Wat zijn fracties en hoe worden zij gevormd? 

Na de verkiezingen vormen de parlementsleden fracties. Daarin zijn parlementsleden uit verschillende lidstaten verenigd op basis van hun politieke gezindheid. Fracties kunnen ook later tijdens de zittingsperiode van het Parlement worden gevormd. Momenteel zijn er acht fracties in het Europees Parlement.

Om de formele status van een fractie te verkrijgen, moet een groep ten minste 25 leden tellen, die in ten minste een kwart van de lidstaten (d.w.z. minimaal 7 lidstaten) verkozen moeten zijn. Parlementsleden kunnen slechts lid zijn van één fractie.

Als een fractie wordt opgericht, moet dit in een verklaring aan de voorzitter van het Parlement worden meegedeeld, met daarin de naam van de fractie en van haar leden en de samenstelling van haar bureau.

Normaal gesproken hoeft het Parlement de politieke gezindheid van leden van een fractie niet te beoordelen. Bij de vorming van een fractie accepteren de leden per definitie dat er sprake is van onderlinge politieke verwantschap. Alleen als de betrokken leden dit zelf ontkennen, moet het Parlement nagaan of de fractie echt is opgericht in overeenstemming met het Reglement.

Fracties kunnen personeel aanwerven en krijgen de beschikking over administratieve faciliteiten, die worden gefinancierd uit de begroting van het Parlement. Het Bureau van het Parlement bepaalt de regels voor hoe deze financiële middelen en faciliteiten worden beheerd en gecontroleerd. De beschikbare middelen voor de fracties zijn bedoeld om niet alleen de administratieve en operationele kosten van het personeel van een fractie te dekken, maar ook de kosten van politieke en voorlichtingsactiviteiten in verband met de politieke activiteiten van de Europese Unie.

Het geld mag niet worden gebruikt om enige vorm van Europese, nationale, regionale of lokale verkiezingscampagne te financieren, noch voor politieke partijen op nationaal en Europees niveau of daarvan afhankelijke organisaties.

Niet alle leden zetelen in een fractie. Leden die niet tot een fractie behoren, worden "niet-fractiegebonden leden" genoemd. Zij hebben ook recht op personeel en genieten rechten op grond van door het Bureau bepaalde regels.