā EP deputāte Emine Bozkurt (S&D, NL).


Kriminālsodi par finanšu noziegumiem


Jaunie tiesību akti paredz stingrāku kriminālsodus, citstarp ieslodzījumu, par nopietniem tirgus izmantošanas gadījumiem, piemēram, nelikumīgu informācijas atklāšanu, darījumiem, kuros ļaunprātīgi izmantota iekšēja informācija, kā arī minēto noziegumu kūdīšanu, atbalstīšanu vai līdzdalību tajos.

Lai nodrošinātu minēto sodu piemērošanu visas ES mērogā, katrai dalībvalstij tās tiesību aktos būs jāparedz prasība tiesnešiem notiesāt maksimālā soda saņēmējus ar ne mazāk kā četriem gadiem cietumā par nopietnākajiem iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas vai tirgus manipulācijas gadījumiem un ne mazāk kā divus gadus par informācijas neatļautu atklāšanu.


Nodarījumu definīcijas

 

Jaunie noteikumi saskaņo nodarījumu definīcijas un par tiem piespriežamos sodus.

Tirgus manipulācijas, par kurām jāpiespriež vismaz četri gadi cietumsoda, ietver darījumus vai rīkojumus, kas sniedz nepareizas vai maldinošas norādes par finanšu instrumenta piedāvājumu, pieprasījumu vai cenu, kā arī nepareizu vai maldinošu ieejas datu sniegšanu ar mērķi manipulēt ar etalonindeksu (piemēram, Londonas starpbanku tirgus likmes (LIBOR) vai Eiropas starpbanku tirgus likmes ( EURIBOR) aprēķiniem.


Savukārt iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošana, par ko būs jāsaņem maksimālais sods, ietver tādus darījumus, kuros iekšējo informāciju lieto ar nolūku iepirkt vai pārdot finanšu instrumentus vai arī atcelt vai mainīt rīkojumu.


Dalībvalstis varēs noteikt arī stingrākus kriminālsodus, nekā pieprasīts direktīvā.


Turpmākie soļi


Pēc tam, kad ES Ministru Padome oficiāli apstiprinās jauno direktīvu, dalībvalstīm būs divu gadu laikā tās prasības jāiestrādā dalībvalstu tiesību aktos.


#criminalsanctions