Wat zijn interfractiewerkgroepen en hoe worden zij gevormd? 

Interfractiewerkgroepen zijn niet-officiële groeperingen van Parlementsleden met interesse voor specifieke onderwerpen die niet tot het normale werkterrein van het Europees Parlement hoeven te behoren, maar van belang kunnen zijn voor de samenleving als geheel. Deze groepen wisselen informeel van gedachten en bevorderen de uitwisseling tussen de leden en de samenleving.


Aangezien interfractiewerkgroepen geen officiële EP-organen zijn, kunnen zij geen standpunten van het Parlement verkondigen. Zij mogen geen activiteiten ontplooien die kunnen leiden tot verwarring met de officiële activiteiten van het Parlement.


De Conferentie van voorzitters van het Parlement heeft voorwaarden neergelegd voor de oprichting van de interfractiewerkgroepen, die aan het begin van elke zittingsperiode worden gevormd. Zo moet een oprichtingsverzoek door ten minste drie fracties worden ondertekend, en is er ook een jaarlijkse opgave van financiële belangen nodig. Als aan deze voorwaarden is voldaan, mogen de fracties logistieke steun verlenen aan de interfractiewerkgroepen.


De voorzitters van interfractiewerkgroepen moeten opgave doen van elke vorm van steun (in geld of in natura) die zij ontvangen. Deze opgaven moeten elk jaar worden bijgewerkt en openbaar zijn.

Bijeenkomst interfractiewerkgroep minderheden © Europees Parlement