Politieke partijen en politieke stichtingen op Europees niveau 

Politieke partijen op Europees niveau

Wat is een politieke partij op Europees niveau?

Een Europese politieke partij is een organisatie op basis van een politiek programma, die is samengesteld uit nationale partijen en/of individuele leden, vertegenwoordigers heeft in verschillende lidstaten en geregistreerd staat bij de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (de "Autoriteit"). In de Verdragen is bepaald dat "politieke partijen op Europees niveau [bijdragen] tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie".

Tot de voorwaarden voor erkenning behoort dat de bij haar aangesloten partijen in ten minste een vierde van de lidstaten vertegenwoordigd worden door leden van het Europees Parlement, of leden van nationale dan wel regionale parlementen, of leden van regionale assemblees.

Voor meer informatie, zie artikel 10, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 224 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Hoe wordt een politieke partij op Europees niveau gefinancierd?

Europese politieke partijen kunnen sinds juli 2004 jaarlijkse financiering ontvangen van het Europees Parlement in de vorm van een exploitatiesubsidie. Deze mag tot 90 % van de uitgaven van een partij dekken, terwijl de rest van de uitgaven moet worden bekostigd uit eigen middelen, zoals lidmaatschapsbijdragen en donaties. Het Europees Parlement heeft op 17 april 2018 nieuwe regels goedgekeurd voor de financiering van Europese politieke partijen en stichtingen.

Wat mag wel en wat mag niet uit de subsidie worden betaald?

De subsidie is bedoeld om uitgaven te bekostigen die direct verband houden met de doelstellingen van het politieke programma van de partij, zoals:

 • vergaderingen en conferenties,
 • publicaties, studies en advertenties,
 • administratie-, personeels- en reiskosten, of
 • campagnekosten in verband met Europese verkiezingen.

Het gebruik van de subsidie is uitgesloten voor:

 • de financiering van referendumcampagnes of verkiezingscampagnes anders dan voor Europese verkiezingen,
 • directe of indirecte financiële steun aan nationale partijen, verkiezingskandidaten en politieke stichtingen op nationaal of Europees niveau, of
 • schulden en daarmee gepaard gaande kosten.

Politieke stichtingen op Europees niveau

Wat is een politieke stichting op Europees niveau?

Een politieke stichting op Europees niveau is verbonden met een Europese politieke partij en kan het bereiken van de doelstellingen van die partij dichterbij helpen brengen. Een Europese politieke stichting voert analyses uit en draagt bij tot debatten over Europese kwesties van openbaar beleid. Ook verricht zij daarmee verwante activiteiten, zoals de organisatie van seminars, opleiding, conferenties en studies.

Hoe wordt een politieke stichting op Europees niveau gefinancierd?

Stichtingen werden van oktober 2007 tot en met augustus 2008 gefinancierd met actiesubsidies die in het kader van een proefproject werden toegekend door de Europese Commissie. Vanaf september 2008 heeft het Europees Parlement de financiering overgenomen in de vorm van jaarlijkse exploitatiesubsidies. De subsidie mag tot 90 % van de uitgaven van een stichting dekken, terwijl de rest van de uitgaven moet worden bekostigd uit eigen middelen, zoals lidmaatschapsbijdragen en donaties.

Wat mag wel en wat mag niet uit de subsidie worden betaald?

De subsidie mag worden gebruikt voor uitgaven die direct verband houden met de activiteiten die zijn geformuleerd in het activiteitenprogramma van de stichting, zoals:

 • vergaderingen en conferenties,
 • publicaties, studies en advertenties, of
 • administratie-, personeels- en reiskosten.

Het gebruik van de subsidie is uitgesloten voor uitgaven zoals onder meer:

 • de financiering van referendumcampagnes of verkiezingscampagnes,
 • rechtstreekse of onrechtstreekse steun aan nationale partijen, verkiezingskandidaten en nationale politieke stichtingen, of
 • schulden en daarmee gepaard gaande kosten.

Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen

Sinds 2016 worden Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen geregistreerd en gecontroleerd door de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (de "Autoriteit"), die er ook sancties aan kan opleggen. De Autoriteit is onafhankelijk van het Europees Parlement. Wanneer twijfel rijst over de vraag of een partij of stichting de noodzakelijke verplichtingen in acht neemt, kunnen het EP, de Raad of de Commissie bij de Autoriteit een verzoek indienen om de situatie te controleren. Voordat de Autoriteit tot een besluit komt over het al dan niet schrappen van een partij of stichting, moet zij een comité van onafhankelijke vooraanstaande personen raadplegen. De Autoriteit wordt vertegenwoordigd door haar directeur, die namens de Autoriteit al haar beslissingen neemt.