Maïs in een veld ©BELGA_ AFP_P.HUGUEN 

De EU heeft één van de strengste regelgevingen wat betreft genetisch gemodificeerde levensmiddelen ter wereld. De teelt van ggo's is alleen toegestaan na een grondige risicoanalyse. Na drie jaar heeft de Raad ingestemd met een voorstel om de lidstaten meer flexibiliteit te geven in het omgaan met ggo's op hun eigen grondgebied. Het plenaire debat en de stemming over dit voorstel vinden plaats op dinsdagochtend 13 januari.

Is het toegestaan om genetisch gemodificeerde gewassen te telen in de EU?

Ja, maar alleen nadat ze zijn toegelaten op EU-niveau, na een strenge risicobeoordeling uitgevoerd door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Na autorisatie kunnen afzonderlijke EU-landen alleen het genetisch gemodificeerd product op hun grondgebied verbieden door gebruik te maken van de zogenaamde 'vrijwaringsclausule'. Ze moeten deze beslissing rechtvaardigen door aan te tonen dat dit ggo schade kan toebrengen aan mens of milieu.


Zijn er ggo’s die al in de EU worden geteeld en zijn er al lidstaten die dit hebben verboden?

Momenteel wordt slechts een gg-gewas - de insectresistente maïs MON 810 van Monsanto - geteeld in de EU. Sommige landen (Oostenrijk, Bulgarije, Griekenland, Duitsland, Hongarije, Italië, Luxemburg en Polen) hebben echter vrijwaringsclausules aangenomen om de teelt op hun grondgebied te verbieden.


Waarom wil de EU haar huidige systeem voor het toestaan van genetisch gemodificeerde producten veranderen?

Sommige lidstaten vroegen om meer vrijheid en flexibiliteit om de teelt van ggo's te verbieden of te beperken op hun grondgebied. In reactie daarop wordt op dinsdag plenair gestemd over een aanbeveling voor de wijziging van een richtlijn die de lidstaten de vrijheid geeft de teelt van ggo's op hun eigen grondgebied te beperken of verbieden op basis van milieuoverwegingen, die verder kunnen gaan dan de wetenschappelijke lijst voor gezondheid- en milieurisico's van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).


Lidstaten krijgen bovendien aanvullende mogelijkheden om ggo's op andere gronden aan banden te leggen. Zo kan er strak mogelijk ook op basis van ruimtelijk ordening, socio-economische effecten, een ggo-vrije omgeving en landbouwbeleidsdoelen worden overgegaan tot een verbod. Ook kunnen groepen ggo's verboden worden op basis van gewas of eigenschappen.


In de plenaire vergadering wordt op dinsdag 13 januari gestemd over het bereikte compromis met de Raad. Volg het debat en de stemming live.