Welke leden bekleden een sleutelfunctie en hoe worden zij verkozen? 

20181025_EP-078653A_DLL_040.jpg 

Tijdens de eerste plenaire vergadering na de Europese verkiezingen kiest het Parlement een nieuwe voorzitter, 14 nieuwe ondervoorzitters en vijf quaestoren.

Alle verkiesbare ambten in het Europees Parlement (d.w.z. voorzitter, ondervoorzitter, quaestor, commissievoorzitter en -ondervoorzitter, en delegatievoorzitter en -ondervoorzitter) worden om de twee en een half jaar opnieuw ingevuld, dus bij aanvang van en halverwege de vijfjarige zittingsperiode. Het kan zijn dat dezelfde persoon voor een tweede ambtstermijn benoemd wordt.

Bij de verkiezing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de quaestoren moet over het geheel genomen rekening worden gehouden met een rechtvaardige vertegenwoordiging van de lidstaten en van de politieke stromingen.

De voorzitter van het Europees Parlement

De voorzitter geeft leiding aan de werkzaamheden van het Parlement, zit de plenaire vergaderingen voor en ondertekent de jaarlijkse begroting van de EU. De voorzitter vertegenwoordigt het Parlement naar buiten en in de betrekkingen met de andere EU-instellingen.

In januari 2017 werd Antonio Tajani verkozen tot voorzitter van het Europees Parlement.

Hoe wordt de voorzitter verkozen?

Het eerste dat een nieuw Europees Parlement doet, is het kiezen van zijn voorzitter. Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen worden voorgedragen door een fractie of door een minimum van achtendertig leden. De verkiezing vindt bij geheime stemming plaats. Om te worden verkozen, moet de kandidaat een absolute meerderheid (50 % + 1) van de geldig uitgebrachte stemmen hebben.

Als bij de eerste stemming geen enkele kandidaat wordt verkozen, kunnen dezelfde of andere kandidaten worden voorgedragen voor een tweede stemronde onder dezelfde omstandigheden. Dit kan indien nodig herhaald worden voor een derde stemronde, opnieuw volgens dezelfde regels.

Indien niemand wordt verkozen bij de derde stemronde, gaan de twee leden die in die ronde het grootste aantal stemmen hebben behaald door naar een vierde ronde, waarin de kandidaat met het hoogste aantal stemmen wint. (Bij staking van stemmen in deze fase wordt de kandidaat met de hoogste leeftijd tot winnaar uitgeroepen).

Wie zijn de ondervoorzitters en quaestoren?

Ondervoorzitters kunnen indien nodig de voorzitter vervangen bij de uitoefening van zijn taken, waaronder het voorzitten van de plenaire vergaderingen. Zij zijn ook lid van het Bureau, het bevoegde orgaan voor alle administratieve, personeels- en organisatorische aangelegenheden in het Parlement. De quaestoren gaan over de administratieve aangelegenheden die de leden direct aangaan.

Het Europees Parlement heeft 14 ondervoorzitters en vijf quaestoren.

Hoe worden zij verkozen?

Kandidaten voor het ambt van ondervoorzitter en quaestor kunnen worden voorgedragen door een fractie of door een minimum van achtendertig leden. De ondervoorzitters worden verkozen door middel van één geheime stemming voor alle kandidaten. De volgorde waarin de kandidaten worden verkozen, bepaalt hun rangorde.

Wie zijn de fractievoorzitters en hoe worden zij verkozen?

Er zijn momenteel acht fracties in het Europees Parlement. Elke fractie kiest zijn eigen voorzitter(s). De fractievoorzitters en de voorzitter van het Parlement vormen de Conferentie van voorzitters van het EP.

De Conferentie van voorzitters organiseert de werkzaamheden en het wetgevingsprogramma van het Parlement, besluit over de bevoegdheden en het lidmaatschap van commissies en delegaties en is verantwoordelijk voor de betrekkingen met de andere EU-instellingen, de nationale parlementen en niet tot de EU behorende landen.

Wie zijn de commissievoorzitters en hoe worden zij verkozen?

Tijdens hun constituerende vergadering (en halverwege de zittingsperiode, wanneer nieuwe ambtsdragers worden verkozen) kiezen de commissies van het Parlement hun voorzitters en ondervoorzitters. Voorzitters en ondervoorzitters kunnen ook voor een tweede ambtstermijn worden benoemd bij de verkiezingen halverwege de zittingsperiode.

Elke commissie kiest zijn bureau, dat bestaat uit een voorzitter en ondervoorzitters, met behulp van afzonderlijke stemmingen. Het aantal te kiezen ondervoorzitters wordt op voorstel van de Conferentie van voorzitters door het voltallige Parlement vastgesteld.

De vaste interparlementaire delegaties van het Parlement (voor de betrekkingen met parlementen van derde landen) kiezen ook hun voorzitters en ondervoorzitters, volgens dezelfde procedure als de commissies.

Wie zijn de commissiecoördinatoren en hoe worden zij verkozen?

De fracties kiezen "coördinatoren" voor de commissies van het Parlement. Zij zijn de politieke leiders van de fracties in de commissies. Zij coördineren het standpunt van hun fractie over de onderwerpen die in de commissie worden behandeld en organiseren samen met de voorzitter en ondervoorzitters de werkzaamheden van de commissie.