Deel deze pagina: 

"Duidelijk signaal richting Commissie over het handelsakkoord dat wij voor ogen hebben", rapporteur Bernd Lange (S&D, DE) 

Het handelsakkoord met de VS moet markttoegang voor Europese bedrijven garanderen, maar mag niet ten koste gaan van Europese standaarden, zo stelt het EP in zijn aanbevelingen aan de EU-onderhandelaars die woensdag zijn aangenomen met 436 stemmen voor, 241 tegen en 32 onthoudingen. Het EP is tegen private arbitrage over geschillen tussen investeerders en landen en wil dat hiervoor een nieuw systeem in het leven wordt geroepen met benoemde rechters, behoorlijk toezicht en transparantieregels.

Globalisering neemt toe als nooit tevoren en onze burgers en bedrijven hebben hier allemaal mee te maken. Als parlementariërs is het onze democratische verantwoordelijkheid om dit proces mede vorm te geven. Als het gaat om voordelen voor mensen, kan dit akkoord niet alleen aan onderhandelaars worden overgelaten. Daarom hebben wij deze resolutie opgesteld en de principes uitgeschreven waaraan een dergelijk akkoord volgens ons dient te voldoen", aldus rapporteur Bern Lange (S&D, DE).


"Wij willen een transparanter proces, rubuste arbeidsvoorwaarden en bescherming van persoonsgegevens en onze publieke voorzieningen. We staan er bovendien op dat de rechten van wetgevers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan niet worden ondermijnd via private geschillenbeslechting. We hebben de Commissie duidelijke richtlijnen gegeven over de deal die wij voor ogen hebben. Als aan het eind van de rit blijkt dat het een slecht akkoord is, stemmen we tegen. Is het goed, dan stemmen we voor", voegde hij er aan toe.

Tegen private geschillenbeslechting (ISDS)


De fracties in het EP hebben een compromis bereikt over de manier waarop geschillen tussen investeerders en landen beslecht zouden moeten worden. Dit compromis, waar apart over is gestemd, heeft het gehaald met 447 stemmen voor, 229 tegen en 30 onthoudingen. Ze pleiten nu voor een nieuw systeem dat het voorgestelde private arbitragesysteem (Investor-State Dispute Settlement of ISDS) moet vervangen.


Een dergelijk systeem moet transparant zijn, voldoen aan democratische principes en onder democratisch toezicht staan. Geschillen moeten worden beoordeeld door benoemde, onafhankelijke, professionele rechters in openbare zittingen. Er moet een beroepsmogelijkheid komen, jurisdictie van de EU en lidstaten moeten worden gerespecteerd en private belangen mogen de doelstellingen van overheidsbeleid niet ondermijnen, zo stelt de tekst.


Markttoegang en standaarden

 

EP-leden zijn voor het doorgaan van de onderhandelingen, maar onderstrepen dat ze moeten uitmonden in een "ambitieuze maar gebalanceerde" deal waar alle lidstaten beter van worden. Het akkoord moet leiden tot een 'effectieve, concurrentie bevorderende economische omgeving" en afschaffing van handelsbelemmeringen.


De TTIP onderhandelingen moeten de nu geldende Amerikaanse beperkingen op buitenlands eigendom van transportdiensten en luchtvaartmaatschappijen teniet doen, betere toegang garanderen tot de Amerikaanse telecommarkt en een significante opening bieden voor Europese bedrijven - vooral middelgrote en kleine - die in aanmerking willen komen voor publieke aanbestede contracten in de bouw, civiele techniek, transport- en energiesector.


Tegelijkertijd wil het EP dat de hoge beschermingsgraad van Europese consumentengegevens, veiligheid en gezondheid gegarandeerd wordt en dat sociale-, fiscale- en milieu dumping voorkomen wordt. Ook benadrukken EP-leden dat publieke diensten buiten het verdrag moeten blijven en dat de Europese geografische indicaties goed worden beschermd (Parmaham, Champagne, etc...). Voorts moeten gevoelige landbouw- en industriële producten een speciale behandeling genieten.


Om tijd en geld te besparen aan de grenzen, dringt het EP aan om wederzijdse erkenning van gelijkwaardige standaarden. Wel wil het EP dat de onderhandelaars bewerkstelligen dat op terreinen waar de Amerikaanse standaarden erg veel verschillen van de Europese - denk aan de toelating van chemicaliën of klonen - de Europese standaarden blijven gelden. Meer details over specifieke uitzonderingsverzoeken per sector vindt u hier.


Volgende stappen


De tiende onderhandelingsronde vindt in Brussel plaats van 13 tot 17 juli.


Alvorens een akkoord in werking kan treden, moet het zijn goedgekeurd door de Raad en het Europees parlement.

9  ; onderhandelingsrondes sinds 2013

"Als aan het eind van de rit blijkt dat het een slecht akkoord is, verwerpen we het. Is het goed, dan stemmen we voor."

Bern Lange (S&D, DE), rapporteur 
EN_1503_TTIP